Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.C.2.1.2.1.1 Skatteforvaltningens kompetence

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens kompetence til at kontrollere, at de nødvendige oplysninger modtages; dels fra den skattepligtige, dels fra tredjemand.

Afsnittet handler endvidere om oplysningspligten, når Skatteforvaltningen yder bistand til den kompetente myndighed på Færøerne, i Grønland og i en fremmed jurisdiktion.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oplysninger fra den skattepligtige
  • Oplysninger fra tredjemand
  • Bistand til kompetent myndighed på Færøerne, i Grønland eller i en fremmed jurisdiktion

Regel

Skatteforvaltningen kontrollerer, jf. SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 1, at skattepligtige til Danmark afgiver de nødvendige oplysninger til opgørelse af indkomstskat (skatteansættelse) og til afgørelse af skattepligt.

Skatteforvaltningen kan til brug for skatteansættelse og afgørelse af skattepligt anmode om oplysninger fra tredjemand efter reglerne i skattekontrollovens afsnit II og skatteindberetningsloven, jf. SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 2.

Bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen om pligt til at afgive oplysninger til brug for danske skatte- og afgiftsansættelser og Skatteforvaltningens adgang til udgående kontrol finder også anvendelse, når Skatteforvaltningen efter gældende overenskomster, konventioner eller administrative aftaler yder den kompetente myndighed på Færøerne, i Grønland og i en fremmed jurisdiktion bistand, jf.  SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 3.

Oplysninger fra den skattepligtige

Skatteforvaltningen kontrollerer, at skattepligtige til Danmark afgiver de nødvendige oplysninger til opgørelse af indkomstskat (skatteansættelse) og til afgørelse af skattepligt. Bestemmelsen fastslår, at det er Skatteforvaltningens opgave som myndighed at sikre, at enhver betaler den skat, den pågældende skal.

Se SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 1.

Det fremgår af forarbejderne til skattekontrollovens § 1, stk. 1, at der ikke er hjemmel til, at Skatteforvaltningen kan fremtvinge oplysninger fra den skattepligtige gennem et pålæg, men Skatteforvaltningen har mulighed for i stedet at anmode tredjemand om de nødvendige oplysninger eller foretage en skønsmæssig ansættelse på baggrund af de foreliggende oplysninger. Dette skal fremgå af den henvendelse, som Skatteforvaltningen retter til den skattepligtige.

Se hertil FOB 2018-30 - Panama Papers - SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven, pkt. 6, herunder særligt pkt. 6.3, hvoraf følgende fremgår:

"Efter § 1, stk. 1, i den nye skattekontrollov (lov nr. 1535 af 19. december 2017), som træder i kraft den 1. januar 2019, kontrollerer told- og skatteforvaltningen, at skattepligtige til Danmark afgiver de nødvendige oplysninger til opgørelse af indkomstskat (skatteansættelse) og til afgørelse af skattepligt.

Efter samme lovs § 2, stk. 1, skal enhver, der er skattepligtig her til landet, årligt oplyse told- og skatteforvaltningen om bl.a. sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ.

I lovforslag nr. L 13 af 4. oktober 2017 er der bl.a. anført følgende i bemærkningerne til § 1, stk. 1, i den nye skattekontrollov:

"Det følger af det foreslåede stk. 1, at SKAT kontrollerer, at enhver, der er skattepligtig her til landet, afgiver de nødvendige oplysninger til opgørelse af indkomstskat (skatteansættelse) og til afgørelse af skattepligt.

Bestemmelsen fastslår, at det er SKATs opgave som myndighed at sikre, at enhver betaler den skat, den pågældende skal. Der er, jf. lovforslagets § 2, en pligt til at give oplysninger om sine indkomstforhold, og denne pligt indeholder også en pligt til efter anmodning at redegøre for grundlaget for de afgivne oplysninger, således at SKAT har mulighed for at bedømme kvaliteten af disse. Der er ikke hjemmel til, at SKAT kan fremtvinge oplysninger fra den skattepligtige gennem et pålæg, men SKAT har mulighed for i stedet at anmode tredjemand om de nødvendige oplysninger eller foretage en skønsmæssig ansættelse på baggrund af de foreliggende oplysninger. Dette skal fremgå af den henvendelse, som SKAT retter til den skattepligtige. (…)"

Det er en del af Skatteforvaltningens myndighedsopgave i forbindelse med overvejelser om indhentning af oplysninger at vurdere, om der er formodning for, at en person er skattepligtig her til landet.

Oplysninger fra tredjemand

Skatteforvaltningen kan til brug for skatteansættelse og afgørelse af skattepligt anmode om oplysninger fra tredjemand efter reglerne i afsnit II og skatteindberetningsloven. Bestemmelsen i stk. 2 giver således Skatteforvaltningen bemyndigelse til at indhente oplysninger om den enkelte skattepligtige hos tredjemand.

