Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.11.1.2.1 Hvilke skattepligtige er omfattet

Indhold

Dette afsnit handler om hvem, der er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

Følgende er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2:

Skattepligtige

1)    hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse
2)    der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer
3)    der er koncernforbundet med en juridisk person
4)    der har et fast driftssted beliggende i udlandet
5)    der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller
6)    der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af KULBR § 21, stk. 1 eller 4.

  Se LL (ligningsloven) § 2, stk. 1.

  Det er samme kreds af skattepligtige, der er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2 og oplysningspligten i SKL § 38 og dokumentationspligten i SKL (skattekontrolloven) § 39.

  Det er kun de skattepligtige, der er omfattet af SKL (skattekontrolloven) § 2, som er omfattet af begrebet skattepligtige i LL (ligningsloven) § 2, SKL (skattekontrolloven) § 38 og SKL (skattekontrolloven) § 39.

  Pensionskasser, der alene er PAL-skattepligtige, er efter lex specialis princippet ikke omfattet af oplysningspligten i SKL (skattekontrolloven) § 2, jf. § 5 og § 12, og er derfor ikke omfattet af begrebet skattepligtige i SKL (skattekontrolloven) § 38 og 39. Det bemærkes, at sådanne enheder anses for skattepligtige i andre relationer.

  Skattetransparente enheder, der ikke er omfattet af oplysningspligten i SKL (skattekontrolloven) § 2, er ikke omfattet af begrebet skattepligtige i LL (ligningsloven) § 2, SKL (skattekontrolloven) § 38 og 39. Det bemærkes, at en skattepligtig deltager i en transparent enhed, kan være oplysningspligtig iht. SKL (skattekontrolloven) § 38 og dokumentationspligtig iht. SKL (skattekontrolloven) § 39. Se eksempel herpå omfattet af LL (ligningsloven) § 2, stk. 1, nr. 5) under "Fast driftssted" nedenfor. En skattepligtig der via deltagelse i et P/S er aktionær i et udenlandsk datterselskab, der ejes 100 % af P/S'et, er som følge af fælles bestemmende indflydelse via P/S’et, dokumentationspligtig for kontrollerede transaktioner gennem P/S’et med det udenlandske datterselskab, jf. LL (ligningsloven) § 2, stk. 1, nr. 2).

  Juridiske personer

  Med juridiske personer i LL (ligningsloven) § 2 menes normalt aktie- og anpartsselskaber, foreninger og fonde.

  Med juridiske personer i LL (ligningsloven) § 2, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, sidestilles selskaber og foreninger mv., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. Som eksempler kan nævnes partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber samt lignende danske og udenlandske selskaber.

  Fast driftssted

  Ved et fast driftssted forstås et fast forretningssted, hvor et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves.

  Udenlandske selskaber, fonde og foreninger kan også være omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2 via et fast driftssted i Danmark. Se afsnit C.D.11.11 Armslængdeprincippet i relation til faste driftssteder om faste driftssteder.

  I tilfælde, hvor en gruppe udenlandske personer i fællesskab driver en virksomhed i udlandet i fx interessentskabsform, og denne virksomhed har et fast driftssted her i landet, vil transaktioner mellem virksomheden og det faste driftssted være omfattet af LL (ligningsloven) § 2, og de udenlandske ejere af interessentskabet er dokumentations- og oplysningspligtige, jf. SKL (skattekontrolloven) § 37, nr. 6, litra e. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de udenlandske ejere af interessentskabet selv er skattepligtige til Danmark af indtægterne fra det faste driftssted i Danmark iht. KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 4, eller SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a. Det er derfor ejerne af interessentskabet, der er dokumentations- og oplysningspligtige - og ikke interessentskabet eller det faste driftssted i sig selv.

  SEL (selskabsskatteloven) § 2 C - enhed

  Registreringspligtige filialer og transparente enheder vil i visse situationer skulle omkvalificeres til selvstændige skattesubjekter, en § 2 C enhed. Se om betingelserne herfor afsnit C.D.1.2.7 Skattemæssig selskabskvalifikation - SEL § 2 C om skattemæssig selskabskvalifikation iht. SEL (selskabsskatteloven) § 2 C.

