Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.1.6 Konsekvensen af, at sikkerheden ikke stilles

Indhold

Afsnittet handler om konsekvenserne af, at der ikke stilles sikkerhed efter OPKL § 11, stk. 2, fx strafansvar eller hæftelsesansvar for ledelsen, daglige bøder eller nedlæggelse af fogedforbud

Afsnittet indeholder:

 • Nægtelse af registrering
 • Forbud mod indledning af virksomhedens drift
 • Strafansvar
 • Ledelsens hæftelsesansvar
 • Påbud og daglige bøder
 • Midlertidige afgørelser om forbud og påbud
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Nægtelse af registrering

Stilles sikkerheden efter OPKL § 11, stk. 2, ikke rettidigt, nægtes virksomheden registrering. Se OPKL § 11, stk. 9, 2. pkt.

Det følger af OPKL § 11, stk. 10, at meddelelse om, at registreringen er nægtet, skal tilsendes virksomheden ved rekommanderet brev, der desuden skal oplyse, at

 • en fortsættelse af virksomheden efter registreringsnægtelsen vil være strafbar efter OPKL § 17, stk. 3
 • ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden ved en fortsættelse af virksomheden kan pålægges daglige bøder efter OPKL § 11, stk. 11
 • ledelsen hæfter for skatter og afgifter mv. efter OPKL § 10 b.

Forbud mod indledning af virksomhedens drift

Ejeren eller den ansvarlige ledelse af en virksomhed må ikke indlede driften af virksomheden, hvis virksomhedens registrering er nægtet efter OPKL § 11, stk. 9, eller en eller flere andre skatte- og afgiftslove. Se OPKL § 11, stk. 11.

Strafansvar

Hvis virksomheden er nægtet registrering efter opkrævningsloven, er det strafbart at drive virksomheden. Efter OPKL § 17 kan overtrædelsen straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre forholdet kan henføres til straffelovens § 289, der har en strafferamme på 8 år.

Hvis Skatteforvaltningen vurderer, at virksomheden skal strafforfølges, fordi den fortsætter med at drive virksomhed, selvom den er nægtet registrering, skal der gennemføres kontrol i virksomheden og foretages ansvarsvurdering på samme måde som i andre uregistrerede virksomheder.

Ledelsens hæftelsesansvar

Ledelsen i en virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt fortsætter eller indleder driften af virksomheden, selv om registreringen er inddraget eller nægtet efter opkrævningslovens bestemmelser, hæfter for de skatter og afgifter, der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk.

Den solidariske hæftelse kan pålægges administrativt med hjemmel i OPKL § 10 b. 

Hvis kravet oversendes til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på inddrivelse, vil både virksomheden og den, der er pålagt hæftelsen, skulle oplyses som skyldnere, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden skal have mulighed for valgfrit at inddrive kravet hos begge, jf. § 2, stk. 5, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Skatteforvaltningen kan inddrive de solidariske pålagte tilsvar ved udlæg mv. efter skatteinddrivelsesloven. Se SKINDL § 1.

Påbud og daglige bøder

Skatteforvaltningen kan give ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden påbud om at efterleve forbuddet mod at indlede virksomhedens drift, efter at registreringen er nægtet. Skatteforvaltningen kan desuden pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse daglige bøder efter OPKL § 18 a, indtil påbuddet efterleves.

Påbuddet skal

 • meddeles skriftligt
 • henvise til den eller de relevante regler
 • anvise, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde reglerne
 • oplyse, at Skatteforvaltningen, hvis påbuddet ikke er efterlevet inden for en nærmere fastsat frist, kan pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Se OPKL § 11, stk. 11.

Midlertidige afgørelser om forbud og påbud

Fortsætter virksomheden, selvom registrering er nægtet, kan det overvejes at bede fogedretten om at træffe midlertidig afgørelse om forbud og påbud mod virksomhedens drift. Se afsnit A.D.15 Midlertidige afgørelser om forbud og påbud..

Se fx SKM2007.260.BR, der dog omhandler et fogedforbud på baggrund af en nægtelse af registrering efter den ophævede bestemmelse i OPKL § 11 a. Se også SKM2014.644.VLR, der dog udtaler, at betingelserne for nedlæggelse af fogedforbud efter de tidligere regler herom ikke var opfyldte, blandt andet fordi fogedforbuddet først blev begæret ca. et år efter at SKAT blev opmærksom på, at virksomheden drev uregistreret virksomhed.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretsdomme
 SKM2014.644.VLR

A fortsatte med at drive registreringspligtig virksomhed, efter SKAT havde inddraget virksomhedens registreringer.

A forklarede, at han i 2010 var i tvivl om, hvilke leverancer der efter momsloven var momspligtige, og at han bl.a. søgte tvivlen afklaret ved henvendelse til SKAT, herunder ved e-mailkorrespondance med en skattemedarbejder.

Retten lagde til grund, at A drev uregistreret registreringspligtig virksomhed i en periode i 2010. Uanset om det var begrundet i berettiget tvivl om momsreglerne, fandt landsretten det ikke sandsynliggjort, at A på tidspunktet for fogedforbuddet havde til hensigt at drive uregistreret registreringspligtig virksomhed. Betingelserne i dagældende RPL § 642, nr. 2, for nedlæggelse af fogedforbud var derfor ikke opfyldt.

Henset til karakteren af det forbud, som SKAT ønskede nedlagt, samt til at der forløb mere end 1 år, fra SKAT blev opmærksom på, at A i 2010 havde drevet uregistreret registreringspligtig virksomhed, til fogedforbudsbegæring blev indgivet, fandt landsretten, at SKAT ikke havde godtgjort eller sandsynliggjort, at formålet med forbudsbegæringen ville have været forspildt, hvis man havde gjorde sin ret gældende ved almindelig rettergang. Betingelserne for nedlæggelse af fogedforbud i dagældende RPL § 642, nr. 3, var derfor heller ikke opfyldt.

 
Byretsdomme
SKM2007.260.BR Et revisionsfirma stillede ikke den krævede sikkerhed efter (den nu ophævede) OPKL § 11 a. Selskabet blev nægtet registrering. Trods dette fortsatte virksomheden med at drive virksomhed. Der blev derfor nedlagt fogedforbud mod at drive registreringspligtig virksomhed   
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.