Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.C.2.1.4.1 Afskæring fra TastSelv

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens mulighed for at afskære en skattepligtig fra at anvende Skatteforvaltningens digitale selvbetjeningsløsning TastSelv. Afsnittet indeholder:

  • Afskæring fra TastSelv
  • Afgørelse og klage
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se SKL (skattekontrolloven) § 71 og KSL (kildeskatteloven) § 53 A.

►◄

Afskæring fra TastSelv

Efter SKL (skattekontrolloven) § 71, stk. 1, 1. pkt., kan Skatteforvaltningen træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende Skatteforvaltningens digitale selvbetjeningsløsning TastSelv til ændring af oplysninger i årsopgørelsen, hvis forvaltningen finder, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige vil begå væsentlige fejl ved anvendelsen af TastSelv.

Finder Skatteforvaltningen, at der nærliggende risiko for, at den skattepligtige også vil begå væsentlige fejl ved anvendelse af TastSelv for det efterfølgende indkomstår, kan forvaltningen tillige afskære den skattepligtige fra at anvende TastSelv for dette indkomstår. Se SKL (skattekontrolloven) § 71, stk. 2.

Bestemmelsen i SKL (skattekontrolloven) § 71 omfatter såvel skattepligtige, som modtager en årsopgørelse inden oplysningsfristens udløb uden at have givet oplysninger, som skattepligtige, som modtager et oplysningsskema.

KSL (kildeskatteloven) § 53 a indeholder tilsvarende regler om afskæring fra TastSelv vedrørende ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen.

Bemærk

SKL (skattekontrolloven) § 71 fik virkning fra den 1. januar 2019 og fandt dermed første gang anvendelse for årsopgørelsen for 2018. Med bestemmelsen blev den hidtil gældende administrative praksis, der fremgik af SKM2010.638.SKAT, lovfæstet.

SKM2010.638.SKAT blev ophævet ved SKM2018.357.SKTST, men finder dog anvendelse for årsopgørelsen for 2017 og tidligere frem til ikrafttrædelsen af SKL (skattekontrolloven) § 71 den 1. januar 2019.

Se også

Pkt. 3.1.8.1.1 og 3.1.8.1.2 i de almindelige bemærkninger i lovforslag nr. L 13 om skattekontrolloven som fremsat den 4. oktober 2017 om indførelsen af den gældende ordning i SKL (skattekontrolloven) henholdsvis tidligere gældende administrative praksis. Tilsvarende kan ses om KSL (kildeskatteloven) § 53 a i det samtidig fremsatte lovforslag nr. L 15 under afsnit 2.5 i de almindelige bemærkninger.

Nærliggende risiko for væsentlig fejl

En afskæring af den skattepligtige fra at anvende TastSelv kan ske, når Skatteforvaltningen konkret skønner, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige vil begå væsentlige fejl ved anvendelsen af TastSelv.

Der stilles således krav om, at der skal være tale om væsentlige fejl.  I væsentlighedskriteriet ligger ifølge lovforslagets specielle bemærkninger til bestemmelsen, at der skal være tale om "ikke ubetydelige fejl, som på grund af deres antal eller størrelse kan udgøre en risiko for, at et skatteprovenu af en vis størrelse går tabt".

Som eksempler på væsentlige fejl, der også indholdsmæssigt fremgår af lovbemærkningerne kan nævnes:

- En skattepligtig deltager i et skattearrangement, som Skatteforvaltningen ved en afgørelse finder er uden realitet. Den skattepligtige har forskudsansat sig med fiktive renteudgifter vedrørende skattearrangementet.

- En skattepligtig har gennem nogle år taget store fradrag, som, Skatteforvaltningen mener, er uberettigede.

- En skattepligtig har forsøgt at tage store fradrag i ikke låste felter, uden at der er grundlag herfor, f.eks. en kontanthjælpsmodtager, der tager fradrag for indbetalinger til en privat pensionsordning, kontingent til fagforening, A-kasse og øvrige lønmodtagerudgifter.

