Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.5.5.1 Hvordan udligningsordningen for kunstnere virker

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for udligningsordningen for kunstnere, dvs. hvem, der kan henlægge til ordningen, og hvilke indtægter, der kan henlægges. Afsnittet beskriver også fradragsretten for henlæggelsen og henlæggelsens størrelse. Til sidst er der et afsnit om, hvordan der indtægtsføres og hæves på kontoen og hvordan tidligere betalt udligningsskat modregnes.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Formålet med udligningsordningen
 • Hvem kan bruge udligningsordningen?
 • Hvilke indtægter kan henlægges?
 • Fradragsretten for henlæggelsen
 • Henlæggelsens størrelse
 • Indtægtsføring og hævninger på kontoen
 • Modregning af tidligere betalt udligningsskat.

Regel

Udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere er beskrevet i VSL § 22 d. Ordningen går ud på at give forfattere og kunstnere samme muligheder for indkomstudligning som selvstændigt erhvervsdrivende..

Formålet med udligningsordningen

Forfattere og skabende kunstnere kan henlægge til konjunkturudligning for at udjævne svingende indtægter fra kunstnerisk arbejde.

Forfattere og skabende kunstnere skal ikke være selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssig forstand, for at bruge ordningen.

Ordningen er et alternativ til de øvrige muligheder i skattelovgivningen for at fordele beskatningen af svingende indkomster over en årrække.

Bemærk

Der er valgfrihed mellem virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen, konjunkturudligningsordningen og indkomstudligningsordningen, hvis forfatteren eller den skabende kunstner opfylder kravene for at bruge de forskellige ordninger.

Hvem kan bruge udligningsordningen?

Personer med indkomst fra et arbejde af litterær eller skabende kunstnerisk karakter, som han eller hun selv har udført, kan henlægge til indkomstudligning. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 22 d, stk. 1, 1. pkt.

De forfattere og skabende kunstnere, der kan anvende udligningsordningen, er den samme personkreds, der er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 O, stk. 1, nr. 4. Derfor kan praksis fra denne bestemmelse bruges til at afgrænse personkredsen.

Bemærk

Arbejdet må ikke være udført i et ansættelsesforhold. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 22 d, stk. 1, 2. pkt.

Forfatteren eller den skabende kunstner må ikke samtidig anvende virksomhedsordningen eller konjunkturudligningsordningen.

Se også

 • C.C.5.2.2.1 om betingelserne for at bruge virksomhedsordningen
 • C.C.5.3.2.1 om betingelserne for at bruge konjunkturudligningsordningen.

Bemærk

Ægtefæller kan henlægge til hver sin udligningsordning, hvis begge har indkomst fra et litterært eller skabende kunstnerisk arbejde, og de øvrige betingelser for at bruge ordningen er opfyldt.

Hvilke indtægter kan henlægges?

Udligningsordningen er kun for indkomst fra et litterært eller skabende kunstnerisk arbejde, der er udført af personen selv. Det sikrer, at ordningen kommer kunstneren eller forfatteren selv til gode.

Eksempel

Indtægter, der kan henlægges, er

 • salg af billedkunst, skulpturer, malerier, grafik mv.
 • salg af kunsthåndværk
 • indtægter fra royalties
 • biblioteksafgifter mv. fra forfatteres bøger
 • komponisters indtægt fra deres musik, fx royalties
 • koreografers indtægter fra de indstuderede værker.

Bemærk

Indkomst, som er optjent i et selskab, der er ejet af forfatteren eller den skabende kunstner, og indkomst fra rettigheder over værker udført af andre end skatteyder selv, kan ikke henlægges i ordningen.

Skatteyder kan heller ikke bruge ordningen på øvrig indkomst. Indkomsten må ikke være fra legater, stipendier eller lignende, uanset begrundelsen for ydelsen. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 22 d, stk. 1, 3. pkt.

Fradragsretten for henlæggelsen

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst trækkes det beløb fra, der er henlagt til ordningen i det aktuelle indkomstår. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 22 d, stk. 1, 4. pkt.

Det henlagte beløb trækkes fra i den personlige indkomst. Se PSL (personskatteloven) § 3, nr. 8.

