Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.9.8.1 Indeksregulering af anskaffelsessummen for landbrugsejendomme samt skovejendomme (hele ejendommen)

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

►Ved lov nr. 688 af 8. juni 2017 er der foretaget en række ændringer i ejendomsavancebeskatningsloven som følge af vedtagelsen af den nye ejendomsvurderingslov. Ændringerne er alene konsekventændringer. Efter ændringen henvises der i bestemmelserne til ejendomsvurderingsloven og ikke længere til den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme. Ændringerne vedrører EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) §§ 5, stk. 6, § 5 A, stk. 1, § 6, stk. 2, og § 9, stk. 1. Formuleringen heri, herunder den nye henvisning til ejendomsvurderingsloven har virkning fra og med det skatteår henholdsvis det indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens §§ 5 eller 6.

For ejendomme, hvor afgørelsen om, hvilken kategori en ejendom ved vurderingsterminen pr. 1. marts 2021 skal henføres til, jf. ejendomsvurderingslovens § 3, er truffet uafhængigt af vurderingen i medfør af ejendomsvurderingslovens § 83 a, har den ændrede formulering i ejendomsavancebeskatningsloven også virkning for overdragelser der finder sted fra og med den dato, hvor afgørelsen efter ejendomsvurderingslovens § 83 a er meddelt ejeren. Indtil da gælder reglerne i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme (vurderingsloven). Se lov nr. 688 af 8. juni 2017, § 22, stk. 12, som senest ændret ved lov nr. 679 af 3. juni 2023.

Se C.H.2.1.16 Afståelse af landbrugsejendomme med stuehus samt afståelse af skovejendomme og erhvervsejendomme med ejerboliger. om definitioner af de typer af fast ejendom, der er omfattet af de særlige regler for opgørelsen af en skattepligtig fortjeneste ved afståelsen af landbrugsejendomme, skovejendomme og erhvervsejendomme med ejerboliger.◄

►Regel

Som udgangspunkt opgøres og omregnes anskaffelsessummen for den faste ejendom efter de principper, der er nævnt i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4 og eventuelt pristalsreguleret efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4 A. Se afsnit (C.H.2.1.9.2 Fordeling af overdragelsessummen på aktiver) om afståelses- og anskaffelsessummen.

Efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5 A, kan der foretages en indeksering af anskaffelsessummen. Den kontantomregnede, opgjorte anskaffelsessum skal reguleres med den procent (beregnet med en decimal), hvormed reguleringstallet i PSL (personskatteloven) § 20 er ændret fra anskaffelsesåret til indkomståret 2009 ganget med ændringen fra indkomståret 2013 til afståelsesåret. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5 A, stk. 1.

Hvis reglen om indeksering af anskaffelsessummen anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste, kan fortjenesten ikke også nedsættes med bundfradraget efter EBL § 6, stk. 2, 6. pkt. Se afsnit (C.H.2.1.10.1 Bundfradrag i fortjeneste ved afståelse af landbrugsejendomme, skovejendomme og erhvervsejendomme med ejerboliger) om bundfradrag.

Når reglen om indeksering af anskaffelsessummen har været anvendt ved et tidligere eller samtidigt delsalg af ejendommen kan bundfradraget heller ikke anvendes ved et senere salg af restejendommen, jf. EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 2, 7. pkt.◄

Reguleringsperiode

For ejendomme, der er omfattet af reglen, og som er erhvervet den 19. maj 1993 eller senere, kan ejeren vælge at indeksregulere den kontantomregnede anskaffelsessum fra anskaffelsesåret til afståelsesåret. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5 A, stk. 1, og § 4, stk. 2.

For ejendomme, der er anskaffet før den 19. maj 1993, indeksreguleres den opgjorte, eventuelt pristalsregulerede, anskaffelsessum dog først fra og med kalenderåret 1993. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5 A, stk. 1, og § 4, stk. 3, samt EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4 A.

Denne tabel indeholder reguleringssatserne fra 1993 til 2013:

Tabel: Procentsats hvormed reguleringstallet i PSL (personskatteloven) § 20 er ændret - til brug for regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme.

 

År

Pct.

