Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.8.4.1.6.1 Ordinær revision

Indhold

Dette afsnit handler om SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, stk. 1, der regulerer Vurderingsstyrelsens adgang til at ændre en vurdering ved ordinær revision, samt SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, stk. 6, der regulerer det skattemæssige virkningstidspunkt for ændring af vurderinger ved ordinær revision.  

Afsnittet har nær sammenhæng med de øvrige afsnit i afsnit A.A.8.4.1.6 Vurderingsstyrelsens supplerende adgang til at ændre vurderinger eller dele af vurderinger ved revision.

Vurderingsstyrelsens adgang til at ændre vurderinger ved ordinær revision

Vurderingsstyrelsen kan til og med den 1. juli i det andet kalenderår efter vurderingsårets udløb varsle ændring af en vurdering eller en del af en vurdering over for ejendomsejer. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, stk. 1.

Vurderingsstyrelsen skal gennemføre ændringen senest den 1. oktober samme år, dvs. i det andet kalenderår efter vurderingsårets udløb. Det fremgår også af SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, stk. 1.

Revisionsadgangen blev udvidet ved lov nr. 61 af 16. januar 2017, hvorefter Vurderingsstyrelsen kan revidere vurderinger, når revisionen vil føre til en ændring til gunst for ejeren i form af en nedsættelse af beskatningen, dvs. uanset om der samtidig sker en nedsættelse af selve vurderingen. Denne revisionsadgang har virkning for alle Vurderingsstyrelsens ansættelser.

Revisionsbestemmelsen er imidlertid ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2018, blevet udvidet med SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, stk. 2-4, og den udvidelse af revisionsadgangen, der blev indført ved lov nr. 61 af 16. januar 2017, er pr. 1. januar 2018 indarbejdet i SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, stk. 3, der er beskrevet i afsnit A.A.8.4.1.6.2 Ekstraordinær revision om ekstraordinær revision.

Med lov nr. 688 af 8. juni 2017 er det endvidere pr. 1. januar 2018 præciseret, at både adgangen til ordinær revision efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, stk. 1, der svarer til den tidligere SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, og adgangen til revision efter de nye bestemmelser om ekstraordinær revision i SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, stk. 2-4, omfatter såvel revision af vurderinger som revision af dele af vurderinger.

Vurderingsstyrelsens adgang til at gennemføre revision efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, stk. 1, er ikke underlagt begrænsninger, udover de begrænsninger, der følger af det hierarki i reglerne om ændring af vurderinger, der er beskrevet i bemærkningerne til lov nr. 688 af 8. juni 2017, og af de frister for varsling og gennemførelse af ordinær revision, der er fastlagt i bestemmelsen.

Vurderingsstyrelsen kan inden for de frister, der er fastlagt i SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, stk. 1, varsle og gennemføre revision, uanset om den fejlagtige eller ved en fejl ikke foretagne vurdering skal ændres eller foretages på grund af faktiske eller retlige forhold, forudsat at de varslede ændringer ikke kan gennemføres efter reglerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 33. Revision kan således foretages af Vurderingsstyrelsen, uanset om revisionen alene er begrundet i en ændret opfattelse vedrørende rene beløbsmæssige vurderingsskøn.

Revisionsbestemmelsen giver dog, som nævnt i afsnit A.A.8.4.1.6 Vurderingsstyrelsens supplerende adgang til at ændre vurderinger eller dele af vurderinger ved revision, ikke ejendomsejer et retskrav på at få ændret en vurdering, der ikke kan ændres ved genoptagelse efter reglerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 33. En henvendelse fra en ejer med ønske om ændring af en given vurdering skal således afgøres ved enten et afslag på genoptagelse eller ved en ændret vurdering.

Vurderingsstyrelsen træffer kun afgørelse efter revisionsbestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, når Vurderingsstyrelsen foretager revision.

Vurderingsstyrelsen kan på grund af sammenhængen mellem de forskellige dele af en ejendomsvurdering, der blandt andet er beskrevet i EVL (ejendomsvurderingsloven) § 15, stk. 2, som udgangspunkt ikke revidere en ansættelse, fx grundværdiansættelsen, uden samtidig at revidere de øvrige dele af vurderingen, der tillige er påvirket af det forhold, der danner grundlag for revisionen.

Vurderingsstyrelsen kan som nævnt i afsnit A.A.8.4.1.6 Vurderingsstyrelsens supplerende adgang til at ændre vurderinger eller dele af vurderinger ved revision kun ændre vurderinger eller dele af vurderinger ved revision, hvis det ikke er muligt at foretage ændringen efter reglerne om genoptagelse. Vurderingsstyrelsen skal ved udøvelsen af det forvaltningsretlige skøn over, hvorvidt der skal foretages revision, herudover tage højde for, om ændringen kan foretages allerede efter almindelige forvaltningsretlige principper om berigtigelsesadgang. Begge dele fremgår af bemærkningerne til lov nr. 688 af 8. juni 2017. I så fald skal berigtigelse ske ved berigtigelse efter forvaltningsretlige principper og ikke ved revision. Dette vil efter bemærkningerne fx være tilfældet, hvis en ændring af en ejerboligfordeling er begrundet i, at der ved en tastefejl er byttet rundt på den forholdsmæssige fordeling af den samlede ejendomsværdi mellem flere samejere.

Det fremgår af bemærkningerne herudover, at Vurderingsstyrelsen ved udøvelsen af det forvaltningsretlige skøn over, hvorvidt der skal foretages revision, skal tilgodese de hensyn, der ligger til grund for den begrænsede adgang til genoptagelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33. Der er herom henvist til, at adgangen til genoptagelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 blev ændret ved lov nr. 925 af 18. september 2012 med henblik på at sikre, at dokumentationspligten hvilede på ejendomsejer, samt at genoptagelsesfristen ikke blev en egentlig forlængelse af klagefristen derved, at der skete ændringer, der alene skyldtes ændringer af rene beløbsmæssige vurderingsskøn, der ikke skyldtes egentlige fejl eller mangler i grundlaget for skønnet.

Vurderingsstyrelsen skal derfor efter bemærkningerne til lov nr. 688 af 8. juni 2017 ved udøvelsen af revisionsbeføjelsen bl.a. tage højde for årsagen til, at revisionsbehovet er opstået, herunder til om ejendomsejeren ved større årvågenhed og eventuelt deltagelse i oplysningen af vurderingssagen havde haft mulighed for at sikre, at vurderingen var blevet foretaget korrekt, eller at ændringen var blevet foretaget tidligere, herunder efter reglerne om klage eller genoptagelse.

Vurderingsstyrelsen skal efter bemærkningerne også hense til den tid, der er forløbet, fra det forhold, der udgør grundlaget for revisionsbehovet, blev kendt, til den klageberettigede har reageret herpå. Vurderingsstyrelsen kan dog tillige hense til ønsket om at skabe bedst mulig sammenhæng i sammenlignelige vurderinger.

Når Vurderingsstyrelsen varsler og gennemfører ændring af en foretaget vurdering ved ordinær revision efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, stk. 1, har den ændrede vurdering skattemæssig virkning fra tidspunktet, hvor den vurdering, der ændres, blev foretaget. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, stk. 6.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.