- En skattepligtig har forsøgt at tage et stort fradrag i et ikke låst felt for renteudgifter, selv om der ikke er gæld.

- En skattepligtig fratrækker underholdsbidrag til fiktive børn.

Med væsentlige fejl forstås også egentlige misbrug af TastSelv-ordningen.

Med "nærliggende risiko" forstås, at Skatteforvaltningen på grund af kvaliteten af den skattepligtiges seneste afgivelse af oplysninger til Skatteforvaltningen har grund til at antage, at kvaliteten af den skattepligtiges oplysninger til årsopgørelsen (eller forskudsopgørelsen) ikke vil være forbedret. Hvis oplysningerne fra den skattepligtige til årsopgørelsen eksempelvis indeholder væsentlige fejl, og der er nærliggende risiko for at fejlene vil gå igen i den kommende forskudsopgørelse og årsopgørelse, vil der kunne være grundlag for afskæring af TastSelv.

Afskæringen for det aktuelle indkomstår

Efter SKL (skattekontrolloven) § 71, stk. 1, 2. pkt., kan afskæringen ske med virkning for det aktuelle indkomstår.

Afskæringen af den skattepligtiges TastSelv-mulighed omfatter hele det berørte indkomstår, dvs. den tilhørende årsopgørelse og muligheden for at foretage ændringer i TastSelv for det pågældende indkomstår efter oplysningspligtsfristens udløb (digital genoptagelse).

At man afskærer en skattepligtig fra at anvende TastSelv betyder, at oplysningernei årsopgørelsen ikke kan ændres af den skattepligtige ved TastSelv, men er låst. Ved afskæringen vil indtægter og fradrag fra den skattepligtiges forskudsopgørelse automatisk blive overført til årsopgørelsen, medmindre oplysninger om disse indtægter og fradrag tilgår Skatteforvaltningen fra indberetningspligtige tredjeparter m.v.. Oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skatteindberetningsloven har indberettet til Skatteforvaltningen, kan således ikke ændres af den skattepligtige, og oplysningerne anvendes i årsopgørelsen og i oplysningsskemaet m.v. for selvstændigt erhvervsdrivende.

Virkningen af afskæringen for den skattepligtige er, at denne ved forsøg på at anvende TastSelv automatisk vil blive henvist til at kontakte Skatteforvaltningen for at få gennemført ændringen. En ændring kan eventuelt gennemføres på baggrund af en telefonisk eller personlig henvendelse til Skatteforvaltningen, eller ved e-mail eller brev til Skatteforvaltningen.

Bestemmelsen berører ikke den skattepligtiges mulighed for at kunne påklage en årsopgørelse (eller en forskudsopgørelse) efter de almindelige regler i skatteforvaltningsloven.

Sker der afskæring i oplysningspligtsperioden eller i genoptagelsesperioden (det vil sige i den periode, hvori den skattepligtige har adgang til at genoptage sin ansættelse i TastSelv) vil afskæringen have virkning for den resterende del af oplysningspligts-/genoptagelsesperioden. Således vil det ikke - efter at afskæringen er effektueret - være muligt for den skattepligtige på noget tidspunkt at gennemføre ændringer for det pågældende indkomstår digitalt.

Som et eksempel på anvendelse af bestemmelsen kan nævnes, at Skatteforvaltningen i sommeren 2019 konstaterer, at den skattepligtige uberettiget har taget fradrag i årsopgørelsen for indkomståret 2018 (dvs. det aktuelle indkomstår). Skatteforvaltningen kan så samtidig med, at fradragene tilbageføres i overensstemmelse med de almindelige regler i skatteforvaltningsloven for ændring af skatteansættelser, afskære den skattepligtige fra at gennemføre digital genoptagelse i TastSelv vedrørende indkomståret 2018, hvis betingelserne herfor i øvrigt skønnes at være opfyldt.

Nærliggende risiko for efterfølgende år

Det følger af SKL (skattekontrolloven) § 71, stk. 2, at finder Skatteforvaltningen, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige også vil begå væsentlige fejl ved anvendelse af TastSelv for det efterfølgende indkomstår, kan Skatteforvaltningen tillige afskære den skattepligtige fra at anvende TastSelv for dette indkomstår.

