Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.3.1.5.3 Fordeling og betaling af indkomstskat og acontoskat

Indhold

Dette afsnit beskriver betalingen og fordelingen af indkomstskat og acontoskat i sambeskatningen.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem skal betale indkomstskatten?
  • Betaling til administrationsselskabet
  • Udenlandske skatter
  • Betaling af acontoskatterater
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvem skal betale indkomstskatten?

Administrationsselskabet skal betale hele indkomstskatten for danske selskaber, faste driftssteder og ejendomme i Danmark. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 6. Det skal det også i de tilfælde, hvor det danske selskab ikke ejes fuldt ud.

Indgår et dansk selskab, et fast driftssted eller en fast ejendom ikke i sambeskatningen i hele indkomståret, skal administrationsselskabet dog kun betale indkomstskatten for den del af indkomståret, hvor selskabet, driftsstedet eller ejendommen indgår i sambeskatningen. Selskabet, driftsstedet eller ejendommen betaler selv skatten for den resterende del af indkomståret.

Betaling til administrationsselskabet

Da administrationsselskabet således betaler hele indkomstskatten, dvs. også den del, der kan siges at vedrøre minoritetsaktionærernes andel af de andre selskaber, skal de danske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark, hvis indkomstskat betales af administrationsselskabet, forpligte sig til at betale et beløb, der svarer til den indkomstskat, der er betalt af administrationsselskabet efter SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 8, 5. pkt. Betalingen har ingen skattemæssige konsekvenser for hverken betaleren eller modtageren. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 8, 6. pkt.

Udenlandske skatter

Lempelsesreglerne skal anvendes på sambeskatningsniveau, dvs. ved skatteberegningen i administrationsselskabet. Hvis sambeskatningsindkomsten er 0, vil der ikke kunne opnås lempelse for udenlandsk kildeskat.

Administrationsselskabet skal ved opkrævningen af selskabsskatten hos de selskaber, der deltager i sambeskatningen, tage hensyn til de udenlandske skatter, som disse selskaber har betalt, og som har nedbragt skatten af sambeskatningsindkomsten. Se skatteministerens svar af 4. januar 2006 til FSR (Skatteudvalget, alm. del 2005-06 - bilag 74, side 20-21).

Betaling af acontoskatterater

Administrationsselskabet skal betale ordinære acontoskatterater senest den 20. marts og den 20. november i indkomståret. De øvrige selskaber skal inden dette tidspunkt have forpligtet sig til at betale deres andel af raterne. Betales beløbet ikke senest på tidspunktet for rettidig skattebetaling efter SEL (selskabsskatteloven) § 30, vil beløbet skulle forrentes på markedsvilkår i overensstemmelse med armslængde-princippet. Størrelsen af de enkelte selskabers ordinære acontoskatterater fastsættes på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års indkomstskat. Se SEL (selskabsskatteloven) § 29 A.

Når yderligere acontoskat indbetales frivilligt, skal de øvrige selskaber også forpligte sig til at betale deres andel af den frivillige rate.

Se skatteministerens svar til Folketingets Skatteudvalg på spørgsmål 70 (2004-05, 2. samling, lov nr. 426 af 6. juni 2005).

Se også

Se også afsnit C.D.10.4 Acontoskatteordningen for selskaber og fonde Acontoskatteordningen for selskaber og fonde.

Se også afsnit G.A.3.3.7.11 om betaling med frigørende virkning

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2012.257.SR

Administrationsselskab. Vedtægtsændring. En vedtægtsændring medførte ændringer i stemmerettighederne i et datterselskab. Administrationsselskabet havde efter vedtægtsændringen ikke længere bestemmende indflydelse over datterselskabet og var derfor ikke koncernforbundet med datterselskabet. Vedtægtsændringen i datterselskabet medførte derfor, at administrationsselskabet mistede sin status som administrationsselskab i sambeskatningen.

SKM2006.772.SR

Skatteafregninger. Rentetillæg. Skattegodtgørelse. Underskud. En koncern kunne etablere mellemadministrationsselskaber, der skulle styre de enkelte underkoncerners skatteafregninger over for administrationsselskabet. Koncernen kunne fastlægge en nærmere beskrevet fordelingsprocedure for rentetillæg og skattegodtgørelse, da proceduren var fast og gjaldt for alle selskaber i koncernen og ikke stillede et selskab ringere end, hvis det var beskattet uden for sambeskatningen. Der var ikke hjemmel til en model, hvorefter underskud først blev fordelt inden for en underkoncern, da SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk.2, foreskriver fuld fordeling mellem alle selskaber.

Landsretsdomme

SKM2012.9.ØLR

Administrationsselskab havde indbetalt acontoskatter på samtlige sambeskattede selskabers vegne. Sambeskatningen ophørte i løbet af året. Skatten af administrationsselskabets egen indkomst var mindre end de indbetalte acontobeløb. Administrationsselskabet fik ikke dækning for de indbetalte acontoskattebeløb fra de andre sambeskattede selskaber. Administrationsselskabet havde ikke krav på tilbagebetaling fra SKAT af den del af den indbetalte acontoskat, som oversteg administrationsselskabets egen skat. Udbytteskat kunne heller ikke tilbagebetales til administrationsselskabet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.