Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.8.4.2.1 Regler fra og med den 1. november 2020

Indhold

Dette afsnit handler om de regler, der gælder for Vurderingsstyrelsens mulighed for genoptagelse eller revision af egen drift efter den 31. oktober 2020 og anmodninger om genoptagelse, der er indkommet efter den 31. oktober 2020. 

For reglerne om genoptagelse eller revision af egen drift, hvor der er udsendt varsel om ændring før 1. november 2020, eller for reglerne vedrørende genoptagelsen på baggrund af en anmodning indsendt før 1. november 2020, henvises der til afsnit A.A.8.4.2.2 Regler fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. oktober 2020.

Afskæring af genoptagelsesmuligheden

Ved lov nr. 1061 af 30. juni 2020 er § 33 b blevet indsat i skatteforvaltningsloven. Det følger af SFL § 33 b, stk. 1 og 2, at Vurderingsstyrelsen fra og med den 1. november 2020 ikke af egen drift kan varsle genoptagelse eller revision af vurderinger foretaget efter EVL §§ 87 og 88 eller efter den tidligere gældende VUL, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) §§ 33, 33 a eller 34.

Vurderingsstyrelsen kan heller ikke genoptage de nævnte vurderinger på baggrund af en anmodning om genoptagelse, der er modtaget den 1. november 2020 eller senere. Vurderingsstyrelsen er dog fra og med den 1. november 2020 berettiget til at varsle genoptagelse eller revision af sådanne vurderinger, der er anmodet genoptaget inden den 1. november 2020. Det følger af SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 b, stk. 3. 

Fra og med den 1. november 2020 er tidligere og nuværende ejendomsejere således afskåret fra at anmode om genoptagelse af vurderinger, som er foretaget efter reglerne i EVL §§ 87 og 88 eller efter den tidligere gældende VUL. Ejendomsejerne har dog til og med den 31. oktober 2020 kunne anmode om genoptagelse efter SFL § 33 af de nævnte vurderinger. Anmodninger om genoptagelse, der enten er under behandling eller er indgivet senest pr. 31. oktober 2020 vil således blive færdigbehandlet efter hidtil gældende regler.

SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 b påvirker endvidere ikke ejendomsejernes mulighed for at klage, når der åbnes for klageadgangen for videreførte ejerboligvurderinger og -omvurderinger foretaget fra og med 2013 og frem og for vurderinger og omvurderinger af andre ejendomme for 2014 og frem. Se afsnit H.A.12.

Afskæringen af adgangen til genoptagelse omfatter alle vurderinger, både almindelige vurderinger, der er foretaget som egentlige vurderinger eller ved videreførelse, og omvurderinger, der er foretaget efter reglerne i EVL §§ 87 og 88 eller efter den tidligere gældende VUL, dvs. alle vurderinger, der er foretaget eller foretages i det gamle vurderingssystem.

Ligeledes er alle adgange til at varsle genoptagelse og revision af egen drift efter reglerne i SFL kapitel 12, blevet afskåret. Vurderingsstyrelsen er således fra og med den 1. november 2020 afskåret fra af egen drift at varsle genoptagelse eller revision efter SFL (skatteforvaltningsloven) §§ 33, 33 a og 34.

Med SFL § 33 b er muligheden for at rette fejlramte ejendomsværdiskattestop- og grundskatteloftsværdier også blevet fjernet. Dog kan der med virkning for fremtidige vurderinger fastsættes nye ejendomsværdiskattestop- og grundskatteloftsværdier, hvis disse som følge af særlige omstændigheder er ansat for lavt. Se afsnit H.A.7.6 om EVL § 43.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

SKM2022.283.LSR

Landsskatteretten fandt, at betingelserne for genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, var opfyldt, idet Vurderingsstyrelsen med rette havde anset de påklagede vurderinger for at være foretaget på et forkert grundlag med hensyn til den manglende ejerboligværdi, hvorved der havde manglet en del af vurderingen. Retten fandt endvidere, at foretagelsen af en ejerboligværdi ikke var omfattet af betingelsen om, at ændringen skal være på mere end 20 % af værdien. 

Landsskatteretten ændrede afgørelsen således, at ændringerne alene fik skattemæssig virkning fra det tidspunkt, hvor genoptagelsen blev foretaget. Retten fandt, at klagerne ikke havde vidst eller burde have vidst, at der manglede at blive indsat en ejerboligværdi ved ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001 og pr. 1. januar 2002. Retten lagde vægt på, at der var betalt ejendomsværdiskat for begge år af den fulde ejendomsværdi. Retten bemærkede derudover, at Vurderingsstyrelsen ikke havde godtgjort, at ændringerne var til ugunst for klageren.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.