Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.5.2.14.4 Værnsregler ved skattefri virksomhedsomdannelse

Indhold

Dette afsnit beskriver regler, der skal forhindre den selvstændige i at omgå reglerne for at omdanne sin virksomhed skattefrit, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regler
  • Omdannelse, hvor alle aktiver ikke overføres til selskabet
  • Indskud af nettogæld ved en skattefri virksomhedsomdannelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regler

Der findes værnsregler i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse.

For det første skal aktiver i visse tilfælde overføres fra virksomheden til privatøkonomien, hvis de er holdt uden for en skattefri virksomhedsomdannelse. Det er tilfældet, når den selvstændige ophører med at drive selvstændig virksomhed som et led i en skattefri virksomhedsomdannelse. Overførslen sker med virkning fra udløbet af året før omdannelsesåret. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 16 b, stk. 1.

For det andet skal der ske overførsel af privat gæld fra virksomheden til privatøkonomien, hvis en selvstændig indskyder privat nettogæld i forbindelse med, at virksomheden omdannes skattefrit. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 16 c, stk. 1.

Omdannelse, hvor alle aktiver ikke overføres til selskabet

Hvis en selvstændig ophører med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed som led i en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor der ikke sker overførsel af alle aktiver og passiver i virksomhedsordningen til selskabet, er de aktiver, der ikke er overført til selskabet, overført fra virksomheden til privatøkonomien med virkning fra udløbet af året før omdannelsesåret

Formålet er at forhindre, at aktiver holdes uden for en skattefri virksomhedsomdannelse, når den selvstændige ophører med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed i forbindelse med omdannelsen.

Ved skattefri virksomhedsomdannelse beskattes en del af det opsparede overskud ved, at aktiernes anskaffelsessum bliver nedsat med en forholdsmæssig del af konto for opsparet overskud. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 16 a, stk. 3, som er omtalt under C.C.5.2.14.3 Delvis skattefri virksomhedsomdannelse.

Uden denne værnsregel kunne den selvstændige holde aktiver uden for omdannelsen. Når aktiverne bliver overført fra virksomhedsordningen til privatøkonomien, er det alene den forholdsmæssige del af det opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat, der skal beskattes. Beskatningen sker som personlig indkomst.

VSL (virksomhedsskatteloven) § 16 b handler om de tilfælde, hvor alle aktiver og passiver i virksomhedsordningen ikke bliver overført til selskabet ved omdannelsen. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at en selvstændig, der driver flere virksomheder, skal behandle alle sine virksomheder som én virksomhed, når han eller hun bruger virksomhedsordningen. Hver af disse virksomheder kan selvstændigt omdannes efter VOL (virksomhedsomdannelsesloven). Bestemmelsen giver ikke den selvstændige adgang til at overføre aktiver fra virksomheden til privatøkonomien, hvis der er tale om aktiver, som skal overføres til selskabet. Se VOL § 2, stk. 1, nr. 2.

Det indebærer, at de aktiver, der bliver overført fra virksomhedsordningen til den selvstændige ved virksomhedsophør i forbindelse med en skattefri omdannelse, skal anses for overført forud for den skattefri omdannelse. Overførslen af aktiver fra virksomhedsordningen til privatøkonomien medfører, at et eventuelt opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat bliver beskattet som personlig indkomst i året forud for omdannelsesåret.

Indskud af nettogæld ved en skattefri virksomhedsomdannelse

Hvis den selvstændige som led i en skattefri virksomhedsomdannelse netto indskyder gæld fra privatøkonomien i selskabet, anses et beløb, som svarer til den private gæld, for at være overført fra virksomhedsordningen til privatøkonomien. Overførslen sker med virkning fra udløbet af året før omdannelsesåret.

Formålet er at imødegå, at reglerne omgås ved netto at indskyde gæld i et nystiftet selskab i forbindelse med en skattefri omdannelse af en virksomhed i virksomhedsordningen. I den situation vil en selvstændig, der ønskede at hæve et opsparet beløb i virksomhedsordningen, uden øjeblikkelig beskatning kunne optage et lån i privatøkonomien, der svarede til det beløb, han eller hun ønskede at hæve fra opsparingskontoen. Den selvstændige kunne selv beholde låneprovenuet. I forbindelse med omdannelsen af virksomheden til et selskab kunne den selvstændige indskyde den private gæld i selskabet. Selskabet kunne herefter indfri lånet med de likvide midler, som var blevet tilført selskabet fra virksomhedsordningen. Den selvstændige ville først blive beskattet af værdien af den overdragne gæld, når aktierne blev solgt. Denne beskatning ville kunne udskydes, så længe den selvstændige måtte ønske det.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2003.454.LSR

En virksomhed under virksomhedsordningen blev omdannet til et nystiftet selskab efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. I omdannelsen indgik en blandet benyttet ejendom. Ved omdannelsen blev både den private del af ejendommen og den private del af prioritetsgælden indskudt i selskabet. Den private gæld oversteg værdien af den private del af ejendommen, så der netto blev indskudt privat gæld i selskabet. Et beløb, der svarede til nettogælden blev anset for overført fra virksomheden til privatøkonomien forud for omdannelsen.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.