Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.F.3.2.4 Skatteberegning

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for beregning af skatten for personer, der er begrænset skattepligtige.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Personfradrag
  • Omregning ved begrænset skattepligt en del af året
  • Fremførsel af underskud.

Regel

For begrænset skattepligtige beregnes indkomstskatterne til staten efter de normale regler.

Begrænset skattepligtige betaler de almindelige statsskatter herunder arbejdsmarkedsbidrag. Se PSL (personskatteloven) § 5.

Derudover betales kommuneskat med den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent nedrundet til nærmeste hele procent. Se PSL (personskatteloven) § 8 c.

Begrænset skattepligtige betaler ikke kirkeskat. Heller ikke selvom de er medlemmer af Folkekirken. Se kommuneskatteloven.

Bemærk

Begrænset skattepligtige efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 3 (arbejdsudleje), nr. 8 (royalty) og § 2, stk. 2 (lønindkomst om bord på dansk skib), betaler en bruttoskat, jf. KSL (kildeskatteloven) §§ 48B og 65C. 

Begrænset skattepligtige af udbytte efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 6, betaler udbytteskat. Se KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 11.

Skattesatsen for udbytte og royalty kan dog efter en dobbeltbeskatningsaftale være lavere. Der kan også være tilfælde, hvor Danmark som kildeland er afskåret fra at beskatte sådanne indtægter. Se afsnit C.F.9.2 om danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler.

Se også

Se også afsnit C.F.6 om beskatningsprocent for personer, der er omfattet af forskerordningen i KSL (kildeskatteloven) § 48 E-F.

Personfradrag

For personer, der er begrænset skattepligtig hele året efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1.-3. pkt., nedsættes de beregnede skatter med skatteværdien af et personfradrag efter PSL (personskatteloven) § 10, stk. 5, jf. stk. 1-2.

Personer, der er begrænset skattepligtige en del af året, kan vælge at få nedsat de beregnede skatter med skatteværdien af et personfradrag, hvis de har indtægter omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1-3. pkt. Se PSL (personskatteloven) § 10, stk. 6.

I SKM2012.753.SR fandt Skatterådet, at skattepligten efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1, ikke ville blive afbrudt, hvis en person havde 1 - 2 arbejdsdage om måneden. Derimod var 1 - 2 arbejdsdage i kvartalet ikke tilstrækkeligt til at opretholde skattepligten efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1. Se også afsnit C.F.3.1.2 Lønindtægt.

Bemærk

Reglerne om personfradrag gælder ikke indkomster, der beskattes efter SØBL § 9, stk. 1, eller for personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Se PSL (personskatteloven) § 10, stk. 5 og 6.

Indkomst, der beskattes under forskerordningen i KSL (kildeskatteloven) §§ 48 E-F, berettiger ikke til personfradrag. Se PSL (personskatteloven) § 10, stk. 4.

Flere indtægter med og uden personfradrag

Hvis skatteyderen både har indtægter, der berettiger til personfradrag, og indtægter, som ikke berettiger til personfradrag, gives der fuldt personfradrag i de samlede beregnede skatter.

Eksempel - periode med personfradrag

En begrænset skattepligtig person med en ejendom i Danmark hele året, har fra den 1.4. til den 30.9. lejeindtægt omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 5, og fra den 1.7. til den 31.8. lønindkomst omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1.

Personen er begrænset skattepligtig efter KSL (kildeskatteloven) § 2 hele året, da personen ejer ejendom i Danmark hele året. Der gives fuldt personfradrag i denne periode efter PSL (personskatteloven) § 10, stk. 5, da der er tale om én skattepligtsperiode, og personen i denne periode har en indkomst (lønindkomst), som berettiger til personfradrag.

Eksempel - periode med og uden personfradrag

En begrænset skattepligtig person har fra den 1.1. til den 1.5. pension omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 11. Fra den 1.6. til den 1.9. har personen lejeindtægt omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 5.

Der gives kun personfradrag i perioden den 1.1. til den 1.5., da der er tale om to uafhængige skattepligtsperioder, hvor personen kun har indtægt, der berettiger til personfradrag, i den første skattepligtsperiode. Dette er begrundet i, at der er tale om subjektiv skattepligt, hvor personen kun er skattepligtig i den periode indkomsten oppebæres.

Eksempel - periode med og uden personfradrag

En begrænset skattepligtig person har lønindkomst omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1, fra den 1.1. til den 21.2 og indkomst fra Statens Voksen Uddannelse (SVU) fra den 22.2. til den 31.12.

Personen er begrænset skattepligtig efter KSL (kildeskatteloven) § 2 i perioden den 1.1. til den 31.12. Skattepligtsperioden er herefter den 1.1. til den 31.12., da indkomsterne udbetales i umiddelbar forlængelse af hinanden, og der gives derfor fuldt personfradrag i denne periode, da personen i perioden har indkomst, som berettiger til personfradrag efter PSL (personskatteloven) § 10, stk. 5.

Overførsel af uudnyttet personfradrag

For begrænset skattepligtige kan der ikke ske overførsel af uudnyttet personfradrag mellem ægtefæller efter PSL (personskatteloven) § 10, stk. 3.

Overførsel mellem ægtefæller forudsætter at begge ægtefæller er fuldt skattepligtige her til landet. Se KSL (kildeskatteloven) § 4, stk. 6.

Omregning ved begrænset skattepligt en del af året

Hvis der vælges personfradrag, skal der ske omregning af den skattepligtige indkomst, den personlige indkomst og kapitalindkomsten, så indkomsten kommer til at svare til et helt års indkomst. Den beregnede helårsskat nedsættes efter forholdet mellem delårsbeløbene og helårsbeløbene. Se PSL (personskatteloven) § 14, stk. 3.

Lønmodtagerudgifter fradrages med det i LL (ligningsloven) § 9, stk. 1, omhandlede bundfradrag, inden udgifterne omregnes til helårsindkomst. Bundfradraget nedsættes således ikke, selv om skattepligtsperioden er kortere end et år.

Fremførsel af underskud

Retten til at fremføre underskud tilkommer både fuldt og begrænset skattepligtige. Dette gælder dog ikke personer, der beskattes under forskerordningen. Se afsnit C.F.6.2.4 Skatteberegningen, når forskerskatteordningen anvendes om beskatning i forskerordningen.

Se også

Se også

  • C.A.1.2.3.1 om generelt om underskud
  • C.A.1.2.3.2.3 om begrænset skattepligtigt og ægtefælles udenlandske indkomst.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.