Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.8.1 Renter og gebyrer efter opkrævningsloven

Indhold

Dette afsnit handler om renter og gebyrer efter opkrævningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Opkrævningslovens anvendelsesområde
  • Gebyr
  • Renter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Opkrævningslovens anvendelsesområde

Opkrævningsloven gælder for opkrævning af skatter og afgifter mv., for hvilke virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger m.v. er eller skulle have været registreret hos eller anmeldt til told- og skatteforvaltningen, i det omfang der ikke er fastsat særlige bestemmelser i anden lovgivning eller i EF-forordninger. Se OPKL § 1, stk. 1.

I de tilfælde, der er nævnt i OPKL § 9 og § 10 a, gælder loven, i det omfang det er fastsat i § 9 og § 10 a. I de tilfælde, der er nævnt i OPKL § 16, gælder kapitel 5, § 8, stk. 1, nr. 4 og stk. 2 og 3, § 12, stk. 5, og § 13 tillige betalinger vedrørende andet ens skatter og afgifter. Se OPKL § 1, stk. 2.

Loven gælder derudover for opkrævning af andre skatter og afgifter m.v. end de i OPKL § 1, stk. 1, nævnte, i det omfang der i anden lovgivning henvises til denne lov. Se OPKL § 1, stk. 3.

Loven gælder ikke opkrævning af told og opkrævning efter aktiesparekontoloven. Se OPKL 1, stk. 4.

Loven gælder kun for opkrævning af virksomhedens ejers, selskabets, fondens eller foreningens egne indkomstskatter, i det omfang dette er særligt fastsat i anden lovgivning. Se OPKL 1, stk. 5.

Loven gælder derudover for opkrævning af andre skatter og afgifter m.v. end de i OPKL § 1, stk. 1 nævnte, i det omfang der i anden lovgivning henvises til denne lov.

Se OPKL § 1.

Gebyr

Der skal betales et gebyr på 65 kr. for hver rykker (såkaldte erindringsskrivelser) vedrørende betaling efter opkrævningsloven. Se OPKL § 6.

Renter

Hvis et beløb på skat eller afgift ikke betales rettidigt, eller der er givet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente. Se OPKL § 7, stk. 1.

Renten efter OPKL § 7, stk. 1.  beregnes dagligt fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet, og frem til beløbet betales.

Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 1, udgør basisrenten efter OPKL § 7, stk. 2, med et tillæg på 0,7 procentpoint. Se OPKL § 7, stk. 1.

Basisrenterne offentliggøres senest den 15. december forud for det år, hvor den skal have virkning. Den offentliggjorte rentesats gælder hele kalenderåret. Se OPKL § 7, stk. 2.

Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se OPKL § 7, stk. 1.

Se også

Der gælder særlige regler for forrentning af skattekontoen. En debetsaldo forrentes med den rente, der er fastsat i § 7, stk. 1, jf. stk. 2. Renten beregnes dagligt og tilskrives månedligt. Renten er ikke fradragsberettiget. En debetsaldo på 200 kr. eller derunder forrentes ikke efter registreringen af virksomhedens ophør.

Se OPKL § 16 c, stk. 1. Reglerne om forrentning af skattekontoen er omtalt i afsnit A.B.4.5.3 Forrentning af skattekontoen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatteforvaltningen 
SKM2022.608.SKTST Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2023  
SKM2021.676.SKTST Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2022  
SKM2020.507.SKTST  Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2021  
SKM2019.608.SKTST  Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2020  
SKM2018.560.SKTST Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2019  
SKM2017.644.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2018  
SKM2016.490.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2017  
SKM2015.760.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2016  
SKM2014.827.SKAT

Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2015

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.