Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.1.2.6.1 Indberetningspligt for faglige foreninger, jf. LL § 13

Indhold

Dette afsnit handler om indberetningspligten for faglige foreninger.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • ►◄
  • Indberetningen
  • Bemyndigelse
  • Bekendtgørelse om skatteindberetning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se SIL § 31.

Regel

Faglige foreninger som nævnt i LL (ligningsloven) § 13 skal hvert år indberette til Skatteforvaltningen om de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer i det forudgående kalenderår, og som er fradragsberettigede efter LL (ligningsloven) § 13, stk. 1, herunder oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler. Se SIL § 31.

Det enkelte foreningsmedlem kan dog inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at indberette.

►◄

Indberetningen

Faglige foreninger, der er nævnt i LL (ligningsloven) § 13, har pligt til hvert år at indberette til Skatteforvaltningen om de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer for det foregående kalenderår. Se SIL § 31.

De pågældende foreninger, som LL (ligningsloven) § 13 omhandler, er arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil medlemmerne tilhører.

Indberetningspligten omfatter alene kontingenter, der er fradragsberettigede efter LL (ligningsloven) § 13, stk. 1. Eventuelle ikke fradragsberettigede indbetalinger fra medlemmerne til foreningerne omfattes ikke.

Det fremgår af LL (ligningsloven) § 13, stk. 2, at fradrag for faglige kontingenter er betinget af, at den faglige forening, hvis den er indberetningspligtig, har indberettet kontingentudgiften til Skatteforvaltningen. Det afgørende er, at indbetalingen er indberettet. Det afgørende er ikke, om dette sker inden for den ordinære indberetningsfrist, eller i forbindelse med en senere tilføjelse til indberetningen.

Indberetningspligten omfatter kun kontingenter, der er fradragsberettigede efter LL (ligningsloven) § 13, stk. 1. Se SKM2017.327.HR. Vedkommende faglige forening har derfor pligt til at undlade at foretage indberetning af indbetalinger, der ikke er fradragsberettiget efter denne bestemmelse.

Om fradrag vedrørende kontingenter m.v. efter LL (ligningsloven) § 13, se afsnit C.A.4.3.1.3 Fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring Fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring.

Et medlem kan pålægge foreningen ikke at indberette. Fravælges indberetningen fortabes retten til fradrag for kontingentudgiften.

Bemærk

Indberetning skal foretages til Skatteforvaltningen senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag. Se SIL § 54.

Bemyndigelse

Efter SIL § 31, stk. 2, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen. Det, der kan fastsættes nærmere regler om, er regler der nærmere definerer de oplysninger, der skal indberettes, herunder om specifikation af de beløb, der indberettes.

Bekendtgørelse om skatteindberetning

Bemyndigelsen er udnyttet i § 45 i skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning m.v.

Det fremgår af SIB § 45, stk. 1, at anvender foreningen en del af kontingentet på en sådan måde, at medlemmet kan vælge at fradrage kontingentet efter PSL (personskatteloven) § 3, stk. 2, nr. 1, indberettes denne del af kontingentet særskilt.

Selvstændigt erhvervsdrivende personers udgifter til kontingenter kan, som for lønmodtagere, ikke fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst, men alene ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Hvis en del af kontingentet kan anses som et servicebidrag, kan det imidlertid fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst efter PSL (personskatteloven) § 3, stk. 2, nr. 1, hvis den modtagende forening har opdelt kontingentet i en servicedel og i en kontingentdel.

Det fremgår endvidere af SIB § 45, stk. 2, at hvis en del af kontingentet anvendes til præmie til en gruppelivsforsikring som nævnt i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 56, stk. 4, skal dette oplyses i indberetningen. Denne del af kontingentet er skattepligtigt for medlemmet. Til gengæld er udbetalinger fra gruppelivsforsikringen skattefri.

I de situationer, hvor der er såvel kontingenter omfattet af SIB § 45, som omtalt ovenfor og andre indberetningspligtige kontingenter, skal indberetningen omfatte såvel kontingenterne omfattet af SIB § 45 som de øvrige indberetningspligtige kontingenter. Kontingenterne omfattet af SIB § 45 skal indberettes særskilt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteret

SKM2017.327.HR

Indberetningspligten omfatter kun kontingenter, der er fradragsberettigede efter LL § 13, stk. 1. Vedkommende faglige forening havde derfor pligt til at undlade at foretage indberetning af indbetalinger, der ikke er fradragsberettiget efter denne bestemmelse.

De tidligere indberetningsbestemmelser i tidligere SKL (skattekontrolloven), herunder indberetning efter SKL (skattekontrolloven) § 8 T, er videreført i SIL, herunder SIL § 31.

Tidligere instans: SKM2016.618.ØLR.

Landsskatteretten

SKM2019.526.LSR

En forening blev nægtet adgang til at indberette foreningskontingent til AKFA-systemet. Landsskatteretten udtalte, at det er afgørende for, om foreningen kan anses indberetningspligtig til AKFA-systemet, at kontingenterne fra foreningens medlemmer er fradragsberettigede efter LL (ligningsloven) § 13, herunder, at foreningen har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, som medlemmet tilhører.

Det fremgik af foreningens vedtægter, at foreningens formål er at varetage medlemmernes tjenstlige, faglige og pædagogiske interesser. Det fremgik videre, at foreningen samarbejder med fagforeningen i henhold til gældende samarbejdsaftale, idet foreningen erkender, at fagforeningen er den forhandlingsberettigede organisation overfor myndighederne og arbejdsgiverorganisationerne. Af vedtægterne fremgik det endeligt, at medlemskab af foreningen forudsætter medlemskab af fagforeningen. 

Landsskatteretten fandt herefter ikke grundlag for at anse foreningen for at varetage sine medlemmers økonomiske interesser, hvorfor kontingentet ikke var fradragsberettiget efter ligningslovens § 13. Det var derfor med rette, at SKAT havde afslået, at foreningen kunne indberette foreningskontingentet til AKFA-systemet. Landsskatteretten henviste herved til bindende svar fra ligningsrådet, offentliggjort ved TfS1994.432LR, hvorefter det ved dobbeltorganisering gælder, at medlemmets økonomiske interesse anses varetaget af hovedforeningen.

SKM2020.139.LSR      

Fagforeninger skal kun indberette kontingentbetalinger der er fradragsberettigede efter LL (ligningsloven) § 13, henset til at indberetningspligten i den dagældende § 8 T i skattekontrolloven kun omfatter fradragsberettigede kontingentbetalinger. Vedkommende fagforening havde derfor pligt til at undlade at indberette, hvis kontingentet ikke var omfattet af fradragsretten.  

Indberetningsbestemmelserne i den tidligere SKL (skattekontrolloven), herunder indberetning efter SKL (skattekontrolloven) § 8 T, er videreført i SIL § 31.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.