Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.18.3.4 Begrebet "samlerobjekter" ML § 69, stk. 5

Indhold

Dette afsnit handler om definitionen af begrebet "samlerobjekter", som kan omfattes af brugtmomsordningen, hvis momsen ved indkøbet/indførslen er beregnet efter de særlige regler om reduceret momsgrundlag i ML (momsloven) § 30, stk. 3, og momsen ikke er fratrukket. Se ML (momsloven) § 69, stk. 5.

Afsnittet indeholder:

 • Definition: "Samlerobjekter"
 • Særligt om veteranbiler mv.
 • Eksempler på varer, der ikke er "samlerobjekter".

Definition: "Samlerobjekter"

I momslovens § 69, stk. 5 defineres samlerobjekter som:

1) Frimærker og lign. henhørende under KN-kode 97 04

2) Samlinger og samlerobjekter henhørende under KN-kode 97 05

Listen er udtømmende. Se ML (momsloven) § 69, stk. 5.

Af supplerende bestemmelse til Toldtariffens kapitel 97 om kunstværker, samlerobjekter og antikviteter fremgår, at begrebet "samlerobjekter" omfatter:

1)   Frimærker og lignende, der hører under [KN-kode 97 04] i den kombinerede nomenklatur i Toldtariffen. Herunder stempelmærker, postmærker, førstedagskuverter, helsager og lign., makulerede eller umakulerede, forudsat de ikke er eller bliver gangbare.
2)   Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter, herunder veteranbiler og veteranfly under [KN-kode 97 05].

Bemærk, at eventuelle samlinger, der ikke er omfattet af definitionen af "samlerobjekter", kan være omfattet af begrebet "brugte varer" og kan af den grund omfattes af brugtmomsordningen. Se afsnit D.A.18.3.1 Lovgrundlag.

Se også

For en uddybning af KN-97 04 og 97-05, se supplerende bestemmelse nr. 1 til Toldtariffens kapitel 97 og nedenfor.

Særligt om luftfartøjer

Det fremgår af supplerende bestemmelse nr. 1 til Toldtariffens kapitel 97, om kunstværker, samlerobjekter og antikviteter, at Toldtariffens position 97 05 omfatter visse luftfartøjer.

Omfattet af Toldtariffens position 97 05 og dermed af momslovens § 69, stk. 5, nr. 2 om samlerobjekter er således luftfartøjer af historisk eller etnografisk interesse, der opfylder de følgende tre kriterier:

a) Luftfartøjet er i original stand, uden væsentlige ændringer i chassiset, karosseriet, styretøjet, bremserne, transmissions- eller affjedringssystemet, motoren, vingerne osv. 
b)  Luftfartøjet er mindst 50 år gammelt. 
c)  Luftfartøjet af en model eller type, som ikke længere produceres.

Original stand

I forhold til kravet i punkt a) om, at luftfartøjet skal være i original stand, skal det bemærkes, at reparation og istandsættelse er tilladt, idet dele, tilbehør og enheder, der er i stykker eller slidt, må udskiftes. Dette dog under forudsætning at, at luftfartøjet bevares i en historisk korrekt tilstand. Se nærmere nedenfor om moderniserede og ombyggede luftfartøjer.

Moderniserede og ombyggede luftfartøjer

Moderniserede eller ombyggede luftfartøjer er ikke omfattet af begrebet "samlerobjekter" i momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.  

Luftfartøjer anvendt ved historiske begivenheder m.v.

Under Toldtariffens position 97 05 og dermed også momslovens § 69, stk. 5, nr. 2, henhører også følgende samlerobjekter:

 • Luftfartøjer, der, uanset fremstillingsår, beviseligt er blevet anvendt ved en historisk begivenhed
 • Luftfartøjer, der beviseligt er blevet tegnet, bygget og anvendt til konkurrenceformål, og har opnået betydelige resultater ved prestigefyldte nationale eller internationale begivenheder.

Luftfartøjer, som besidder de fornødne egenskaber for at kunne indgå i en samling

Momslovens § 69, stk. 5, nr. 2 omfatter både samlerobjekter og samlinger.

Betingelserne for genstandes optagelse i en samling er; at de er forholdsvis sjældne, normalt ikke anvendes til deres oprindelige formål, er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende brugsgestande, og at de har en betydelig værdi. Disse betingelser må anses for opfyldt, hvis luftfartøjerne overholder de tre ovenfor nævnte kriterier, dvs. kriterie a), b) og c).

Dele og tilhør til luftfartøjer

Dele og tilbehør til luftfartøjer, hvor luftfartøjet opfylder betingelserne for at være et "samlerobjekt" omfattet af momslovens § 69, stk. 5, nr. 2, tariferes også under position 97 05, hvis der er tale om originale dele eller originalt tilbehør, som er mindst 50 år gammelt og ikke længere er i produktion. 

Kopier og reproduktioner

Kopier og reproduktioner af luftfartøjer omfattes ikke, medmindre de opfylder de tre ovenfor nævnte kriterier. 

Særligt om veteranbiler mv.

