Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.20.1.1 Konkursboets registreringsforhold

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår konkursboet skal momsregistreres, og hvordan momsregistreringen skal ske.

Afsnittet indeholder:

  • Afmeldelse af fallentens registreringsforhold ved konkurs
  • Momsregistrering af konkursboet
  • Afmeldelse af konkursboets momsregistrering
  • Fallentens virksomhed er ophørt inden eller på tidspunktet for konkursen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afmeldelse af fallentens registreringsforhold ved konkurs

Når der bliver afsagt konkursdekret over en virksomhed, afmelder Skattestyrelsen virksomhedens registreringsforhold. Afmeldelse af registreringsforholdene sker på baggrund af oplysninger om konkursdekret fra Statstidende.

Se også

Se også G.A.3.4.1.4.3.2 om konkursboets registrerings- og afregningsforhold.

Momsregistrering af konkursboet

Momsregistrerede virksomheder, der tages under konkursbehandling, skal anmeldes til momsregistrering, når boerne leverer varer og ydelser, der ikke er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, jf. lovens § 3, § 4, stk. 1, og § 47, stk. 1. Se i denne forbindelse styresignalerne SKM2015.498.SKAT og SKM2015.556.SKAT.

Det indebærer, at konkursboerne skal være momsregistreret, når boernes behandling medfører en hel eller delvis videreførelse af virksomheden, herunder ved realisation af varelagre, og/eller når boerne sælger driftsmidler, hvoraf der skal betales moms, jf. ML (momsloven) § 8.

Reguleringer af momsgrundlaget i boperioden, som følge af konstaterede tab på debitorer, medfører, at konkursboet skal være momsregistreret, da behandlingen af boet indebærer, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms. Se nærmere om reguleringer for tab på debitorer i D.A.20.5.2.2 Tab på debitorer.

Registreringspligten omfatter også tilfælde, hvor boets aktiver sælges som led i hel eller delvis overdragelse af fallentens virksomhed. Registreres konkursboet med henblik på en hel eller delvis overdragelse af virksomheden, skal der dog ikke betales moms, hvis boets aktiver sælges som et led i denne overdragelse, og den nye indehaver er eller bliver registreret hos Skattestyrelsen. Se nærmere herom i D.A.20.3.2.5.

Det er kurator, som skal foranledige, at konkursboet momsregistreres, således at boet kan afregne moms af den fortsatte momspligtige økonomiske virksomhed. Registrering af konkursboet skal ske på Virk.dk under "Start virksomhed". Boet får herefter tildelt et særligt SE-nummer.

Afmeldelse af konkursboets momsregistrering

Når boet er afsluttet, skal kurator sørge for at afmelde konkursboets momsregistrering. Det sker ved indberetning til Virk.dk under "Lukke virksomhed".

Konkursboerne kan dog afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boerne er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator for behandlingen af boet.

Fallentens virksomhed er ophørt inden eller på tidspunktet for konkursen

I de tilfælde, hvor virksomheden, inden konkursdekretet blev afsagt, ikke drev registreringspligtig virksomhed, kan kurator ikke lade konkursboet momsregistrere for at få fradrag for moms af eksempelvis kuratorsalær. Konkursboets fradragsret afhænger af, om det er momspligtige aktiviteter, der afvikles. Se afsnit D.A.20.4.

Bemærk

Som udgangspunkt vil konkursboet blive anset for at være en momspligtig person, jf. ML (momsloven) § 3, når fallenten var en momspligtig person. Det vil sige, når fallenten udøvede en økonomisk virksomhed inden eller på tidspunktet for konkursen (dekretdagen). 

Konkursboet vil være berettiget til at fradrage moms af boets omkostninger, herunder kurators salær, hvis de øvrige betingelser herfor i momsloven er opfyldt. Der er således fradragsret for moms af udgifter i forbindelse med afvikling, herunder overdragelse af momspligtig virksomhed, på samme måde som den løbende drift af virksomheden indebar momsfradragsret. Det er en forudsætning, at de pågældende indkøb kan anses for at være direkte og umiddelbart forbundet med den økonomiske virksomhed, der afvikles. Se EF-Domstolens dom i sag C-32/03, I/S Fini H.

Konkursboer efter tømte overskudsselskaber kan ikke anses for at være omfattet af ML § 3 og kan derfor ikke opnå momsfradrag for udgifter, som er disponeret af boet. Se TfS2000, 739. I disse sager var driftsaktiviteterne typisk solgt fra, og selskabet var blevet afmeldt fra momsregistrering. Selskabet, der kun havde en likvid beholdning og en betydelig skattegæld, blev herefter solgt. Før konkursen havde selskabet i en længere periode været uden aktiviteter. Udgifterne til behandling af boet havde dermed ikke den fornødne direkte og umiddelbare sammenhæng med en tidligere økonomisk virksomhed, der var momspligtig.

Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

Sag C-32/03, I/S Fini H

Sagen omhandlede momsfradrag for udgifter til leje af lokaler, efter ophøret af den restaurationsvirksomhed, der havde været drevet i lokalerne. Lejekontrakten var uopsigelig i lejeperioden, og lokalerne stod derfor ubrugte hen efter ophøret af restaurationsvirksomheden.

EF-Domstolen udtalte, at den afgiftspligtige skulle have ret til momsfradrag for betaling af leje og omkostninger vedrørende lokalerne, der tidligere blev anvendt til restaurationsvirksomhed. Lokalerne havde været nødvendige for udøvelsen af restaurationsvirksomheden, og varigheden af pligten til at betale leje var uden betydning for, om der forelå økonomisk virksomhed, for så vidt som dette tidsrum var strengt nødvendigt for gennemførelsen af afviklingen.

Lokalerne havde under hele lejekontraktens løbetid en direkte og umiddelbar forbindelse med den afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed.

Det var dog en betingelse, at fradraget ikke gav anledning til svig eller misbrug. Dette ville fx være tilfældet, hvis selskabet samtidig med at udnytte retten til momsfradrag, anvendte det lejede lokale til rent private formål.

Dommen er også omtalt i afsnit D.A.3.1.4.3 Forberedende handlinger og afvikling af virksomhed og afsnit D.A.11.1.2.2 Afvikling af virksomhed.

Se også SKM2005.341.HR.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.