Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.5.7.4 Gaver ML § 42, stk. 1, nr. 5

Indhold

Virksomheder kan ikke fradrage moms af indkøb mv., som vedrører gaver.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler til belysning af hvornår der er tale om gave
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre.

Se også

Se også afsnit D.A.11.3 Fuld fradragsret ML § 37, stk. 1 om reklameudgifter.

Regel

Der er ikke fradragsret for moms ved køb af gaver. Se ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5.

ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5 om gaveydelser, begrænser kun fradragsretten for egentlige gaveydelser fra virksomheder. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5 om gaveydelser, begrænser ikke fradragsretten, hvis der er tale om udsendelse af vareprøver og almindelige reklameartikler, hvor der er fuld fradragsret. Se bemærkningerne til lov nr. 102 af 31. marts 1967.

Der er ikke i ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5 indlagt nogen begrænsning af anvendelsesområdet med hensyn til kredsen af gavemodtagere. Personalegaver vil dog også kunne henføres til ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 3, i givet fald som naturalaflønning. Den momsmæssige behandling er imidlertid den samme. Se TfS1997, 568MNA.

Eksempler til belysning af hvornår der er tale om gave

Der er flere eksempler fra retspraksis der kan belyse hvornår der er tale om gave:

  1. Personalegaver er ikke personaleudgift men gave

  2. Gratis uddeling uden logo ved afholdelse af arrangementer er gave

  3. Præmier er gave

  4. Respondentgaver er ikke gave men betaling

  5. Salgsfremmeordninger (køb 9 og få den 10. "gratis")

Ad a) Personalegaver er ikke personaleudgift, men gave

Der er ikke fradragsret for moms af gaver til et selskabs ansatte. Den særlige skattemæssige behandling af gaver under grænseværdien kan ikke tillægges betydning for afgørelsen af det momsmæssige fradragsspørgsmål. Personalegaver kan ikke anses som en fradragsberettiget personaleudgift. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5, omfatter gaver generelt og tillægger ikke hensigten med gaven nogen betydning. Selvom hensigten med personalegaven er at motivere de ansatte og derigennem styrke afsætningen, er der altså ikke desto mindre tale om gaver. Se TfS1997, 568MNA.

Ad b) Gratis uddeling uden logo ved afholdelse af arrangementer er gave

Gratis uddeling ved afholdelse af arrangementer er repræsentation/gaveydelser, for hvilke der ikke er fradragsret for momsen, når de varer som uddeles ikke er påført mærke eller navn. Se MNA1987, 983.

Ad c) Præmier er gave

Præmier i sælgerkonkurrencer er gave. Se MNA1968, 189.

Præmier for løsning af opgaver i blade er gave. Se MNA1968, 190.

Præmier til deltagerne i en foretaget markedsanalyse, er gave. Se MNA1972, 347.

Præmier i reklamelotterier er gave. Det gælder selvom virksomhedens formål med reklamelotterierne er - foruden at opnå bestillinger på virksomhedens varer - at skaffe sig navne og adresser til opbygning af et kartotek over kundeemner. Gevinster, der tilfalder modtagerne uden nogen vederlagsforpligtelse, må altså betragtes som gaver. Gevinster der efter deres art og fremtræden ikke kan anses som vareprøver eller almindelige reklameartikler, er heller ikke fradragsberettiget. Hovedpræmierne afveg ikke fra præmierne i sædvanlige lotterier og kunne bestå af en bil, et farve-TV, et stereoanlæg. En stor del af smågevinsterne var varer, der blev forhandlet af virksomheden. Se UfR1976, 115H.

Billetter til landskampe, VIP-arrangementer og rejser til udlandet, erhvervet i forbindelse med sponsorat, og som udloddes i forbindelse med salgskampagner eller anvendes som præmier ved konkurrencer, kan - uanset deres værdi - ikke sidestilles med reklameartikler, men har karakter af gaveydelser, jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5. Den lave værdi af billetter til stå- eller siddepladser - som udloddes i forbindelse med salgskampagner eller anvendes som præmier ved konkurrencer -, betyder altså ikke, at disse billetter kan anses for en reklameudgift i stedet for gave. Den forholdsvis højere værdi af de udloddede billetter, der vedrører VIP-arrangementer og rejser til udlandet har heller ingen betydning for vurderingen af, at der er tale om en gave. Se SKM2006.398.HR.

