Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.4.1.1.3.2 Betaling af A-skat og AM-bidrag

Indhold

Dette afsnit handler om betaling af A-skat og AM-bidrag.

Afsnittet indeholder:

 • Forfaldstidspunkt

 • Betalingstidspunkt

 • Særligt for store arbejdsgivere

 • Særligt for pensionskasser, ATP, forsikringsselskaber og pengeinstitutter

 • Særligt for offentlige arbejdsgivere m.fl.

 • Særligt ved inddraget eller nægtet registrering

 • Særligt ved udbetaling fra LG

 • Særligt ved udbetaling fra feriegarantiordninger og visse andre ordninger

 • Særligt ved udbetaling fra Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

 • Særligt om kildeskat til Grønland

Forfaldstidspunkt

Indeholdt A-skat og AM-bidrag, som skal indberettes til indkomstregistret, forfalder som udgangspunkt til betaling den 1. i den første måned efter udløbet af kalendermåneden (afregningsperioden). Se OPKL § 2, stk. 5.

Betalingstidspunkt

Indeholdt A-skat og AM-bidrag skal som udgangspunkt indbetales senest den 10. i den første måned efter udløbet af kalendermåneden (afregningsperioden). Se OPKL § 2, stk. 5.

I januar måned skal indeholdt A-skat og AM-bidrag dog betales senest den 17. januar. Se OPKL § 2, stk. 5, 2. pkt., der henviser til OPKL § 2, stk. 2, 3. pkt.

Hvis den sidste rettidige betalingsdag er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige betalingsdag. Se OPKL § 2, stk. 5, 2. pkt., der henviser til OPKL § 2, stk. 3.

Særligt for store arbejdsgivere

For indeholdelsespligtige efter KSL (kildeskatteloven) forfalder indeholdt A-skat og AM-bidrag i kalenderåret dog til betaling den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører, hvis

 • det sammenlagte tilsvar af A-skat i en forudgående 12-måneders-periode overstiger 1 mio. kr., eller

 • det sammenlagte tilsvar af AM-bidrag i en forudgående 12-måneders-periode overstiger 250.000 kr.

Dette gælder dog ikke for regioner og kommuner. 

12-måneders-perioden regnes fra og med oktober 2 år før kalenderåret til og med september i året før kalenderåret. 

Dette gælder også for indeholdelsespligtige med flere virksomheder, for hvilke der føres særskilt regnskab, og som har fået tildelt flere SE-numre. 

Sidste rettidige angivelses- og betalingsdag er forfaldsdagen.

Se OPKL § 2, stk. 6.

I det omfang indbetalingerne ikke er kendt eller besluttet på sidste rettidige betalingsdag, skal der ske betaling i den efterfølgende måned. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 1, stk. 4.

Særligt for pensionskasser, ATP, forsikringsselskaber og pengeinstitutter

Pensionskasser, ATP, forsikringsselskaber og pengeinstitutter som er nævnt i KSL (kildeskatteloven) § 49 D, stk. 1, skal indbetale de forventede AM-bidrag for kalenderåret af pensionsindbetalinger den 1. september. 

Bestemmelsen gælder ikke for visse udenlandske forsikringsselskaber, pensionskasser og kreditinstitutter, som er nævnt i KSL (kildeskatteloven) § 49 D, stk. 4. 

Indbetalingen skal ske til Skatteforvaltningen. 

Senest den 1. april i året efter udløbet af kalenderåret skal selskaberne m.v. indbetale de endelige AM-bidrag, dog med modregning af de allerede indbetalte foreløbige AM-bidrag. 

Overskydende AM-bidrag indbetales til Skatteforvaltningen, der tillige forestår eventuel tilbagebetaling af for meget betalt bidrag.

Se OPKL § 2, stk. 7.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen m.v. Se OPKL § 2, stk. 7. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 2.

Det er her bestemt, at ATP, pensionskasser m.v. inden udløbet af betalingsfristerne skal indgive angivelse om indbetalinger som nævnt i KSL (kildeskatteloven) § 49 A, stk. 3, nr. 1 og 2. Angivelse skal indgives, uanset om der er foretaget indeholdelse eller ej i den periode, som ligger til grund for angivelsen. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 2.

Særligt for offentlige arbejdsgivere m.fl.

Skatteministeren kan bestemme en fremrykket afregning af indeholdt kildeskat for visse offentlige myndigheder, institutioner m.fl. Se KSL (kildeskatteloven) § 56. Reglerne findes i KSLbek § 25, stk. 2-4.

For de indeholdelsespligtige, der er nævnt i KSLbek § 25, stk. 3, forfalder beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. til betaling

 • den sidste bankdag i den måned, indkomsten vedrører for personer, der er bagudlønnede, og

 • den første bankdag i den måned indkomsten vedrører og for personer, der er forudlønnede.

