Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.5.2.12 Underskud

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for modregning af underskud i virksomheden, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé                                                                                                                                                                        
 • Regel
 • Modregning i opsparet overskud
 • Modregning i positiv nettokapitalindkomst
 • Modregning i personlig indkomst
 • Modregning i skattepligtig indkomst
 • Modregning i beregningsgrundlag for AM-bidrag
 • Fradrag for kapitalpensionsbidrag ved underskud
 • Forsøgs- og forskningsudgifter omfattet af ligningslovens § 8 X
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Der gælder en særlig rækkefølge for modregning af underskud i en virksomhed, der bruger virksomhedsordningen. Modregningen sker først i virksomhedens opsparede overskud. Et resterende underskud skal modregnes i anden indkomst uden for virksomhedsordningen. Hvis der fortsat resterer uudnyttede underskud, skal det fremføres til senere indkomstår efter reglerne i personskatteloven.

Regel

Hvis virksomheden giver underskud, skal underskuddet modregnes i denne rækkefølge:

 1. Opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat
 2. Positiv nettokapitalindkomst
 3. Anden personlig indkomst uden for virksomhedsordningen
 4. I senere indkomstår efter reglerne i PSL (personskatteloven) § 13.

Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 13.

Er den selvstændige gift, skal underskuddet modregnes efter punkt 2 i ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst.

Når underskuddet bliver modregnet i kapitalindkomst og personlig indkomst, skal det også fragå i den skattepligtige indkomst. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 13, stk. 4.

Modregning i opsparet overskud

Indkomstårets underskud skal først bruges til modregning i opsparet overskud fra tidligere indkomstår. Se VSL § 13, stk. 1.

Modregningen sker ved, at opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten. Det samlede beløb skal modsvare indkomstårets underskud.

Modregningen af underskud i tidligere års opsparede overskud sker i virksomhedsordningen, og der skal derfor ikke ske hævninger ved modregningen af underskuddet. Det kan betyde, at den selvstændige har hævet af indestående på konto for opsparet overskud udover det beløb, der er modregnet i virksomhedens underskud. Det er tilfældet, hvis der i indkomståret er foretaget private hævninger eller overførsel fra virksomheden. Er der hævet beløb på konto for opsparet overskud ud over det, der er brugt til modregning af underskud, skal det yderligere beløb med tilhørende virksomhedsskat medregnes til den personlige indkomst.

Det opsparede overskud skal regnes med til virksomhedsindkomsten efter princippet først ind først ud. De tidligst opsparede overskud skal derfor indgå i virksomhedsindkomsten før overskud, der er sparet op på et senere tidspunkt. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 10, stk. 5.

Konto for opsparet overskud skal reduceres med det beløb, der er modregnet på kontoen. Beløbet kan opgøres som en procentdel af underskuddet.

Opsparet i indkomstår:

Reduktion af opsparet overskud
(pct.)

1987 - 1990

50 pct.

1991

62 pct.

1992 -1998

66 pct.

1999 - 2000

68 pct.

2001 - 2004

70 pct.

2005 - 2006

72 pct.

2007 - 2013

75 pct.

2014

75,5 pct.

2015

76,5 pct.

2016 -

78 pct.

Det opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat indgår først i virksomhedsindkomsten, når der er overført til medarbejdende ægtefælle.

Eksempel på modregning af underskud i opsparet overskud 

 

Kr.

Overskud af virksomhed før overførsel til medarbejdende ægtefælle

120.000

Maksimal overførsel til medarbejdende ægtefælle

60.000

Resterende overskud

60.000

Renteudgift

100.000

Virksomhedsunderskud

-40.000

Opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat

40.000

Virksomhedsindkomst

0

Den virksomhedsskat, der er betalt af det opsparede overskud, der er indtægtsført fra tidligere indkomstår, trækkes fra i slutskatten mv. En overskydende skat bliver udbetalt kontant. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 10, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.15.1 Kildeskatteloven - påligning, opkrævning, hæftelse mv. om kildeskatteloven - påligning, opkrævning, hæftelse mv.

Bemærk

Tidligere års opsparede overskud indgår ikke i overskudsdisponeringen, når de er brugt til modregning af underskud. Det skyldes, at de fuldt ud er modregnet i underskud.

Det betyder, at der både skal ske hævning på konto for opsparet overskud til dækning af eventuelle private hævninger i virksomheden og til dækning af underskud.

Ved lov nr. 682 af 8/6 2017 er som henholdsvis PSL (personskatteloven) § 13, stk. 7 og VSL (virksomhedsskatteloven) § 13, stk. 5, indført kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers deltagelse i visse skattemæssigt transparente selskaber (10-mandsprojekter). Virksomhedsordningen kan dog stadig anvendes på disse virksomheder. Kildeartsbegrænsningen for underskud af disse virksomheder er nærmere beskrevet under afsnit C.C.3.3.2 Kommanditisters indkomstopgørelse.

Modregning i positiv nettokapitalindkomst

Hvis virksomhedens underskud overstiger de tidligere års opsparede overskud, skal underskuddet modregnes i en eventuel positiv nettokapitalindkomst. Se VSL § 13, stk. 2.

Hvis den selvstændige er gift og samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, skal underskuddet modregnes med et beløb, der svarer til ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst. Modregningen sker i den selvstændiges kapitalindkomst, selv om kapitalindkomsten bliver negativ.