Se SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 2.

I skattekontrollovens afsnit II findes de oplysningspligter, som er knyttet til en forudgående anmodning fra Skatteforvaltningen. I skatteindberetningsloven er samlet de oplysningspligter, som tredjemand er forpligtet til at indberette løbende og automatiske.

Bistand til kompetent myndighed på Færøerne, i Grønland eller i en fremmed jurisdiktion

Bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen om pligt til at afgive oplysninger til brug for danske skatte- og afgiftsansættelser, og Skatteforvaltningens adgang til udgående kontrol finder også anvendelse, når Skatteforvaltningen efter gældende overenskomster, konventioner eller administrative aftaler yder den kompetente myndighed på Færøerne, i Grønland og i en fremmed jurisdiktion bistand.

Se SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 3.  

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen i SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 3, viderefører den tidligere SKL (skattekontrolloven) § 8 Y med sproglige ændringer, idet "i skattesager, som ikke er straffesager" dog er udgået. Dette har imidlertid ingen betydning i praksis, idet de forskellige bistandsaftaler alene omfatter et samarbejde mellem skattemyndighederne til brug for skatteansættelser i bred forstand.

Udveksling af oplysninger

SKL (skattekontrolloven) § 66 omfatter det grundlag for udveksling af oplysninger med andre skattemæssige jurisdiktioner, som er fastlagt gennem en række overenskomster, konventioner eller administrative aftaler, og SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 3, fastslår, at Skatteforvaltningen kan bruge kontrolhjemlerne til at opfylde oplysningspligten. Se afsnit A.C.2.1.3.3.1.1 Grundlaget for samarbejdet med udenlandske skattemyndigheder Grundlaget for samarbejdet med udenlandske skattemyndigheder og afsnit C.F.8.1.2 Udveksling af oplysninger om udveksling af oplysninger.

SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 3, henviser til, at Skatteforvaltningen, jf. SKL (skattekontrolloven) § 66, igennem EU-retlige regler, dobbeltbeskatningsoverenskomster, andre internationale overenskomster eller konventioner eller administrativt indgåede aftaler er forpligtet til at yde udenlandske skattemyndigheder bistand, og at Skatteforvaltningen tilsvarende har krav på at få bistand fra udenlandske skattemyndigheder til brug for skatteansættelsen.

Skatteforvaltningen kan i den forbindelse både videregive oplysninger, som Skatteforvaltningen allerede er i besiddelse af, og anvende de eksisterende kontrolhjemler og oplysningspligter i skattelovgivningen til at indhente de krævede oplysninger.

Bistanden omfatter udenlandske skatter, der svarer til de danske direkte eller indirekte skatter. Det er i sagens natur ikke muligt at opregne alle typer af omfattede udenlandske skatter, idet det også afhænger af indretningen af skattesystemet i det land, der anmoder om bistanden. I de enkelte hjemmelsgrundlag er det i de fleste tilfælde for de enkelte stater afgrænset, hvilke skatter der er omfattet af det pågældende hjemmelsgrundlag. Disse afgrænsninger suppleres i visse tilfælde af regler om, at tilsvarende ydelser, der måtte blive indført efter hjemmelsgrundlagets ikrafttræden, også bliver omfattet af hjemlen.

Bemærk

Skatteforvaltningen kan udlevere oplysninger om både direkte og indirekte skatter, jf. SKL (skattekontrolloven) § 1. Skattekontrolloven anvender udtrykket »skat« i den bredest tænkelige forstand. Således omfattes bl.a. diverse indkomstskatter, herunder dødsboskat og ejendomsværdiskat, boafgift, gaveafgift, arbejdsmarkedsbidrag, moms, punktafgifter og told.

Bemærk

Bestemmelsen har kun praktisk betydning for borgere og virksomheder m.fl. i tilfælde, hvor Skatteforvaltningen ikke allerede er i besiddelse af de oplysninger, som den udenlandske myndighed anmoder om. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen i  SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 3, ikke pålægger danske skattepligtige borgere og virksomheder andre forpligtelser end dem, der i forvejen gælder efter dansk lovgivning, men den fastslår, at forpligtelserne også gælder, når Skatteforvaltningen indhenter oplysninger til brug for en udenlandsk skattemyndighed. Bemærk, at dette gælder, uanset om Skatteforvaltningen selv har en skattemæssig interesse i oplysningerne eller ej. Se nærmere herom i afsnit C.F.8.2.2.26.1.7 Oplysninger, som et land ikke selv har brug for.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.