Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.2.4.2.3 Overgang til anden benyttelse

Indhold

Afsnittet beskriver virkningerne af, at et afskrivningsberettiget aktiv overgår til en anden benyttelse. Det kan være overgang af aktivet fra erhvervsmæssig til privat brug eller overgang fra privat brug til hel eller delvis erhvervsmæssig benyttelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Biler i virksomhedsordningen
  • Telefon, computer mv.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Når driftsmidler og skibe overgår til anden benyttelse, skal det behandles som enten køb eller salg af driftsmidlet eller af skibet. Se AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 1. I nedenstående skema, er der et overblik over, hvordan overgang til anden benyttelse skal behandles:

Hvis brugen af et aktiv ændres...

Så ...

fra udelukkende erhvervsmæssig brug til privat brug

behandles overgangen til privat brug som salg af aktiverne.

fra privat brug til udelukkende erhvervsmæssig brug

behandles overgangen til udelukkende erhvervsmæssig brug som køb af aktiverne.

fra delvis erhvervsmæssig brug til privat brug

behandles overgangen til privat brug som delvist salg af aktiverne.

fra privat brug til delvis erhvervsmæssig brug

behandles overgangen til delvis erhvervsmæssig brug som køb af aktiverne.

Bemærk

Som salgssum eller købesum bruges aktivets handelsværdi på tidspunktet, hvor brugen ændres. Der er en særlig regel for skattepligtige, der anvender virksomhedsordningen. Se nedenfor om biler i virksomhedsordningen.

Biler i virksomhedsordningen

Hvis en person, der bruger virksomhedsordningen, overfører en bil, der bruges både erhvervsmæssigt i virksomheden og privat (en blandet benyttet bil), fra virksomheden til ejeren, behandles overførslen som salg af bilen. Som salgssum bruges handelsværdien på tidspunktet, hvor bilen tages ud af virksomhedsordningen. Se AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 2.

Tidsmæssig virkning

Reglen har virkning for overførsel af biler, der er anskaffet den 7. oktober 2004 eller senere, og som overføres fra virksomheden til den personlige ejer med virkning for indkomståret 2005 eller senere indkomstår.

Bilen er anskaffet, når der er indgået en bindende aftale om køb af bilen. Leveringstidspunktet er ikke afgørende.

Salgssum - købesum

Når en blandet benyttede bil tages ud af virksomhedsordningen, skal der ske en opgørelse af genvundne afskrivninger og gevinst eller tab, på samme måde, som hvis bilen blev solgt. Bilens handelsværdi bruges som salgssum, når bilen tages ud af virksomhedsordningen, og den samme værdi bruges som købesum ved opgørelsen af gevinst eller tab ved et senere salg af bilen. Se AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 2.

Hvis en blandet benyttet bil først bruges uden for virksomhedsordningen, og senere lægges ind i virksomhedsordningen, skal der ikke ske opgørelse af gevinst eller tab, når bilen indskydes i virksomhedsordningen. Ved salg af en bil i virksomhedsordningen skal opgørelse af gevinst eller tab ske efter reglerne i AL (afskrivningsloven) § 12 på grundlag af brugen i årene uden for virksomhedsordningen og årene i virksomhedsordningen. Salgsåret medregnes ikke. For de år, hvor bilen er i virksomhedsordningen, anses bilen for fuldt ud erhvervsmæssigt benyttet.

Blandet benyttede biler, der overføres fra virksomhedsordningen til privat brug, skal bogføres i virksomhedsordningen fra starten af indkomståret. Når en blandet benyttet bil føres ind eller ud af virksomhedsordningen, sker det derfor med virkning for hele indkomståret.

Ved køb eller salg af bilen indgår eller udgår bilen på datoen i indkomståret.

Se afsnit C.C.5.2.2.9.5 Bilen føres ind eller ud af virksomhedsordningen.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.2.9.5 Bilen føres ind eller ud af virksomhedsordningen om opgørelse af genvundne afskrivninger på blandet benyttede biler i virksomhedsordningen, der efterfølgende overgår til privat benyttelse.

Telefon, computer mv.

Hvis en skatteyder får mulighed for at råde privat over en telefon, computer mv., der indgår i virksomheden, og som er blevet afskrevet på driftsmiddelsaldoen, skal aktivet udtages af driftsmiddelsaldoen og overgå til at blive afskrevet for sig selv efter reglerne om delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler i AL (afskrivningsloven) § 11. Ved afskrivningen skal det lægges til grund, at aktivet anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt. Der er derfor fradrag for hele afskrivningsbeløbet. Se mere i afsnit C.C.2.4.2.5 Afskrivning på driftsmidler og skibe, der bruges delvist erhvervsmæssigt om afskrivningsmetode og satser.

En skatteyder, der bruger virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit 1, og som overfører en bil, en telefon eller en computer med tilbehør, der bruges både til erhvervsmæssige og private formål, fra virksomheden til skatteyderen, skal efter afskrivningsloven behandle overførslen som et salg af bilen, telefonen eller computeren med tilbehør. Som salgssum anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor bilen, telefonen eller computeren med tilbehør tages ud af virksomhedsordningen. Se AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 2.

