Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.D.1.1 Lovgrundlag for opkrævning

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de regler, der gælder for Skatteforvaltningen som opkrævningsmyndighed, og som bl.a. regulerer snitfladerne mellem opkrævning og inddrivelse.

Oversigt over relevante love

Lovforslag nr.

Dato                 

Lov     nr.

Dato                 

Bemærkninger

19

   06.10.1999    

169

15.03.2000

Lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.

212  01.03.2000 

461

31.05.2000

Lov om ændring af momsloven, lønsumsafgiftsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsfondsloven samt lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
(Sikkerhedsstillelse ved registrering samt visse konsekvensændringer)
96  10.11.2000 

1299

20.12.2000

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove
(Afkortning af kredittider for virksomheders afregning af visse skatter og afgifter m.v.)

96

23.02.2005

325

18.05.2005

Lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven samt miljøbeskyttelsesloven.
(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay I)
ændret ved L 2005-06-06 nr. 428

120

13.01.2006

404

08.05.2006

Lov om ændring af forskellige love
(Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister)

145

25.01.2006

408

08.05.2006

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov om næringsbrev til fødevarebutikker, lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. og lov om miljøbeskyttelse.
(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay II)

205

29.03.2006

513

07.06.2006

Lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love.
(Opkrævning via én skattekonto)

21 10.10.2008 

1336

19.12.2008

Konsekvensændring som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

72

20.11.2008

1344

19.12.2008

Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. 
(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay III)

12

09.11.2011

277

27.03.2012

Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love.
(Loven strammer op på reglerne for registrering, hæftelse samt mulighed for at pålægge bøder)

170B

25.04.2012

590

18.06.2012

Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.
(Initiativer rettet mod sort arbejde)

67 15.11.2012 

1354

21.12.2012

Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love. 
(Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.)

731

21.06.2013

Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

6

03.07.2015

998

30.08.2015

Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven
(Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.)

99 13.01.2016

322

05.04.2016

Ændringer som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/ 2013 af 2013-10-09 (EU-toldkodeksen)
(bl.a. vedr. forrentning af told)

124 24.02.2016

428

18.05.2016

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. 
(Bagatelgrænse, således at SKAT ikke opkræver beløb på mindre end 200 kr)

25

03.10.2018

1430

05.12.2018

Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love
(Styrket indsats mod sort arbejde)

   

2711

20.12.2021

Lovbekendtgørelse af opkrævningsloven

196
04.05.2022

832

14.06.2022

Lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love.

(Nedsættelse af rentekompensation og udvidelse af anvendelsesområdet for forrentning m.v. i sager om refusion af udbytteskat m.v., harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter i visse situationer og ændring af reglerne om regulering som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent for delvis fradragsret for moms m.v.).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.