Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.4.10.2.3.2 Hvad er en voucher til ét formål?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved en voucher til ét formål. Afsnittet indeholder

  • Vouchere til ét formål
  • Eksempler på vouchere til ét formål
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit:

  • D.A.4.10.2.2 om baggrunden og formålet med EU-reglerne om af vouchere
  • D.A.4.10.2.3.1 om definitionen på en voucher i momsmæssig forstand
  • D.A.4.10.2.3.3 om definitionen på en voucher til flere formål
  • D.A.4.10.2.4 om den momsmæssige behandling af overdragelse og indløsning af vouchere
  • D.A.4.10.2.5 om formidling og distribution af vouchere
  • D.A.4.10.2.6 om momsgrundlaget ved salg eller indløsning af vouchere
  • D.A.4.10.3 om dansk praksis for vouchere udstedt før 1. januar/1. juli 2019 og for værdikuponer mv., der ikke er omfattet af definitionen på vouchere i EU-reglerne.

Bemærk

Vouchere, der er omfattet af voucherdefinition i de fælles EU-regler, men som er udstedt før den 1. juli 2019, er omfattet af den praksis, der er beskrevet i D.A.4.10.3 Dansk praksis (andre værdikuponer mv.). Se § 9, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

De virksomheder, der ønsker at støtte ret på de fælles EU-regler, kan dog anvende de fælles regler på vouchere udstedt den 1. januar 2019 eller senere. Se artikel 1, nr. 3, og artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1065.

Vouchere til ét formål

En voucher til ét formål er en voucher, hvor leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren. Se ML (momsloven) § 73b, nr. 2, indsat i momsloven ved § 5, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Med vedtagelsen af de nye EU-regler for momsbehandling af vouchere, er det besluttet, at der godt kan være tale om en voucher til ét formål, selvom udstederen af voucheren ikke er leverandøren af de pågældende varer eller ydelser. Det vil sige, at udsteder og indløser af en voucher til ét formål kan være forskellige personer. Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

For at kunne fastslå, hvorvidt en voucher er til ét eller flere formål, skal udstederen af en voucher have kendskab til potentielle leverandører og de varer og ydelser, som disse kan leverer.

En voucher til ét formål giver indehaveren ret til at modtage identificerede varer eller ydelser i tilfælde, hvor både momssatsen og det EU-land, hvor leveringen af varer eller ydelser skal finde sted, kan identificeres endeligt fra begyndelsen.

Det er dog ikke en betingelse for at en voucher, kan anses for en voucher til ét formål, at det på tidspunktet for udstedelsen af voucheren er kendt, hvilken specifik vare eller ydelse, der skal leveres og specifikt af hvem. Blot leveringsstedet og momssatsen er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren, er der tale om en voucher til ét formål. Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Momsgrundlaget i forbindelse med salget af voucheren skal altså være kendt. Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018 (L 28 (A) svar på spm. 1, p. 56-58).

I relation til kundekort, hvor det er muligt for indehaveren at indbetale yderligere beløb på kortet, vil betingelsen om, om at momsgrundlaget skal være kendt, ikke være opfyldt. Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018 (L 28 (A) svar på spm. 1, p. 56-58).

Eksempler på vouchere til ét formål

Hvis en voucher kan bruges til eksempelvis hotelovernatninger udbudt af forskellige virksomheder til ophold på hoteller eller kroer beliggende her i landet, er der tale om en voucher til ét formål. Leveringsstedet er kendt (Danmark), og momssatsen er kendt (25%). Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Et gavekort til "en brunch", der kan indløses hos en række cafeer i Danmark, vil være en voucher til ét formål, da momsen i alle tilfælde skal betales her i landet og med en sats på 25 %. Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2020.198.SR

Sagen omhandler moms og vouchere. Sagen omhandler særligt, hvorvidt en ret til ombytning af en voucher med én funktionalitet - en voucher til ét formål - som kan ombyttes til en voucher med en anden funktionalitet - en voucher til flere formål - bevirker, at den første voucher af den grund også vil være en voucher til flere formål.

Skatterådet kan ikke anse et gavekort, som kun kan anvendes i Danmark, og som kun kan anvendes til indkøb tillagt 25 pct. dansk moms, for at udgøre et gavekort til flere formål, hvis gavekortet inden for gyldighedsperioden kan ombyttes til et gavekort, som kan anvendes til flere formål.

Skatterådet finder ikke, at det har betydning for svaret på det første spørgsmål, om ombytningen sker i forbindelse med gyldighedsperiodens udløb eller kan ske på et hvilket som helst tidspunkt inden for gyldighedsperioden.

 
SKM2019.614.SR

Sagen omhandler spørgsmål i relation til reglerne om den momsmæssige behandling af vouchere.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at et gavekort, som kan ombyttes til kontanter, ikke kan være omfattet af definitionen for en voucher, som er omfattet af de nye regler i ML (momsloven) § 73 b.

Skatterådet kan heller ikke bekræfte at et sådant gavekort, som kan ombyttes til kontanter altid skal betragtes som en voucher til flere formål, jf. § 73 b, nr. 3.

 
SKM2019.474.SR

Sagen omhandler en lang række spørgsmål i relation til de nye regler om den momsmæssige behandling af vouchere.

Imod Spørgers ønske kan Skatterådet ikke bekræfte, at elektroniske gavekort ikke kan være omfattet af definitionen for vouchere til ét formål, jf. det nye regelsæt i momsloven.

Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at et gavekort, hvorpå det er angivet, at et evt. restbeløb op til fx 5 % af pålydende/50 kr. udbetales ved indløsning, ikke er omfattet af definition for en voucher til ét formål.

Endvidere kan Skatterådet ikke bekræfte, at udstedelse af et nyt gavekort på et ikke-anvendt restbeløb på et tidligere udstedt gavekort (omfattet af definitionen for voucher til ét formål) ikke er momspligtigt.

Derimod kan Skatterådet i overensstemmelse med Spørgers ønske svare bekræftende på en række spørgsmål om den momsmæssige behandling af en række transaktioner i forskellige handelskæder og på spørgsmål om fradragsret.

Endvidere kan Skatterådet bekræfte, at et konkret tilgodebevis skal anses for at være en voucher i momslovens forstand.

Et enkelt spørgsmål afvises, da det omhandler udformningen af en faktura og ikke den momsmæssige konsekvens af en konkret disposition. 

 

SKM2019.428.SR

Spørger udbyder et kort, som kortholdere kan anvende som entrébillet/transportbillet i forbindelse med tjenesteydelser udbudt af en række tjenesteydere, herunder spørger selv. Skatterådet bekræfter, at kortet ikke kan anses for en rejsehjemmel, entrébillet eller lignende, og at kortet dermed ikke kan anses for undtaget fra den momsmæssige definition på en voucher. Skatterådet bekræfter, at kortet kan anses for en voucher, og at kortet kan anses for en voucher til flere formål.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.