Ad d) Respondentgaver er ikke gave men betaling

Der er fradrag for respondentgaver der uddeles når der er forbundet et vist arbejde med besvarelsen. Der er også fradrag, når alle får vederlag for deres ulejlighed. De pågældende respondentgaver er ikke gaver i momslovens forstand, men må anses som betaling for et stykke arbejde udført for virksomheden. Se TfS1998, 363MNA.

Ved udlevering af respondentgaver skal der til gengæld betales moms. Levering af respondentgaver mod at de pågældende respondenter leverer data, er levering af varer og ydelser mod vederlag, der er momspligtige efter ML (momsloven) § 4. Når der er tale om levering af varer, som ikke normalt sælges af selskabet mod et vederlag i penge, er momsgrundlaget indkøbsprisen med tillæg af eventuelle forsendelsesomkostninger i stedet. Se SKM2007.790.LSR.

Ad e) Salgsfremmeordninger (køb 9 og få den 10. "gratis")

Om salgsfremmeordninger, se D.A.4.3.6 Udtagning af varer og ydelser til ikke fradragsberettigede formål ML § 5, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.398.HR

Sagen drejede sig om, hvorvidt en virksomhed havde momsfradrag for udgifter til fodboldbilletter, som virksomheden havde købt i forbindelse med sponsorater indgået med forskellige fodboldklubber.

Afgørelsen af, i hvilket omfang der kunne foretages fradrag for moms af det beløb, som sponsorvirksomheden havde betalt for billetter mv. i forbindelse med sponsorkontrakter, måtte træffes på grundlag af den brug, sponsor har gjort af billetterne.

Højesteret tiltrådte, at billetter givet til egne ansatte må anses for naturalaflønning, jf. ML (momsloven) § 42, stk., 1, nr. 3.

Tre dommere (flertallet) udtalte:

De billetter, herunder til landskampe, VIP-arrangementer og rejser til udlandet, som blev udloddet i forbindelse med salgskampagner eller blev anvendt som præmier ved konkurrencer, kan ikke, uanset deres værdi, sidestilles med reklameartikler, men har karakter af gaveydelser, jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5.

Tidligere SKM2003.401.ØLR

UfR1976, 115H

En virksomhed solgte varer til forbrugere ved postordresalg, og foranstaltede reklamelotterier med varer som præmier. Virksomhedens formål med reklamelotterierne var - foruden at opnå bestillinger på selskabets varer - at skaffe sig navne og adresser til opbygning af et kartotek over kundeemner. Hovedpræmierne afveg ikke fra præmierne i sædvanlige lotterier og kunne bestå af en bil, et farve-TV, et stereoanlæg, eller 25.000,- kr. skattefrit. En stor del af smågevinsterne var varer, der blev forhandlet af virksomheden. Det blev tiltrådt, at de omhandlede gevinster, der tilfaldt modtagerne uden nogen vederlagsforpligtelse, måtte betragtes som gaver. Idet det ligeledes blev tiltrådt, at gevinsterne ikke efter deres art og fremtræden kunne anses som sådanne vareprøver eller almindelige reklameartikler, der efter lovens forarbejder og den administrative praksis undtages fra bestemmelsen om at der ikke kan fradrages moms af repræsentation og gave.

Stadfæstelse af MNA1973, 362.

