Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.A.8.4.2.2.9 Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2023.116.HR

Retten fandt, at de påståede fejl i de elementer, der indgår i beregningen efter byggeretsværdiprincippet, ikke faldt ind under udtrykket “lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold" vedrørende ejendommen, hvorfor ejendomsvurderingen ikke beroede på fejlagtige oplysninger om ejendommen. Ikke genoptaget.

SKM2013.755.HR

Det fremgår af dommen, at selv om et reguleringsår/vurderingsfrit år kan genoptages, kan vurderingen i dette år ikke ændres, hvis den forudgående almindelige vurdering har været korrekt. Som følge heraf kunne der ikke ske ændring af den pr. 1. januar 2003 fastsatte årsregulering, selv om der var sket forbedringer af ejendommen, idet disse forbedringer først var sket efter 1. januar 2002, som var tidspunktet for den seneste almindelige vurdering.

SKM2011.1.HR

Årsreguleringer kan genoptages, hvilket følger af Højesterets dom.

Landsretsdomme
SKM2022.130.ØLR Dommen angik spørgsmålet om en grundværdi ansat efter byggeretsværdiprincippet var ansat på et fejlagtigt grundlag, herunder en fejlagtig registrering af ejendommens fysiske forhold. Landsretten anførte, at uenighed mellem ejendommens ejer og SKAT om den beløbsmæssige vurdering, som forudsat i de specielle bemærkninger til ændringen af skatteforvaltningslovens § 33 i 2012, skal afgøres efter reglerne om påklage, og at det er konstaterede fysisk/materielle fejl, der skal kunne gøres til genstand for genoptagelse. Da der ikke var grundlag for at tage stilling til, om de øvrige betingelser for ekstraordinær genoptagelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 var opfyldt, tog landsretten Skatteministeriets påstand om, at ejendommens vurdering ikke kan genoptages til følge. 

Byretsdomme

SKM2023.84.BR

Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, jf. stk. 1, var opfyldt, da vurderingen var foretaget på et fejlagtigt grundlag grundet en fejlregistrering af planforholdene hos Vurderingsstyrelsen, og da genoptagelse ville resultere i en ændring af grundværdien med mindst 20 pct. Genoptaget.

SKM2018.355.BR

Retten fandt med henvisning til SFL § 33, stk. 1, og bestemmelsens forarbejder, at SKATs mulige manglende inddragelse af skovbyggelinjen ved 2010 vurderingen ikke udgør et sådant fejlagtigt grundlag, som er omfattet af genoptagelsesadgangen i SFL § 33, stk. 1, og at der allerede af den grund ikke var grundlag for genoptagelse efter denne bestemmelse.

Retten fandt endvidere, at ejerens henvendelse om ændring af vurderingen ikke, som hævdet af sagsøgeren, burde være blevet behandlet som en klage efter SFL § 35 a, da retten ikke fandt grundlag for at antage, at SKATs vurdering havde ført til et åbenbart urimeligt resultat.

Landsskatteretsafgørelser

SKM2022.600.LSR

Retten fandt, at Vurderingsstyrelsen ikke kunne genoptage ansættelsen af den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2016 som en konsekvensændring af vurderingsankenævnets afgørelse vedr. grundværdiansættelsen pr. 1. oktober 2016, da den omberegnede grundværdi ikke var en nyere vurdering end grundværdiansættelsen. Afgørelse ugyldig for så vidt angik den omberegnede grundværdi.

SKM2022.547.LSR

Retten fandt, at en på ejendommen tinglyst deklaration om byggelinjer havde karakter af en offentligretlig byrde, som der burde tages hensyn til ved ansættelsen af grundværdien pr. 1. oktober 2013, hvilket ikke var sket. Vurdering foretaget på fejlagtigt grundlag.

SKM2022.454.LSR

Retten fandt, at en genoptagelse, hvorved Vurderingsstyrelsen ansatte en ejendoms- og grundværdi og ændrede benyttelseskoden fra "14 - Vurderet til 0" til "09 - Ubebygget areal", var til ugunst for ejeren, samt at ejeren som professional aktør på ejendomsmarkedet burde have vidst, at det var en fejl, at den påklagede ejendom forud for genoptagelsen var registreret som areal vurderet til 0. Afgørelsen tillagt oprindelig skattemæssig virkning.