Skatteforvaltningen har i eksemplet nævnt ovenfor efter omstændighederne også adgang til at afskære den skattepligtige fra at foretage ændringer i TastSelv for det efterfølgende indkomstår (indkomståret 2019), hvis der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige også vil begå væsentlige fejl i TastSelv for det efterfølgende indkomstår.

Det beror imidlertid på en ny selvstændig vurdering og afgørelse, om den skattepligtige skal afskæres fra anvendelsen af TastSelv for yderligere ét indkomstår.

Bemærk

Efter SKL (skattekontrolloven) § 71, stk. 3, er skattepligtige, som efter SKL (skattekontrolloven) § 71, stk. 1 eller 2, er afskåret fra at anvende TastSelv, ikke fritaget for på anden måde inden oplysningsfristens udløb at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL (skattekontrolloven) § 2.

En skattepligtig, der er afskåret fra at anvende TastSelv, er dog undtaget fra (afskåret fra) at skulle afgive disse oplysninger digitalt.

Henvendelse til Skatteforvaltningen vil kunne ske telefonisk, via www.skat.dk, ved brev eller ved personlig henvendelse. Se BEK nr. 1197 af 25. november 2019, § 4, bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område. Oplysningerne til Skatteforvaltningen vil f.eks. kunne gives ved fremsendelse af en e-mail eller et brev.

Se også

Der er i kildeskatteloven fastsat tilsvarende bestemmelser om afskæring fra at anvende TastSelv for så vidt angår afskæring af ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen, jf. KSL (kildeskatteloven) § 53 a.

Afgørelse og klage

Skatteforvaltningen træffer en særskilt afgørelse om afskæringen af den skattepligtiges adgang til at anvende TastSelv. Der skal udarbejdes sagsfremstilling og foretages høring efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 19 i forbindelse med forslag til afgørelse.

Skattepligtige, som afskæres fra at anvende TastSelv får således en afgørelse med angivelse af det eller de indkomstår, afskæringen vedrører. Se SKL (skattekontrolloven) § 71, stk. 4, fsv. angår årsopgørelse og KSL (kildeskatteloven) § 53 a, stk. 4, fsv. angår forskudsopgørelse.

Skatteforvaltningens afgørelse skal indeholde en begrundelse og en klagevejledning. Kravet om en begrundelse og en klagevejledning følger af reglerne i forvaltningsloven. Det skal således være muligt for den skattepligtige at forstå, hvad der har været årsag til afskæringen, herunder hvori den konkrete risiko for fejl eller misbrug består.

Afgørelse om afskæring af TastSelv kan herefter påklages til - som udgangspunkt - Landsskatteretten, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 11, stk. 1, nr. 1.

Se også

Afsnit A.A.7.4.7 Begrundelse, der indeholder en uddybet vejledning om begrundelsespligten.

Afsnit A.A.7.4.9.1 Klagevejledning i afgørelser, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed om klagevejledning i afgørelser, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed.

Afsnit A.A.10 Klage og domstolsprøvelse om klage og domstolsprøvelse

Ombudsmandens udtalelse FOB 2020-28 om resultatet af Ombudsmandens egen-driftsundersøgelse af afskæring fra TastSelv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatteforvaltningen

SKM2018.357.SKTST

Der er i KSL § 53 a og SKL § 71 indført bestemmelser om, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Bestemmelserne lovfæster administrativ praksis fastlagt i SKM2010.638.SKAT, som ophæves med denne meddelelse.

SKM2010.638.SKAT ophæves.

Udtalelser fra Folketingets

Ombudsmand

FOB 2020-28

I sin udtalelse henstillede Ombudsmanden til Skattestyrelsen, at afgørelser om afskæring fra TastSelv skal opfylde kravene i FVL § 24 til en begrundelses indhold, herunder at kravet om, at en begrundelse skal fremtræde som en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.