Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.G.4.1.1.1 Frist, renter og indbetaling

Indhold

Dette afsnit handler om frister, renter og indbetaling.

Afsnittet indeholder:

  • Frist
  • Renteberegning
  • Renteberegning ved indbetalt acontoskat for pensionsinstitutter omfattet af PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2
  • Indbetaling
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Frist

Senest den 31. maj efter indkomstårets udløb skal pensionsinstitutter efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2 sende

  • opgørelsen over beskatningsgrundlaget
  • den skattepligtige del heraf
  • skatten for indkomståret. 

Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 21, stk. 1, 1. pkt.

Pensionsinstituttet kan dog senest den 19. februar året efter indkomståret vælge at betale acontoskat for pensionsordninger omfattet af PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 1, og institutskat efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) §§ 6, 7 eller 8. Hvis den 19. februar er en lørdag eller søndag, kan der dog indbetales acontoskat den førstkommende mandag.

Bemærk:

Ved lov nr. 398 af 9. maj 2012 er acontoskatteordningen i PAL § 21 udvidet med virkning fra indkomståret 2013 således at der også kan indbetales acontoskat vedrørende institutskat for pensionsinstitutter omfattet af PAL § 1, stk. 2. Det gælder også for institutter, der udelukkende er institutbeskattet. Virkningstidspunktet er som nævnt indkomståret 2013, jf. § 6 i lov nr. 398 af 9. maj 2012, og det indebærer, at der først kan indbetales acontoinstitutskat som vedrører indkomståret 2013, og som skal indbetales senest den 19. februar 2014. Der kan ikke indbetales acontoinstitutskat i februar 2013 vedrørende institutskatten for indkomståret 2012.

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges fristen. Se afsnit C.G.4.1.7 Særligt om fristen for at indsende opgørelse og betale PAL-skat, Særligt om fristen for at sende opgørelse og betale PAL-skat.

Renteberegning

Pensionsinstitutter skal beregne renter af den endelige PAL-skat for indkomståret fra perioden 20. februar i året efter indkomståret til betaling sker. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 21, stk. 1, 2. pkt. Renten svarer til den rente, der er nævnt i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 27, stk.5, 6. pkt., og er for indkomståret 2023 beregnet til 2,7 pct. Se SKM2022.604.SKTST.

Betaler pensionsinstitutterne PAL-skatten for sent, beregnes renten efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 21, stk. 1, 2. pkt. dog kun til sidste rettidige indbetalingsdag, som er den 31. maj året efter indkomståret.

Efter den sidste rettidige indbetalingsdag forrentes den skyldige PAL-skat efter bestemmelsen i § 28. Se afsnit C.G.4.3 Morarenter (PAL § 28) om morarenter.

Renteberegning ved indbetalt acontoskat for pensionsinstitutter omfattet af PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2.

For de pensionsinstitutter, der vælger at betale acontoskat, beregnes i stedet renter af forskellen mellem den beregnede endelige skat og den indbetalte acontoskat for indkomståret fra den 20. februar året efter indkomståret og til betaling sker.

Hvis forskellen er positiv (pensionsinstituttet har en skyldig skat, der skal indbetales til Skattestyrelsen) forrentes forskellen med renten efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 27, stk. 5, 6. pkt., for året efter indkomståret. Betales skatten for sent beregnes denne rente dog kun til og med sidste rettidige indbetalingsdag. Efter den sidste rettidige indbetalingsdag forrentes den skyldige PAL-skat efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 28. Renten for skyldige skattebeløb, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2023 beregnet til 2,7 pct. Se SKM2022.604.SKTST.

Hvis forskellen er negativ (pensionsinstituttet har en tilgodehavende skat, der skal udbetales af Skattestyrelsen) forrentes forskellen med renten efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 27, stk. 5, 4. pkt. for året efter indkomståret, som for indkomståret 2023 er beregnet til 1,5 pct. Se SKM2022.604.SKTST.

Eksempel

Rente efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 27, stk. 5, 4. pkt. i indkomståret 2020 = - 0,6 pct. (bemærk renten er negativ) 

Et pensionsinstitut indbetaler acontoskat på 1,2 mia. kr., men den endelige skat bliver kun på 1,1 mia. kr. Der er dermed en overskydende skat på 100 mio. kr. Med en negativ rente på - 0,6 pct. reduceres tilbagebetalingen til pensionsinstituttet med et negativt rentebeløb. Skattestyrelsen skal derfor tilbagebetale et mindre beløb end 100 mio. kr. til pensionsinstituttet.

Indbetaling

Pensionsinstitutter,  der ikke betaler acontoskat , skal betale PAL-skatten med tillæg af beregnede renter samtidig med at de sender opgørelsen. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 21, stk. 1, 3. pkt.

Pensionsinstitutter, der betaler acontoskat, skal betale et evt. forskelsbeløb med tillæg af beregnede renter samtidig med, at de indsender opgørelsen. Forskelsbeløbet opgøres som forskellen mellem det indbetalte acontobeløb og den beregnede endelige skat.

Pensionsinstitutterne skal indberette beskatningsgrundlaget, den skattepligtige del heraf samt PAL-skatten skal ske i dansk mønt, ligesom PAL-skatten skal betales i danske kroner. Udenlandske pensionsinstitutter skal ved aftalen mellem pensionsinstitutter og pensionskunden forpligtige sig til at foretage en omregning fra den udenlandske valuta til dansk mønt. Omregningen skal ske til den gennemsnitlige dagskurs ved udgangen af indkomståret, det vil sige den 31. december. Se bemærkningerne til § 21 i L 10 af 28. november 2007.

Det samlede skattebeløb og det samlede rentebeløb skal afrundes til nærmeste hele kroner. Opkrævning af skattebeløbet hos pensionskunden skal ske uden afrunding.

Pensionsinstitutterne skal sende opgørelsen til Skattestyrelsen på et skema, der er udarbejdet af Skattestyrelsen. Se § 1 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretten
 SKM2017.594.LSR

Landsskatteretten fandt, at der skulle ske identifikation mellem et pensionsselskab og det pengeinstitut, som selskabet havde bedt om at foretage indbetalingen af pensionsafkastskat, hvilket på grund af en fejl hos pengeinstituttet ikke var sket rettidigt. Der kunne derfor ikke ske eftergivelse af påløbne morarenter under henvisning til, at forsinkelsen måtte anses at skyldes pengeinstituttets forhold.

Landsskatteretten fandt ikke, at der var hjemmel til at opkræve renter for perioden efter betalingstidspunktet, uanset at angivelsen af beskatningsgrundlaget først fremsendtes efterfølgende.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.