Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.12.2 Krav, der kan gives transport i

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke typer af krav der kan overdrages.

Afsnittet indeholder:

 • Transport af krav
 • Transport af garantier
 • Transport af sociale ydelser og ikke udbetalt løn
 • Transport af erstatningskrav for personskade mv.
 • Krav på Skatteforvaltningen, som kan borttransporteres
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Transport af krav

Det er muligt for transportgiver at borttransportere næsten alle typer af fordringer.

Visse fordringer, nemlig dem, der ikke kan foretages udlæg i, kan som udgangspunkt ikke overdrages. Se nedenfor.

Transport af garantier

Garantier, der er stillet af fx forsikringsselskaber eller banker, kan der som regel ikke gives transport i. Dette skyldes, at der ikke nødvendigvis er tale om et krav, som overdrageren har på garantistilleren. En garanti kan fx bestå i en indeståelse fra garantigiver til at dække en økonomisk udgift under nærmere vilkår. I en sådan situation er det kun garantihaver, der har krav på beløbet, og dette kan derfor ikke overføres til andre, da det bortfalder

 • hvis den aktuelle dækningssituation ikke opstår, eller
 • som følge af indfrielse hvis situationen faktisk opstod.

Der kan ikke gives en udtømmende opremsning af de garantier, der ikke kan gives transport i. Det afhænger af ordlyden af de enkelte garantier samt af den lovgivning, der regulerer de enkelte garantier.

Det kan fx nævnes, at de garantier, som en virksomhed giver til Skatteforvaltningen som sikkerhed efter de enkelte punktafgiftslove eller OPKL § 11, ikke kan borttransporteres af virksomheden, da disse garantier skal være betryggende for Skatteforvaltningen. Se opkrævningsbekendtgørelsens § 5.

Se også

Se også UfR.1992.352ØLK, hvor købere af en fast ejendom stillede en bankgaranti. Handelen blev ophævet, og køberne blev dømt. Sælger kunne dog ikke gøre udlæg i garantien, da denne ikke var noget aktiv for de domfældte.

Vognmandsgarantier

En vognmand kan ikke give transport i garantibeløb, som er stillet i forbindelse med godskørsel for fremmed regning til at opfylde krav i forbindelse med driften af vognmandsvirksomheden. Se bekendtgørelse nr. 1501 af 8. december 2022 om godskørsel § 11, stk. 4, nr. 4, om kravet om garanti.

Det er Færdselsstyrelsen, der fastsætter ordlyden af garantidokumentet, og denne ordlyd kan ikke fraviges. Skatteforvaltningen skal anmelde et eventuelt krav over for garantistilleren. Sådanne krav kan også være foreløbige fastsættelser og skønsmæssige ansættelser. Anmeldelsestidspunktet er afgørende for prioritetsstillingen.

Transport af sociale ydelser og ikke udbetalt løn

I nogle love om pengekrav af offentligretlig karakter er der bestemmelser om, at kravene er uoverførlige. Uoverførlighed betyder, at skyldner ikke kan transportere beløbet ved frivillig aftale. Krav på børne- og ungeydelsen kan fx ikke overdrages. Se lov om børne- og ungeydelse § 11.

Transport i et endnu ikke udbetalt arbejdsvederlag (løn) kan også tilsidesættes af arbejdsgiveren under visse omstændigheder. Det kan ske ud fra en betragtning om, at

 • der kan være fare for, at arbejdstagers motivation til at udføre det aftalte arbejde herefter ikke er særlig stor
 • beskytte lønmodtagerens interesser. Dette gælder særligt, hvis lønnen ikke er særlig høj.

Hvis arbejdsgiveren derfor betaler lønnen til arbejdstageren, uanset at lønnen måtte være borttransporteret til en anden, kan dette under visse forudsætninger anses for at ske med frigørende virkning. Retspraksis har fastslået dette i nogle ældre domme. Se UfR.1934.356VLD, og UfR.1932.826ØLD, hvor en arbejdsgiver med frigørende virkning kunne udbetale løn til en ansat, selv om arbejdsgiveren havde modtaget en transport i den ansattes endnu ikke optjente løn. I sidstnævnte dom fremhævede retten, at det var i den ansattes interesse, at den endnu ikke optjente løn blev sikret til den ansatte.

En eventuel transport kan dog tænkes at ske for en del af lønnen, hvis lønnen er forholdsvis høj. De nævnte domme må dog stadig gælde i de tilfælde, hvor lønnen ikke er særlig stor, fx minimumslønnen i henhold til overenskomster.

Transport af erstatningskrav for personskade mv.

Krav på erstatning og godtgørelse for personskade, samt krav på forsørgertabserstatning kan ikke overdrages, så længe kravet og dets størrelse ikke er anerkendt eller fastslået ved domstolene. Se erstatningsansvarslovens § 18, stk. 1.

Hvis en del af erstatnings- eller godtgørelseskravet er blevet anerkendt eller fastslået ved endelig dom i forbindelse med en udstykning af kravet, kan denne del overdrages.

Krav på erstatning for arbejdsskade kan ikke gøres til genstand for udlæg eller overdrages af skadelidte. Se arbejdsskadesikringslovens § 30.

Krav på Skatteforvaltningen, som kan borttransporteres

Et selskab, virksomhed eller personlig skatteyder, der har et krav mod Skatteforvaltningen, kan borttransportere dette krav til tredjemand. Overdragelsen er dog ikke i alle tilfælde ubetinget, men afhænger af opfyldelsen af visse betingelser.

I hovedtræk drejer det sig om følgende krav:

 • Negative (overskydende) afgiftstilsvar, som fx moms, lønsumsafgift. Det samme gælder udbetaling af punkt- og/eller miljøafgifter.
 • Overskydende skat, som fx indkomstskat, selskabsskat, AM-bidrag mv., herunder også beløb, som udbetales efter KSL (kildeskatteloven) § 55.

Bemærk

I det omfang, der gives transport i overskydende skat, vil transporten omfatte beløb, der udbetales i henhold til kildeskattelovens § 62, stk. 3, samt § 62a, stk. 3 og 4 - dvs. både overskydende skat og nedsatte/bortfaldne restskatter.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretsdomme
 UfR 1992, 352 ØLK Købere af fast ejendom stillede bankgaranti for købesummen. Efter handelens ophævelse og efter at have fået dom over køberne, ville sælger gøre udlæg i garantien. Dette var ikke muligt, da garantien ikke var noget aktiv for de domfældte.  
 UfR 1934, 356 VLD En arbejdsgiver kan med frigørende virkning udbetale løn til en ansat, selv om arbejdsgiveren har modtaget en transport i den ansattes endnu ikke optjente løn.  
UfR 1932, 826 ØLD Samme resultat som ovenstående dom, men i dommen udtales det herudover, at det var i den ansattes interesse, at den endnu ikke optjente løn sikres den ansatte.  
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.