Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvordan beregnes skatten for bobeskatningsperioden?

C.E.4.3.2.3.2 Skatteberegning for bobeskatningsperioden

Indhold

Dette afsnit beskriver skatteberegningen for bobeskatningsperioden, når afdødes særbo skiftes, mens fællesboet overtages af ægtefællen efter skattereglerne om uskiftet bo.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Skatter der indgår i skatteberegningen
 • Eksempel
 • Regler for dødsfald før 1. januar 2012.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, hvor skifte sker i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet, og hvor kun afdødes særbo skiftes, mens den længstlevende ægtefælle overtager fællesboet efter skattereglerne om uskiftet bo.

Regel

Skatteberegningen for særboet sker efter reglerne i DBSL (dødsboskatteloven) §§ 30 - 32, der omfatter dødsboer, der ikke er skattefritaget. Se DBSL (dødsboskatteloven) § 69, stk. 1.

Skatter der indgår i skatteberegningen

Når der sker en skatteberegning for bobeskatningsperioden for særboet, indgår

 • virksomhedsskat eller konjunkturudligningsskat (DBSL (dødsboskatteloven) § 30 a, stk. 3)
 • udbytteskat (DBSL (dødsboskatteloven) § 32, stk. 2)
 • skat af negativ aktieindkomst (DBSL (dødsboskatteloven) § 32, stk. 3) og
 • acontoskat efter AL (afskrivningsloven) § 40 C, stk. 8-10

som forskudsbetalte indkomstskatter for bobeskatningsperioden.

Skatterne kan kun indgå i skatteberegningen, hvis de tilsvarende indtægter er med i indkomstopgørelsen. Se DBSL (dødsboskatteloven) § 69, stk. 2.

Bemærk

Dødsboskatteloven har ingen regler lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Grøn check), når særboet skiftes, mens fællesboet skattemæssigt behandles efter reglerne om uskiftet bo mv. Kompensationsbeløbet vil derfor indgå i fællesboet. Se afsnit C.E.4.2.3 Skatteberegning i dødsåret mv. om skatteberegning i dødsåret ved uskiftet bo m.v..

Eksempel

Dette eksempel viser skatteberegningen for bobeskatningsperioden, når der sker skifte af afdødes særbo, mens den længstlevende ægtefælle overtager fællesboet efter skattereglerne om uskiftet bo.

Der er følgende forudsætninger for eksemplet:

 • Dødsfaldet er sket den 1. august 2022.
 • Særboet er afsluttet med skæringsdag den 1. december 2022.
 • Særboets formue den 1. december 2022 omfatter bankindestående og obligationer.
 • Inden skæringsdagen har særboet solgt aktier i Danske Bank. Den skattepligtige gevinst er opgjort til 90.000 kr. Aktierne har givet et udbytte på 10.000 kr.

Bobeskatningsperiode: 1. januar - 1. december 2022

Boets indkomst

Renter af bankindestående og obligationer

50.000

Bobeskatningsindkomst

50.000

 

Skattepligtig gevinst ved salg af aktier i Danske Bank 

90.000

Udbytte

10.000

Aktieindkomst

100.000

 

Skatteberegning

 

Dødsboskat, 50 pct. af bobeskatningsindkomsten

25.000

Skat af aktieindkomst:

 

27 pct. af 57.200

15.444

 

42 pct. af 42.800 (100.000 - 57.200)

17.976

33.420

Beregnet skat i alt

58.420

Mellemperiodefradrag, 8 måneder á 2.300

18.400

 

Bofradrag, 4 måneder á 6.200

24.800

-43.200

Skat af skattepligtig indkomst og aktieindkomst

15.220

Foreløbige indkomstskatter:

 

Indeholdt udbytteskat, 27 pct. af 10.000

-2.700

Restskat

12.520

Se afsnit

 • C.E.3.3.5 om de almindelige regler om skatteberegning for bobeskatningsperioden i et dødsbo, der ikke er skattefritaget
 • C.E.15 om hvor meget mellemperiodefradrag og bofradrag er reguleret til for de enkelte år.

Regler for dødsfald før 1. januar 2012

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, hvis dødsfaldet er sket før 1. januar 2012:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så ...

før 1. januar 2012

 • beregnes både positiv og negativ skat af aktieindkomst af beløb, der ikke overstiger beløbsgrænsen i PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 1 med 28 procent.

før 1. januar 2010

 • beregnes både positiv og negativ skat af aktieindkomst af beløb, der overstiger beløbsgrænsen i PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 1 med 43 procent
 • beregnes både positiv og negativ skat af aktieindkomst over beløbsgrænsen i PSL (personskatteloven) § 8a, stk. 2 med 45 procent. Det gælder dog ikke den del af positiv aktieindkomst, der kan rummes i positiv overgangssaldo efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 45 A.

Se LV 2009-2 Beskatning ved dødsfald afsnit B.B.3.5.4.

før 1. juli 2008

 • er det nødvendigt at opdele skatteansættelsen forbobeskatningsperioden i indkomst før dødsfaldet og efter dødsfaldet, fordi
  • der skal ske en skatteansættelse for mellemperioden for både særboet og for mellemperioden i det uskiftede bo, og fordi
  • afdødes foreløbige indkomstskatter skal fordeles forholdsmæssigt mellem de to skatteansættelser
 • skal særboets andel af afdødes samlede foreløbige indkomstskatter for mellemperioden indgår i skatteberegningen for bobeskatningsperioden.

Se LV 2008-2 Beskatning ved dødsfald afsnit B.C.2.3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.