Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.A.8.4.2.2.7 Afledte ændringer af nyere vurderinger som følge af en afgørelse i en klagesag

Indhold

Dette afsnit handler om SFL § 34, der regulerer Vurderingsstyrelsens adgang til at genoptage nyere vurderinger af en ejendom, hvis en afgørelse fra et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol vedrørende en vurdering af den pågældende ejendom giver anledning til ændring af nyere vurderinger.

Afsnittet handler også om det skattemæssige virkningstidspunkt for sådanne ændringer.

Afledte ændringer af nyere vurderinger som følge af en afgørelse i en klagesag

Vurderingsstyrelsen har adgang til at genoptage nyere vurderinger af en ejendom, hvis en afgørelse fra et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol vedrørende en vurdering af den pågældende ejendom giver anledning til ændring af nyere vurderinger. Det følger af SFL § 34.

Der er med lov nr. 688 af 8. juni 2017 i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34, stk. 2-4, fastlagt frister, inden for hvilke sådanne afledte ændringer efter SFL § 34, stk. 1, skal foretages.

Der er i den forbindelse tillige sket en ændring af SFL § 34, stk. 1, i forhold til den tidligere gældende SFL (skatteforvaltningsloven) § 34, idet Vurderingsstyrelsen pr. 1. januar 2018 har adgang til at genoptage nyere vurderinger af en ejendom, i det omfang klagemyndighedens afgørelse af en vurderingsklagesag giver anledning hertil, også for så vidt angår afgørelser, der er truffet af Skatteankestyrelsen som klageinstans.

Denne ændring er en følge af, at Skatteankestyrelsen ved de samtidigt vedtagne ændringer af kompetencereglerne i skatteforvaltningsloven er tillagt selvstændig kompetence til at træffe afgørelse i visse vurderingsklagesager.

Det er endvidere præciseret, at Vurderingsstyrelsens adgang til efter SFL § 34 at ændre nyere vurderinger efter endt klagebehandling også omfatter situationer, hvor vurderingssagen først afgøres endeligt ved domstolene. Denne ændring skal ses i lyset af, at genoptagelsesadgangen efter den tidligere gældende SFL § 34 efter praksis omfatter genoptagelse af nyere vurderinger, hvis afgørelsen af klagesagen giver anledning til ændring af disse, uanset om klagesagen først finder sin endelige afgørelse ved domstolene.

Om anvendelsesområdet for den tidligere SFL § 34, der, bortset fra den ovenfor nævnte udvidelse og præcisering, svarer til den gældende SFL § 34, stk. 1, henvises til SKM2017.369.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at SKAT havde været berettiget til at foretage de omhandlede ændringer af grundværdiansættelserne i medfør af den tidligere SFL (skatteforvaltningsloven) § 34. I SKM.2021.657.LSR fandt Landsskatteretten, at SKAT med rette ikke har genoptaget og ændret grundværdiansættelsen for 2016, da det hermed ville have været i strid med SKATs kompetence i den dagældende SFL (skatteforvaltningsloven) § 34.

Der er som ovenfor nævnt med lov nr. 688 af 8. juni 2017 i SFL § 34, stk. 2-4, indført frister for gennemførelse af ændringer i medfør af SFL § 34, stk. 1, og der er i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34, stk. 5, indført en udtrykkelig regel om det skattemæssige virkningstidspunkt for ændringer, der foretages efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 34.

Ændring af vurderinger, der foretages efter SFL § 34, stk. 1, kan gennemføres til og med den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den genoptagne nyere vurdering er foretaget første gang, dog senest 6 måneder efter det tidspunkt, hvor vurderingsankenævnet, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol traf den afgørelse, der giver anledning til ændringen. Det fremgår af SFL § 34, stk. 2.

Nedsættelse af vurderinger, der foretages efter SFL § 34, stk. 1, kan efter udløbet af fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34, stk. 2, dvs. efter den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den nyere vurdering er foretaget første gang, gennemføres senest 6 måneder efter det tidspunkt, hvor vurderingsankenævnet, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol traf den afgørelse, der giver anledning til ændringen. Det fremgår af SFL § 34, stk. 3.