SKM2022.407.LSR

Landsskatteretten fandt ikke, at klagers repræsentant havde godtgjort, at vurderingen pr. 1. oktober 2017 var foretaget på et faktisk fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektive konstaterbare faktiske forhold, da indretningsplan ikke var offentligt tilgængelig og således ikke havde kunnet indgå i vurderingen af ejendommen ved opslag i et register. Ikke genoptagelse.

SKM2022.258.LSR

Retten træffer afgørelse om, at Vurderingsstyrelsen har haft hjemmel til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2015 i medfør af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3. Retten træffer afgørelse om, at den skattemæssige virkning for ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2015 indtræder på tidspunktet fra den vurdering, der er foretaget jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 7.

SKM2022.183.LSR

Klageren havde på grund af den manglende fastsættelse af grundværdi ikke betalt ejendomsskat. Den skattemæssige virkning for ændringen i vurderingen blev tillagt virkning fra tidspunktet for den foretagne vurdering. Landsskatteretten lagde vægt på, at ændringen var til ugunst for ejeren, og at ejeren vidste eller burde have vidst, at en del af vurderingen manglede, da ejeren var bekendt med ejendomstypen for sin ejendom, herunder at karakteren af den påklagede ejendom omfatter beskatning i form af dels ejendomsværdiskat, dels ejendomsskat, og at ejeren ikke havde betalt ejendomsskat af ejendommen, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 7. Landsskatteretten traf derudover afgørelse om, at Vurderingsstyrelsen ikke har haft hjemmel til at ændre ansættelsen af ejendomsværdien, da ændringen af ejendomsværdien var under 20 %, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

SKM2021.685.LSR

Repræsentanten nedlagde påstand om, at omberegningen af grundværdien skulle annulleres efter de almindelige forvaltningsretlige regler om annullation af ulovlige afgørelser.

Vurderingsstyrelsen gav afslag på ekstraordinær genoptagelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 3, jf. stk. 5, og genoptog i samme afgørelse vurderingen af egen drift efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 3, hvorved Vurderingsstyrelsen annullerede SKATs omberegning af grundværdien i 2006-vurderingen efter reglerne om ekstra ordinær genoptagelse.

 

SKM2021.657.LSR

Retten fandt, at SKAT med rette ikke havde genoptaget og ændret grundværdiansættelsen for 2016, da det ville have været i strid med SKATs kompetence i den dagældende SFL (skatteforvaltningsloven) § 34.

 

SKM2019.323.LSR

Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt, uanset, at der i vurderingen var lagt et forkert areal til grund, idet en genoptagelse ikke ville resultere i en ændring af grundværdien på minimum 15 %.

 

SKM2018.602.LSR

Landsskatteretten fandt, at et nedslag for jordforurening ikke er et faktisk forhold, der kan begrunde genoptagelse, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 33.

SKM2018.167.LSR

Landsskatteretten fandt, at en tilbagekaldelse af en klage til vurderingsankenævnet ikke medførte, at SKAT var afskåret fra at foretage de omhandlede ændringer af grundværdiansættelser i medfør af SFL § 34.

SKM2018.101.LSR

Landsskatteretten fandt ikke grundlag for en ekstraordinær genoptagelse, da det ikke fandtes godtgjort at vurderingen var foretaget på et faktisk fejlagtigt grundlag. Landsskatteretten fandt, at en eventuel forkert henførelse af en grund til et givent grundværdiområde ikke udgør et forhold, der kan begrunde genoptagelse af vurderingen i henhold til SFL § 33, da opdeling i grundværdiområder alene er en beregningsteknisk hjælp til udøvelse af skønnet over handelsværdien af grunden.

SKM2017.369.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT havde været berettiget til at foretage de omhandlede ændringer af grundværdiansættelserne i medfør af SFL § 34.

SKM2017.274.LSR

Eksempel på en sag, hvor Landsskatteretten ikke anså fristen i SFL § 33, stk. 5, for overholdt. Da en ændring i benyttelseskode, ejendomsværdi, grundværdi samt de omberegnede grund- og ejendomsværdier fremgik af vurderingsmeddelelsen for 2005, der var sendt til klager primo 2006, fandtes en anmodning om genoptagelse, der var indsendt den 1. april 2014, ikke at opfylde 6 måneders kravet i SFL § 33, stk. 5, hvorfor der allerede af denne grund ikke at kunne ske genoptagelse.

SKM2016.377.LSR

En anmodning om ansættelse af fradrag for forbedringer var modtaget hos SKAT den 23. februar 2014, og det ansås følgelig at være med rette, at SKAT havde nægtet at genoptage ejendomsvurderingen og ansætte fradrag for forbedringer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.