Eksempel på modregning af underskud i ægtefælles positive nettokapitalindkomst

Ægtefælle 1 er den erhvervsdrivende.

   

Æ 1

Æ 2

1)

Kapitalindkomst

Et underskud vil blive modregnet med indtil 20.000 kr. i Æ 1's kapitalindkomst og Æ 1's skattepligtige indkomst

30.000 kr.

- 10.000 kr.

2)

Kapitalindkomst

Et underskud vil blive modregnet med indtil 40.000 kr. i Æ 1's kapitalindkomst og Æ 1's skattepligtige indkomst

30.000 kr.

10.000 kr.

3)

Kapitalindkomst

Et underskud vil blive modregnet med indtil 20.000 kr. i Æ 1's kapitalindkomst og Æ 1's skattepligtige indkomst

-10.000 kr.

30.000 kr.

  

Hvis begge ægtefæller har underskud af virksomhed, der ikke fuldt ud kan modregnes i eget opsparet overskud, skal det resterende underskud modregnes i eventuel positiv kapitalindkomst. Har de begge positiv kapitalindkomst, skal modregningen af underskuddet først ske i ægtefællens egen positive kapitalindkomst.

I eksemplet betyder det, at en ægtefælles kapitalindkomst først indgår ved opgørelsen af ægtefællernes samlede kapitalindkomst efter, at ægtefællens eget underskud af virksomhed er blevet modregnet. Det har betydning for, hvor stor en del af den anden ægtefælles underskud, der kan modregnes i den samlede positive nettokapitalindkomst.

Modregning i personlig indkomst

Når virksomhedens underskud overstiger et opsparet overskud og en positiv kapitalindkomst, skal det resterende underskud modregnes i den personlige indkomst. Se VSL § 13, stk. 3.

Det gælder også, selv om den personlige indkomst bliver negativ eller yderligere negativ ved modregningen af underskuddet.

En negativ personlig indkomst skal modregnes i en samlevende ægtefælles personlige indkomst. Et uudnyttet underskud skal fremføres til senere indkomstår, hvor der bliver modregnet uden for virksomhedsordningen. Fremførslen sker efter reglerne i personskatteloven. Se PSL (personskatteloven) § 13.

Underskuddet kan ikke fremføres inden for virksomhedsordningen.

Bemærk

Et fremført virksomhedsunderskud fra tidligere indkomstår skal ikke reduceres særskilt, når der er indgået en aftale om akkord. Reduktion af eventuelle, fremførte underskud sker efter reglerne i personskatteloven. Se PSL (personskatteloven) § 13 a.

Modregning i skattepligtig indkomst

Der skal også ske modregning i den skattepligtige indkomst, når et underskud fra virksomhedsordningen bliver modregnet i kapitalindkomst eller personlig indkomst udenfor virksomhedsordningen. Modregningen i den skattepligtige indkomst skal ske med det samme beløb, der bliver modregnet i kapitalindkomsten eller den personlige indkomst. Se VSL § 13, stk. 4.

Det skyldes, at personskatteloven opgør de forskellige indkomstarter hver for sig. Kapitalindkomst og personlig indkomst har kun betydning for bundskat og topskat. Modregningen af virksomhedsunderskud i den skattepligtige indkomst har også betydning for sundhedsskat og kommunale skatter.

Modregning i beregningsgrundlag for AM-bidrag

Beløbet skal trækkes fra i beregningsgrundlaget for AM-bidrag i samme omfang, som negativ personlig indkomst kan fremføres til fradrag i den selvstændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst. Se AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 4, stk. 3, jf. § 5, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.C.8.3 Bidragsgrundlaget om AM-bidrag.

Forsøgs- og forskningsudgifter omfattet af ligningslovens § 8 X

Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, kan anmode om at få udbetalt 22 pct. af underskud, der stammer fra udgifter, som straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter LL § 8 B, stk. 1, eller AL (afskrivningsloven) § 6, stk. 1, nr. 3. Der kan for hvert indkomstår højst udbetales 5,5 mio. kr. Der henvises herom til afsnit C.C.2.2.2.20 Udgifter til forsøg og forskning mv..

Reglen i LL § 8 X skal anvendes i sammenhæng med reglen i VSL (virksomhedsskatteloven) § 13 om underskud i virksomhedsordningen.

Er virksomhedens underskud eksempelvis på 700.000 kr., hvoraf kun de 600.000 kr. er omfattet af LL (ligningsloven) § 8 X, udbetales der 22 pct. af 600.000 kr. = 132.000 kr., mens det resterende underskud på 100.000 kr. udlignes i overensstemmelse med reglerne i VSL (virksomhedsskatteloven) § 13.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 2000, 171 LSR

Der var ikke hjemmel til at reducere grundlaget for beregning af AM-bidrag for lønindkomst med et negativt bidragsgrundlag fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

TfS 1990, 459 LSR

Fradrag for indbetaling til kapitalpension blev ikke godkendt. Indbetalingen kunne ikke rummes i den personlige indkomst. Virksomhedsunderskud skulle fragå i den personlige indkomst, før der kunne beregnes fradrag for indbetaling til kapitalpension. Se VSL § 13, stk. 2.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.