Se KSLbek § 25, stk. 2.

Sidste rettidige betalingsdag er forfaldsdagen. Indbetalingen sker til Skatteforvaltningen. Se KSLbek § 25, stk. 2.

Hvis indbetalingen ikke er kendt eller besluttet på det nævnte tidspunkt, skal den betales i den efterfølgende måned. Det gælder også for indbetaling af AM-bidrag af indkomst omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 49 B, stk. 1, KSL (kildeskatteloven) § 49 C samt KSL (kildeskatteloven) § 49 D, stk. 4. Se KSLbek § 25, stk. 2.

For indeholdelsespligtige, der er omfattet af OPKL § 2, stk. 6, gælder ovenstående dog alene for forudlønnede. Se KSL (kildeskatteloven) § 56, stk. 2.

Kommuner og regioner skal, uanset ovenstående, afregne indeholdt kildeskat senest den første hverdag i måneden. Se KSL (kildeskatteloven) § 56, stk. 3.

Særligt ved inddraget eller nægtet registrering

Hvis en virksomheds registrering er inddraget efter OPKL § 4, stk. 3 (som ændret ved § 1 i lov nr. 288 af 7. marts 2022), eller inddraget eller nægtet efter OPKL § 11, stk. 9, kan virksomheden afvikle allerede indgåede ansættelses- og kontraktforhold, der gør det påkrævet at indeholde A-skat og AM-bidrag, med kortest muligt varsel. Se OPKL § 17, stk. 3.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afregningen, herunder om forkortet afregningsperiode og indbetalingsfrist. Se OPKL § 17, stk. 3 (som ændret ved § 1 i lov nr. 288 af 7. marts 2022) . Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 6.

Det er her bestemt, at virksomheden i afviklingsperioden skal registreres midlertidigt af Skatteforvaltningen. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 6, stk. 1.

I afviklingsperioden skal virksomheden anvende en afregningsperiode, der fastsættes af Skatteforvaltningen. Virksomheden skal i afviklingsperioden indbetale indeholdt A-skat og AM-bidrag senest til en frist, som også fastsættes af Skatteforvaltningen. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 6, stk. 2.

Fristen kan ikke være længere end 3 hverdage efter afregningsperiodens udløb. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 6, stk. 2.

Særligt ved udbetaling fra LG

Når A-indkomst udbetales gennem LG (Lønmodtagernes Garantifond), skal det beløb, som LG fratrækker inden udbetalingen efter § 2, stk. 1, 2. pkt. i loven om Lønmodtagernes Garantifond, indbetales som A-skat og AM-bidrag af den, der skulle have foretaget indeholdelse, hvis udbetalingen ikke var foretaget af LG. Se KSL (kildeskatteloven) § 83, stk. 1.

Særligt ved udbetaling fra feriegarantiordninger og visse andre ordninger

Når A-indkomst udbetales gennem en feriegarantiordning eller en kollektivt aftalt garanti for uforrentet opsparingsordning (fritvalgsordning), særlig feriefridagsordning eller søgnehelligdagsordning, skal det beløb som ordningen fratrækker inden udbetalingen, indbetales som A-skat og AM-bidrag af den, der skulle have foretaget indeholdelse, hvis udbetalingen ikke var foretaget af ordningen. Se KSL (kildeskatteloven) § 83, stk. 2.

Særligt ved udbetaling fra Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler 

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler kan efter anmodning til Skatteforvaltningen få udbetalt et beløb svarende til indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som er indbetalt til Skatteforvaltningen.

Dette gælder i tilfælde, hvor Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler har indeholdt og indbetalt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med udbetaling af tilgodehavende feriemidler, og hvor Lønmodtagernes Garantifond efterfølgende har udbetalt fondens krav på feriemidlerne efter § 8 b, jf. § 8 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, som ændret ved § 31 i lov nr. 58 af 30. januar 2018. Se KSL (kildeskatteloven) § 49 E.

Særligt om kildeskat til Grønland

Skatteministeren er bemyndiget til at indgå aftale med Grønland om, at personer, dødsboer, selskaber, foreninger, institutioner m.v., der har hjemting i den ene del af riget, skal foretage indeholdelse af kildeskat til den anden del af riget, for så vidt angår indkomst, som er omfattet af skattepligt efter skattelovgivningen i den anden del af riget. Se KSL (kildeskatteloven) § 88, stk. 1.

Skatteministeren fastsætter også de nærmere regler om opkrævning og afregning af kildeskat i dette tilfælde. Se KSL (kildeskatteloven) § 88, stk. 3.

Reglerne findes i KSLbek §§ 38-40.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.