Forhøjelse af vurderinger, der foretages efter SFL § 34, stk. 1, kan efter udløbet af fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34, stk. 2, hvilket igen vil sige efter den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den nyere vurdering er foretaget første gang, varsles senest 6 måneder efter det tidspunkt, hvor vurderingsankenævnet, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol traf den afgørelse, der giver anledning til ændringen. En varslet forhøjelse skal være foretaget senest 3 måneder efter varslingen. Det fremgår i det hele af SFL § 34, stk. 4. Det er Vurderingsstyrelsens praksis, at fristen på 3 måneder i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34, stk. 4, skal regnes fra afsendelsen af varslingen.

Ændring af nyere vurderinger, der gennemføres efter SFL § 34, stk. 1-3, tillægges skattemæssig virkning fra tidspunktet, hvor den vurdering, der ændres, blev foretaget. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 34, stk. 5.

Ændring af nyere vurderinger, der gennemføres efter SFL § 34, stk. 4, tillægges tilsvarende skattemæssig virkning fra tidspunktet, hvor den vurdering, der ændres, blev foretaget, hvis dette accepteres af alle klageberettigede, som ændringen skal vedrøre med skattemæssig virkning fra dette tidspunkt. Hvis ikke alle de klageberettigede, som skal acceptere, at ændringen tillægges skattemæssig virkning bagudrettet, accepterer dette, tillægges ændringen dog skattemæssig virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen foretages. Det fremgår også af SFL (skatteforvaltningsloven) § 34, stk. 5.

Med de fristregler, der er indført med SFL § 34, stk. 2-4, vil ejendomsejer inden for rimelig tid efter afgørelsen af en klagesag få indblik i de konsekvenser, som afgørelsen af klagesagen vil få for nyere vurderinger af ejendommen.

Med reglen i SFL § 34, stk. 5, er det endvidere konkret fastlagt, hvornår en ændring af en vurdering, der gennemføres efter skatteforvaltningsloven, skal tillægges skattemæssig virkning.

De differentierede regler skal ses i lyset af, at en klagesag på samme måde som en revisionssag kan resultere i en forhøjelse eller anden ændring af en vurdering, der ikke kan anses for at være til gunst for alle til enhver tid værende ejere. De ændrede regler skal endvidere ses i lyset af de retssikkerhedsmæssige og processuelle hensyn, der tillige har begrundet reglerne om det skattemæssige virkningstidspunkt for ændringer af vurderinger og dele af vurderinger, der foretages efter SFL §§ 33 og 33 a.

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 688 af 8. juni 2017, ved hvilken de pr. 1. januar 2018 gældende regler er gennemført, at ændringerne i SFL § 34 ikke begrænser Vurderingsstyrelsens kompetence til at foretage konsekvensændringer i de vurderinger, der er påkendt af et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten.

Vurderingsstyrelsen har efter bemærkningerne under henvisning til almindelige forvaltningsretlige regler fortsat mulighed for af foretage konsekvensændringer, for så vidt klageinstansen ikke i sin afgørelse har gjort endeligt op med alle dele af den påkendte vurdering, fx hvis der ikke er foretaget konsekvensændring i alle fordelinger m.v.

Den tætte lovregulering af klagemyndighedernes kompetence til at korrigere ejendomsvurderinger er således efter bemærkningerne ikke til hinder for, at klagemyndighedernes afgørelser udmøntes fuldt ud i alle dele af en påkendt vurdering, når klageinstansens afgørelse udmøntes i en ny vurdering. Nødvendige konsekvensændringer kan efter bemærkningerne gennemføres af underliggende instanser i alle tilfælde, hvor klageinstansens afgørelse ikke gør endeligt op med alle dele af den påkendte vurdering.

Hvis Vurderingsstyrelsen ikke inden for fristen i SFL § 34 foretager konsekvensændring af nyere vurderinger som følge af en afgørelse fra en højere instans, beror Vurderingsstyrelsens adgang til at ændre de nyere vurderinger og det skattemæssige virkningstidspunkt af sådanne ændringer på reglerne i SFL §§ 33 og 33 a.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.