Landsskatteretsafgørelser

SKM2022.37.LSR

Et selskab tilbød sine kunder en ordning, hvorved kunderne ved at melde sig ind i en medlemsklub i forskellige situationer kunne optjene point, som kunne indløses til goder. Landsskatteretten fandt, at der ikke var tale om udtagning til vederlagsfri overdragelse efter momslovens § 5, stk. 1, 2. pkt., i de tilfælde, hvor point blev anvendt til indløsning af goder, som indgik i selskabets eget sortiment, da der i disse tilfælde var en klart identificerbar pris for det pågældende gode, ligesom der var en nær sammenhæng mellem de pointudløsende køb og indløsningen af point til goder. Landsskatteretten fandt videre, at der ikke var tale om vederlagsfri overdragelser i de tilfælde, hvor et medlem indløste goder med point, som medlemmet helt eller delvist havde optjent ved køb hos selskabets samarbejdspartnere. I disse tilfælde havde samarbejdspartneren købt pointene af selskabet for et bestemt beløb pr. stk. for dernæst at tildele pointene til det pågældende medlem. Herved blev der betalt et identificerbart vederlag til selskabet for goderne. Videre fandt Landsskatteretten, at der i øvrige tilfælde var tale om udtagning til vederlagsfri overdragelse, jf. EU-Domstolens dom i sag C-48/97 (Kuwait Petroleum). Vedrørende disse sidstnævnte tilfælde fandt Landsskatteretten, at der ikke skulle betales udtagningsmoms i forbindelse med indløsning af goder til en værdi af under 100 kr. ekskl. afgift, da der var tale om udtagning af "reklameartikler og lign.", jf. momslovens § 5, stk. 1, 3. pkt., og "gaver af ringe værdi", jf. momssystemdirektivets artikel 16, 2. pkt.

SKM2021.370.LSR

Et selskab, der drev en restaurationskæde, havde en medlemsklub, som enhver kunne blive gratis medlem af. Medlemskab indebar tre fordele i form af at optjene 10 % i rabat på mad fra menukortet, gratis is til et barn, hvis en voksen købte en hovedret og fri dessert til middagsselskabet i forbindelse med fødselsdag, hvis der blev købt en hovedret. SKAT havde forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT anså ydelserne i forbindelse med medlemsfordelene for udtaget som gaver, jf. momslovens § 5, stk. 2, jf. § 42, stk. 1, nr. 5. Landsskatteretten fandt, at forretningsmodellen med medlemsfordele var en salgsfremmeforanstaltning med henblik på at øge salget. Det fulgte heraf, at der ikke var tale om levering af ydelser til uvedkommende formål, og da der heller ikke var tale om udtagning til privat brug til selskabets indehaver eller personale, forelå der ikke udtagning efter momslovens § 5, stk. 3. Da Landsskatteretten endvidere fandt, at ydelserne ikke var udtryk for gaver, jf. momslovens § 5, stk. 2, jf. § 42, stk. 1, nr. 5, men leveret som led i salgsfremmeordning med henblik på mersalg, ændrede Landsskatteretten SKATs afgørelse, således at den foretagne forhøjelse bortfaldt.

SKM2007.790.LSR

Et markedsanalyseinstituts udlevering af respondentgaver var betinget af, at de pågældende respondenter leverede en modydelse i form af data til selskabet. Respondenterne blev allerede i forbindelse med rekrutteringsprocessen orienteret om, at de ved besvarelse mv. ville modtage en respondentgave. Som udgangspunkt fik alle respondenter en gave, men i ganske få tilfælde anvendtes lodtrækninger. Levering af respondentgaver mod at de pågældende respondenter leverede data, var dermed levering af varer og ydelser mod vederlag, der er momspligtige i henhold til ML (momsloven) § 4. Markedsanalyseinstituttet kunne altsåfradrage moms af udgifter til indkøb af respondentgaver. Der skulle endvidere afregnes moms ved udlevering af de indkøbte respondentgaver til modtagerne. Når der er tale om levering af varer, som ikke normalt sælges af selskabet mod et vederlag i penge, er momsgrundlaget indkøbsprisen med tillæg af eventuelle forsendelsesomkostninger.

Se også omtalen i i afsnit D.A.4.3.2 Formål og afsnit D.A.8.1.1.10.2 Momsgrundlaget ved byttehandel.