Reguleringstal

Samlet regulering ved afståelse i 2022

Samlet regulering ved afståelse i 2023

1993

 120,0

80,1 85,4

1994

3,0

 123,6

74,9

80,0

1995

0,7

 124,5

73,6 78,7

1996

2,7

 127,9

69,0

74,0

1997

0,6

 128,7

67,9 72,9

1998

2,7

 132,2

63,5

68,3

1999

2,9

 136,0

58,9 63,6

2000

3,5

 140,8

53,5 58,0

2001

3,5

 145,7

48,3 52,7

2002

3,0

 150,1

44,0 48,3

2003

3,5

 155,4

39,1 43,2

2004

3,2

 160,4

34,7 38,7

2005

2,2

 163,9

31,9 35,8

2006

2,3

 167,7

28,9 32,7

2007

2,7

 172,2

25,5

29,2

2008

2,6

 176,7

22,3 25,9

2009

3,4

 182,7

18,3

21,8

Reguleringstal efter PSL (personskatteloven) § 20 fra 2010: Ved overgangen til nyt basisår for reguleringen efter PSL (personskatteloven) § 20 sker sammenkædningen af reguleringen fra før og efter 2010 ved, at anskaffelsessummen reguleres med den pct. beregnet med en decimal, hvormed reguleringstallet i PSL (personskatteloven) § 20 er ændret fra anskaffelsesåret indtil indkomståret 2009 ganget med ændringen fra indkomståret 2013 til afståelsesåret. 

2010 0,0 100,0 18,3 21,8
2011 0,0 100,0 18,3 21,8
2012 0,0 100,0 18,3 21,8
2013 0,0 100,0

18,3

21,8

2014 1,8 101,8 16,2 19,6
2015 1,5 103,3 14,5 17,9
2016 1,4 104,7 13,0 16,3
2017 2,2 107,0 10,6 13,8
2018 2,2 109,4 8,1 11,3
2019 2,2 111,8 5,8 8,9
2020 2,2 114,3 3,5 6,6
2021 2,3  116,9 1,2 4,2
2022 1,2 118,3  0,0 3,0
2023 3,0 121,8 0,0

Nulreguleringen i 2010-2013 betyder således ikke, at reguleringen for indkomstårene før indkomståret 2010 mistes, når ejendommen afstås i indkomstårene 2011-2013. 

Eksempel: Reglernes anvendelse ved køb af landbrugsejendom i 2006 og salg af ejendommen i 2023

En ejendom er anskaffet i 2006 og afstås i 2023. Den samlede regulering fra 2006 til 2023 udgør 32,69 pct., som fremkommer på denne måde:

Ændringen fra 2006 til 2009, der udgør: ((182,7/167,7) - 1) = 0,089445 eller 8,9445 pct.

Ændringen fra 2010 til 2023 udgør: ((121,8/100,0) - 1) = 0,218 eller 21,8 pct.

Den samlede ændring fra 2006 til 2023 er herefter: (1,089445 x 1,218) - 1) = 0,326 eller 32,69 pct.

Bemærk

Med virkning fra og med indkomståret 2006 reguleres anskaffelsessummen, uanset om ejendommen er bebygget eller ej. Det er alene en betingelse, at ejendommen på afståelsestidspunktet efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovbrugsejendom. Se de ændrede skatteregler i § 3 i lov nr. 406 af 8/5 2006.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2012.359.HR

To brødre havde afstået en ejendom, hvorpå de havde drevet en minkfarm. De havde tillige bortforpagtet 13 ha ud af ejendommens 19 ha til landbrug. De to brødre ønskede, at deres anskaffelsessum ved avanceopgørelsen skulle pristalsreguleres efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5 A. Denne bestemmelse omhandler bl.a. ejendomme, der på afståelsestidspunktet helt eller delvist benyttes til landbrug. Højesteret fandt dels som følge af en langvarig forståelse i vurderingsmæssig sammenhæng dels som følge af en traditionel forståelse af begrebet landbrug, at driften af en minkfarm ikke er landbrug. Højesteret fandt, at VUL § 33, stk. 1, må forstås sådan, at ikke enhver uvæsentlig landbrugsmæssig benyttelse af en ejendom kan føre til, at ejendommen skal anses for at være benyttet til landbrug og dermed omfattet af de særligt gunstige skatteregler gældende for de opregnede erhverv, herunder EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5 A. Højesteret fandt, at de to brødres benyttelse af ejendommen i alt væsentligt angik drift af en minkfarm. Højesteret henviste bl.a. til, at omsætningen ved salg af minkskind udgjorde over to mio. kr., mens forpagtningsafgiften var under 30.000 kr. Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs bedømmelse af dette spørgsmål.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2014.344.LSR

Klager havde samtidig med salget af en bygningsparcel foretaget frasalg af den resterende del af ejendommen, hvor avancen var opgjort efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5 A. Han var derfor ikke berettiget til bundfradrag efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 2, ved afståelsen af bygningsparcellen.

Kendelsen stadfæster SKM2012.626.SR.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.