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at bruge aktivet privat, skal dette aktiv tages ud af virksomhedens driftsmiddelsaldo og overgå til at blive afskrevet særskilt efter reglerne om delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler. Se AL (afskrivningsloven) § 11.

Ved afskrivningen er det udgangspunktet, at aktivet bruges fuldt ud erhvervsmæssigt. Der er derfor fradrag for hele afskrivningsbeløbet. Se afsnit C.C.2.4.2.5 Afskrivning på driftsmidler og skibe, der bruges delvist erhvervsmæssigt om afskrivningsmetode og satser.

Ved overgangen fra afskrivningssaldoen til særskilt afskrivning efter AL (afskrivningsloven) § 11 som delvist erhvervsmæssigt benyttet driftsmiddel, skal afskrivningssaldoen reduceres med aktivets handelsværdi, og denne værdi udgør afskrivningsgrundlaget ved afskrivningen efter AL (afskrivningsloven) § 11.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2004.409.HR

Skatteyderen selvangav for indkomstårene 1990-1995 indkomst fra en virksomhed med bådudlejning som indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, herunder afskrivninger. For indkomståret 1995 anså skattemyndighederne ikke virksomheden for at være erhvervsmæssig. Båden var derfor overført fra udelukkende erhvervsmæssig benyttelse til udelukkende privat benyttelse efter den dengang gældende AL (afskrivningsloven) § 32 (nu AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 1). Der skulle derfor ske beskatning af genvundne afskrivninger. Parterne var enige om, at virksomheden heller ikke havde været erhvervsmæssig i de tidligere indkomstår. Skatteyderens opfattelse var, at båden derfor ikke kunne anses for overført fra erhvervsmæssig til privat benyttelse. Det var dog ikke, hverken efter ordlyden i AL (afskrivningsloven) § 32 eller efter forarbejderne til reglen, en forudsætning, at et formuegode forud for overførselsåret skattemæssigt med rette havde været benyttet erhvervsmæssigt. Indkomsten fra virksomheden var selvangivet som erhvervsmæssig, og beskatningen var sket i overensstemmelse med dette. Retten fandt, at der var sket en overførsel af båden fra erhvervsmæssig til privat benyttelse med de deraf følgende skattemæssige konsekvenser efter AL (afskrivningsloven) § 32.

Højesteret stadfæster landsrettens dom af de grunde, der er anført af landsretten. SKM2003.314.VLR.

Landsretsdomme

SKM2003.314.VLR

En skatteyder selvangav i indkomstårene 1990-1995 indkomsten fra en bådudlejningsvirksomhed som indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed og foretog afskrivning.

I indkomståret 1995 godkendte skattemyndighederne ikke virksomheden som erhvervsmæssig og anså derfor båden for overført fra udelukkende erhvervsmæssig til udelukkende privat benyttelse efter den dengang gældende AL (afskrivningsloven) § 32 og beskattede genvundne afskrivninger.

For Landsretten var parterne enige om, at virksomheden heller ikke i de tidligere indkomstår havde været erhvervsmæssig. Skatteyderen gjorde derfor gældende, at båden ikke kunne anses for "overført" fra erhvervsmæssig til privat benyttelse.

Retten bemærkede, at det hverken efter § 32´s ordlyd eller forarbejder er en forudsætning for anvendelsen, at et formuegode forud for overførselsåret skattemæssigt med rette har været anvendt erhvervsmæssigt.

I 1995 var benyttelsen ikke erhvervsmæssig, og det var parterne enige om. Retten fandt, at der, jf. § 32, var sket en overførsel fra erhvervsmæssig til privat benyttelse med de skattemæssige konsekvenser, der fulgte af overførslen.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2007.457.LSR

Et selskab stillede nogle driftsmidler til rådighed for et tjekkisk selskab, hvori selskabet ejede 50 pct. af aktiekapitalen. Der blev ikke opkrævet leje for driftsmidlerne. Udlånet af driftsmidlerne betød, at selskabet ikke længere benyttede driftsmidlerne erhvervsmæssigt, og der kunne derfor ikke afskrives på dem efter AL (afskrivningsloven) § 2. Den ændrede benyttelse af driftsmidlerne var omfattet af AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 1, og selskabets afskrivningsberettigede saldoværdi skulle derefter reduceres med handelsværdien af de udlånte driftsmidler efter AL (afskrivningsloven) § 5, stk. 2, jf. § 4, stk. 1, sidste pkt. Selvom en maskine var nedskrevet til 0 kr., blev den anset for at have en værdi ved overførslen til det tjekkiske selskab, da den kunne bruges der. Det var derfor korrekt, at skatteforvaltningen havde skønnet en handelsværdi.

 

SKM2004.244.LSR

En computer var indgået i en virksomhed, der blev anset som erhvervsmæssig. Landsskatteretten anså værdien af computeren, der var fastsat til 10.000 kr., for tilstrækkeligt dokumenteret.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.