TfS1998, 363MNA

Der var for nævnet rejst spørgsmål, om et markedsanalysefirma havde fradrag for indgående moms på indkøb af respondentgaver, der blev givet til personer, der deltog i virksomhedens markedsundersøgelser. Virksomhedens hovedaktivitet var markedsanalyser med indsamling af oplysninger ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser mv. Besvarelserne blev samlet og analyseret i markedsundersøgelser, der herefter blev solgt af virksomheden. Respondentgaverne blev uddelt efter faste kriterier, dels når der var forbundet et vist arbejde med besvarelsen, dels når der var tale om en smal målgruppe. Gaverne var ikke påført virksomhedens logo eller lignende. Nævnet fandt, at virksomheden efter ML (momsloven) § 37, stk. 1, havde fradragsret for moms af indkøb af de pågældende respondentgaver. Nævnet fandt ikke, at disse gaver var omfattet af ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5, der undtager "underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver..." fra fradragsretten. Nævnet lagde herved til grund, at de pågældende respondentgaver ikke var gaver i momslovens forstand, men måtte anses som betaling for et stykke arbejde udført for virksomheden.

TfS1997, 568MNA

Et selskab kunne ikke fratrække momsen af personalegaver. Gaverne kunne ikke anses som en fradragsberettiget personaleudgift. Nævnet traf afgørelse om, at selskabet ikke havde fradragsret for momsen af indkøbet af de omhandlede personalegaver, jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5. Nævnet lagde herved til grund, at den særlige skattemæssige behandling af gaver under grænseværdien ikke kunne tillægges betydning for afgørelsen af det momsmæssige fradragsspørgsmål. Dette spørgsmål måtte alene afgøres på grundlag af reglerne i ML (momsloven) § 42. Nævnet fandt, at personalegaver måtte henføres til bestemmelsens nr. 5, da denne bestemmelse udtrykkeligt omhandler gaver. Der er altså ikke i bestemmelsen indlagt nogen begrænsning af anvendelsesområdet med hensyn til kredsen af gavemodtagere. Personalegaver ville dog efter nævnets opfattelse også kunne henføres til bestemmelsen i nr. 3 om naturalaflønning, ifølge klagers bemærkninger om hensigten med disse gaver. Den momsmæssige behandling er imidlertid den samme. Selv om personalegaver - som andre gaver - kan være givet med blandede motiver, er der ikke desto mindre tale om gaver. Der var altså ikke grundlag for at anse personalegaver som en fradragsberettiget personaleudgift.

MNA1987, 983

En forening kunne ikke fradrage moms af mad og drikkevarer, som blev uddelt gratis ved afholdelse af arrangementer. Om uddelingen var oplyst, at de varer, som foreningen uddelte/udskænkede som et led i foreningens arrangementer, ikke var påført foreningens mærke eller navn. Foreningen anså uddelingen som reklameudgifter for foreningen, for hvilke der er fradragsret for momsen. Nævnet traf afgørelse om, at uddelingen måtte anses som repræsentation/gaveydelser, for hvilke der ikke er fradragsret for momsen.

Sammenhold med TfS1993, 244VLD omtalt i D.A.11.5.7.3 Repræsentation ML § 42, stk. 1, nr. 5.

MNA1972, 347

Præmier ved markedsanalyse er gave.

Der er ikke fradragsret efter momsloven for moms af varer, som et firma indkøber til brug som præmier til deltagerne i en af firmaet foretaget markedsanalyse.

MNA1968, 190

Momsen på indkøb af præmier til læsere for løsning af opgaver i blade samt præmier til forhandlere i salgskonkurrencer kan ikke medregnes ved opgørelse af den indgående moms. Momsen på underholdningsarrangementer, fx cirkusforestillinger, hvortil bladets sælgere får gratis adgang, kan heller ikke medregnes til den indgående moms.

MNA1968, 189

Præmier i sælgerkonkurrencer er gave

. Konkurrencerne går ud på, at sælgere i detailforretninger modtager varepræmier fra leverandøren, når de har afsat et bestemt antal af leverandørens varer. Præmiernes art og værdi varierer efter et nærmere fastsat pointsystem. Momsen på indkøb af de varer, der udleveres som præmier til sælgerne, vil ikke kunne medregnes til den indgående moms.

Skatterådet

SKM2009.350.SR

Skatterådet har bekræftet, at en forhandler af parfume-, pleje- og kosmetikprodukter via Multi-Level marketing (homeparties), kan fradrage moms af udgifter til indkøb af demonstrationsvarer og værtindegaver. Ved udlevering af værtindegaverne skal der beregnes udtagningsmoms.

Se også afsnit D.A.4.3.2 Formål
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.