  Efter omkvalificeringen er det § 2 C enheden, der er genstand for beskatning. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2. Hvis en registreringspligtig filial eller en transparant enhed bliver skattepligtig som følge af SEL (selskabsskatteloven) § 2 C, finder reglerne i LL (ligningsloven) § 2, SKL (skattekontrolloven) §§ 38 og 39 anvendelse.

  Ledelsens sæde

  Udenlandske selskaber, fonde og foreninger kan, uanset hvor de måtte være registreret, være fuldt skattepligtige her til landet, hvis ledelsen har sæde i Danmark. Er selskaber, fonde og foreninger hjemmehørende i Danmark som følge af reglerne om ledelsens sæde, er selskaberne mv. omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

  Hvis der er tale om et selskab, som har ledelsens sæde i Danmark efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 6 og efter den relevante dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil det skattemæssigt være at anse for et dansk selskab. Dette vil betyde, at der ikke skal udarbejdes dokumentation for transaktioner med andre danske selskaber (med mindre de beskattes efter forskellige regelsæt, fx tonnagebeskattes). 

  Hvis der er mulighed for at selskabet efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten kan anses for at være hjemmehørende i det andet land, så vil selskabet ikke alene være at anse for et dansk selskab (uanset måske en del af selskabet vil blive beskattet her på grund af et fast driftssted i DK). I den situation vil selskabet fortsat skulle anses for at være et udenlandske selskab.

  Et selskab registreret i Danmark, men med ledelsens sæde i et andet land, er fortsat en skattepligtig efter skattekontrollovens § 2. Selskabet vil være dokumentationspligtig for kontrollerede transaktioner med et andet dansk selskab, idet det vil være transaktioner mellem et dansk selskab og et selskab, der er hjemmehørende i et andet land, jf. SKL (skattekontrolloven) § 37, nr. 4.  

  Udenlandsk fysisk eller juridisk person

  En fysisk eller juridisk person anses for udenlandsk, hvis personen er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Se LL (ligningsloven) § 2, stk. 4.

  Armslængdeprincippet gælder for alle skattepligtige til Danmark med kontrollerede transaktioner, herunder også skattepligtige efter KULBRL § 21, stk. 1 eller 4.

  Et udenlandsk selskab (eller et fast driftssted i udlandet), der indgår i en international sambeskatning skal opgøre den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med armslængdeprincippet i ligningslovens § 2, idet de udenlandske selskaber ved indkomstopgørelsen skal anvende de samme regler som selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, i det omfang reglerne efter deres indhold er anvendelige herpå. Det udenlandske selskab er ikke omfattet af forpligtelserne for skattepligtige i skattekontrolloven, da de ikke er fuldt eller begrænset skattepligtige. Der er heller ikke fastsat særlige regler efter selskabsskattelovens § 31 B. De danske selskaber skal udarbejde transfer pricing dokumentation for transaktioner med udenlandske selskaber i sambeskatningen, men de udenlandske selskaber skal ikke udarbejde dokumentation for deres transaktioner med andre udenlandske selskaber.

  Skattepligtige efter kulbrinteskatteloven

  Skattepligtsbestemmelserne i kulbrinteskatteloven er udvidet i forhold til de almindelige bestemmelser om skattepligt i selskabsskatteloven mv. Der vil være tilfælde, hvor udenlandske fysiske eller juridiske personer er skattepligtige til Danmark af deres aktiviteter, selv om de ikke har fast driftssted efter den almindelige definition. I den situation vil virksomheden også være omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

  Se også

  Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

  ,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

  Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

  Skattesager
  Befordring
  Rejse
  Erhvervsmæssige udgifter
  Personalegoder
  Lønmodtagere
  Virksomheder
  Ægteskab og samliv
  Børn
  Bolig og fast ejendom
  Motor
  Pension
  Aktier og obligationer
  Gaver
  Arv
  Arbejde i udlandet
  Flytning til og fra Danmark
  Told og afgift
  ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.