Det fremgår af supplerende bestemmelse nr. 1 til Toldtariffens kapitel 97, om kunstværker, samlerobjekter og antikviteter, at Toldtariffens position 97 05 omfatter visse motorkøretøjer.

Omfattet af Toldtariffens position 97 05 og dermed af momslovens § 69, stk. 5, nr. 2 om samlerobjekter er således motorkøretøjer af historisk eller etnografisk interesse, som opfylder de følgende tre kriterier:

a)   Motorkøretøjet er i original stand, uden væsentlige ændringer i chassiset, karosseriet, styretøjet, bremserne, transmissions- eller affjedringssystemet og motoren osv.  
b)   Motorkøretøjet er mere end 30 år gammelt
c)   Motorkøretøjet er af en model eller type, som ikke længere produceres.

Original stand

I forhold til kravet i punkt a) om, at motorkøretøjet skal være i original stand, skal det bemærkes, at reparation og istandsættelse er tilladt, idet dele, tilbehør og enheder, der er i stykker eller slidt, må udskiftes. Dette dog under forudsætning at, at motorkøretøjet bevares i en historisk korrekt tilstand. Se nærmere nedenfor om moderniserede og ombyggede motorkøretøjer.

Moderniserede og ombyggede motorkøretøjer

Moderniserede eller ombyggede motorkøretøjer er ikke omfattet af begrebet "samlerobjekter" i momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.  

Motorkøretøjer anvendt ved historiske begivenheder m.v.

Under Toldtariffens position 97 05 og dermed også momslovens § 69, stk. 5, nr. 2, henhører også følgende samlerobjekter:

 • Motorkøretøjer, der, uanset fremstillingsår, beviseligt er blevet anvendt ved en historisk begivenhed
 • Motorkøretøjer til væddeløb, der beviseligt er blevet tegnet, bygget og anvendt til konkurrenceformål, og har opnået betydelige resultater ved prestigefyldte nationale eller internationale begivenheder.

Motorkøretøjer, som besidder de fornødne egenskaber for at kunne indgå i en samling

Momslovens § 69, stk. 5, nr. 2 omfatter både samlerobjekter og samlinger.

Betingelserne for genstandes optagelse i en samling er; at de er forholdsvis sjældne, normalt ikke anvendes til deres oprindelige formål, er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende brugsgestanden og at de har en betydelig værdi. Disse betingelser må anses for opfyldt, hvis motorkøretøjerne overholder de tre ovenfor nævnte kriterier, dvs. kriterie a), b) og c).

Dele og tilhør til motorkøretøjer

Dele og tilbehør til motorkøretøjer, hvor motorkøretøjet opfylder betingelserne for at være et "samlerobjekt" omfattet af momslovens § 69, stk. 5, nr. 2, tariferes også under position 97 05, hvis der er tale om originale dele eller originalt tilbehør, som er mindst 30 år gammelt og ikke længere er i produktion.

Kopier og reproduktioner

Kopier og reproduktioner af motorkøretøjer omfattes ikke, medmindre de opfylder de tre ovenfor nævnte kriterier.

Motorkøretøjer, som besidder de fornødne egenskaber for at kunne indgå i en samling

For at et motorkøretøj kan anses for at besidde de fornødne egenskaber for at indgå i en samling skal det:

 • Besidde en vis sjældenhedsværdi.
 • Normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål.
 • Være genstand for en specialiseret handel, der finder sted udenfor den normale omsætning
 • Have en betydelig værdi.

Se pkt. 1. i de forklarende bemærkninger til position 97 05 i den kombinerede nomenklatur.

Ifølge de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur betragtes følgende også som samlerobjekter af historisk værdi:

 • Motorkøretøjer, der - uanset fremstillingsåret - beviseligt er blevet anvendt ved en historisk begivenhed
 • Væddeløbskøretøjer, der beviseligt er blevet tegnet, bygget og anvendt udelukkende til konkurrenceformål, og har opnået betydelige resultater ved prestigefyldte nationale eller internationale motorvæddeløb.

Se pkt. 2. i de forklarende bemærkninger til position 97 05 i den kombinerede nomenklatur.

Genstande, der anvendes som dele eller tilbehør til ovenstående motorkøretøjer er også omfattet af KN-kode 97 05, hvis de i sig selv er samlerobjekter. Det gælder uanset, om de er bestemt til montering i de pågældende køretøjer. Som bevis for dette kan fremlægges leksika, fagbøger eller erklæringer fra anerkendte eksperter. Se pkt. 3. i de forklarende bemærkninger til position 97 05 i den kombinerede nomenklatur.

Bemærk

Ovenstående gælder også for motorcykler (med de fornødne tillempninger).

Eksempler på varer, der ikke er "samlerobjekter"

Følgende eksempler på varer (ikke udtømmende) er ikke "samlerobjekter":

 • Efterligninger (kopier) af originalmodeller.
 • Nye ubrugte Danmøntkort. Salget af disse er momsfritaget i henhold til ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra d. Det gælder uanset, at salget sker til samlerbrug til en pris, der ligger over kortets betalingsværdi med tillæg af sædvanlige ekspeditionsgebyrer. Se TfS 1999, 694.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.