Bidragsgrundlaget for AM-bidrag opgøres efter de almindelige regler i arbejdsmarkedsbidragsloven.

Henlæggelsens størrelse

En betingelse for at kunne henlægge i udligningsordningen er, at forfatterens eller den skabende kunstners indkomst efter fradrag af henlæggelser til ordningen er over nedennævnte beløbsgrænse. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 22 d, stk. 1, 5. pkt. Beløbet reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20.

Beløbsgrænsen er:

2021: 206.300 kr.

2022: 208.700 kr.

2023: 214.900 kr.

►2024: 222.500 kr.◄

Beløbet kan være indkomst fra kunstnerisk aktivitet, men kan også være indkomst fra andet arbejde.

Beløbet til henlæggelse skal være på mindst 5.000 kr. Den samlede henlæggelse, som reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20, kan højst være:

2021: 687.200 kr.

2022: 695.400 kr.

2023: 716.000 kr.

►2024: 741.300 kr.◄

Se VSL § 22 d, stk. 1, 6. pkt.

Bemærk

Beløbet til henlæggelse kan ikke overstige årets indkomst fra arbejde af litterær eller skabende kunstnerisk art, som forfatteren eller den skabende kunstner har udført.

Udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere kan bruges sammen med bestemmelserne i LL (ligningsloven) § 7 O, stk. 1, nr. 4. Efter denne regel skal forfatteren eller den skabende kunstner kun medregne 85 pct. af en beregnet del af indkomsten fra arbejde af bl.a. litterær eller skabende kunstnerisk art. Reglen kan kun bruges, hvis indkomsten er større end bundfradraget på:

2020: 28.600 kr.

2021: 29.300 kr.

2022: 29.600 kr.

2023: 30.600 kr.

Se LL (ligningsloven) § 7 O, stk. 1, nr. 4 og stk. 2. Udligningsordningen kan bruges på de 85 pct., der skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Der kan henlægges til udligningsordningen af indkomstårets indkomst fra et arbejde af litterær eller skabende kunstnerisk art, som er udført af personen selv, efter en eventuel nedsættelse efter LL (ligningsloven) § 7 O, stk. 1, nr. 4.

Minimums- og maksimumsbeløbene gøres op før fradrag af udligningsskatten på 22 pct. i 2016 og senere indkomstår.

Se også

Se også afsnit C.C.2.1.9 om ekstraordinær stor indkomst omfattet af LL (ligningsloven) § 7 O.

Eksempel

En person, der i 2024 har en skattepligtig indkomst på 550.000 kr., hvor 400.000 kr. er fra arbejde af litterær eller skabende kunstnerisk art og 150.000 kr. stammer fra andet arbejde, kan henlægge ►327.500 kr.◄ til ordningen.

Beløbet fremkommer således: Skattepligtig indkomst 550.000 kr. - ►Grundbeløb 222.500 kr. (2024) = henlæggelsen 327.500 kr.◄

Indtægtsføring og hævninger på kontoen

Reglerne for indtægtsføring og hævning at et beløb, der er henlagt til indkomstudligning, er de samme som for indtægtsføring og hævning af et beløb, der er henlagt til konjunkturudligning. Se VSL § 22 b.

Et henlagt beløb skal hæves senest i det 10. indkomstår efter udløb af henlæggelsesåret.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.2.2.3 Indtægtsføring om indtægtsføring af konjunkturudligningsbeløb.

Modregning af tidligere betalt udligningsskat

Når en henlæggelse indtægtsføres, bliver den tidligere betalte udligningsskat modregnet, hvis den knytter sig til det henlagte beløb. Modregningen sker i slutskatten med tillæg af eventuelt overført restskat mv. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 22 d, stk. 2.

Reglerne er de samme som for modregning af tidligere betalt konjunkturudligningsskat. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 22 b, stk. 5.

Kan den betalte udligningsskat ikke rummes i årets slutskat mv., udbetales den kontant som overskydende skat.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.2.2.2 Henlæggelse til konjunkturudligning om modregning af konjunkturudligningsskat.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.