Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.8.3.1.1.4 Beregning af fristen

Afgiftstilsvar

3-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 31, stk. 1, regnes fra udløbet af angivelsesfristen.

På momsområdet findes forskellige angivelsestidspunkter, f.eks. er angivelsesperioden for virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 5 mio. kr. årligt, men udgør højst 50 mio. kr. årligt, kvartalet. Virksomhedens angivelsesfrist er efter ML (momsloven) § 57, stk. 1, den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Se ML (momsloven) § 57, stk. 3, jf. stk. 1. Angivelsesfristerne fremgår af skat.dk under Momsindberetning og frister.  

SKM2013.589.LSR (samme afgørelse SKM2013.594.LSR) - Landsskatteretten udtalte, at 3-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 31, stk. 2, skal beregnes fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet burde være henført til, og ikke fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet er angivet under.

SKM2009.71.LSR - Forældelsesfristen for krav på tilbagebetaling af moms skal regnes fra forfaldstidspunktet for krav i henhold til de foreløbige ordinære afgiftsperioder i løbet af året og ikke fra forfaldstidspunktet for krav i henhold til den årlige efterregulering, jf. momsbekendtgørelsens § 16. Reguleringsbestemmelsen skal således ses som en korrektionsbestemmelse, der ikke har nogen selvstændig betydning i forbindelse med en genoptagelse, idet man på genoptagelsestidspunktet kender den korrekte omsætningsfordeling. Tilsvarende gælder for krav på tilbagebetaling af lønsumsafgift. Løn, som i opsigelsesperioden er udbetalt til opsagte, men fritstillede medarbejdere, skal betragtes som løn udbetalt til de pågældende, hvorfor lønnen skal indgå i grundlaget ved virksomhedens opgørelse af lønsummen, jf. lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 1. Se A.A.9 Forældelse af fordringer. om forældelse

Det bemærkes, at afgørelsen omhandlede en virksomhed, som opgjorde lønsumsafgiftsgrundlaget som virksomhedens lønsum efter metode 2, jf. LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 2, nr. 1. For virksomheder, der opgør lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 4, jf. LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 1, skal 3-års fristen regnes fra udløbet af angivelsesfristen for årsangivelsen, jf. LAL (lønsumsafgiftsloven) § 6 b.

Se om genoptagelsesfristen, når anmodningen om genoptagelse sker på borgers/virksomheds initiativ, afsnit A.A.8.3.1.2.1 Genoptagelsesfristen.  

Se A.B.4.2.1.2 Angivelse og betaling af moms efter hovedreglerne. om angivelse og betaling af moms.

Delvis fradragsret

Genoptagelse skal ske i den momsperiode, hvor fradragsretten indtræder, og der kan derfor kun ske regulering i den pågældende periode. Det er uden betydning, at den endelige fradragsprocent først er kendt ved indkomstårets udløb. Se SKM2009.71.LSR.

Se D.A.11.2 Tidspunktet for fradragsrettens indtræden. om tidspunktet for fradragsrettens indtræden.

Godtgørelse

3-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 31, stk. 1, regnes fra det tidspunkt, hvor kravet på godtgørelsen tidligst kan gøres gældende.

Se hertil SKM2020.465.LSR. Med henvisning til SKM2018.538.LSR hjemviste Landsskatteretten SKATs afgørelse vedrørende opkrævning af tidligere godtgjort gas- og kuldioxidafgift efter el-patronordningen, men ændrede perioden. Landsskatteretten annullerede den periode, som SKAT havde genoptaget ekstraordinært, samt yderligere en periode, idet Landsskatteretten fandt, at fristen efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 2. pkt., skulle beregnes fra det tidspunkt, godtgørelsen tidligst kunne gøres gældende og ikke efter fristerne for momsangivelse. I den konkrete sag måtte det tidligste tidspunkt, hvor selskabet kunne gøre kravet om godtgørelse gældende, anses for at være direkte efter udløbet af måneden. Fristen for ordinær fastsættelse eller ændring af godtgørelse efter elpatronordningen, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 31, stk. 1, 2. pkt., beregnes derfor fra udløbet af måneden, og varsel om ændring af godtgørelse efter elpatronordningen indenfor den ordinære ansættelsesfrist kan ikke sendes senere end 3 år direkte efter udløbet af den pågældende måned. Dette gælder uanset, om godtgørelsen udbetales ved angivelse på momsangivelsen.

Hvis den godtgørelsesberettigede skal opgøre afgiften efter momsloven, regnes fristen fra momsangivelsesfristens udløb.

SKM2009.75.LSR - Godtgørelse af energiafgifter. Landsskatteretten fandt, at fristen skulle beregnes fra de tidspunkter, hvor a conto modregning i momstilsvaret kunne have været foretaget.

SKM2012.72.BR - Godtgørelse af registreringsafgift. Fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren fik tilbagebetalt det depositum, som oversteg det, afgiften blev beregnet til, da borgeren på dette tidspunkt kunne have gjort yderligere krav gældende.

Se A.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifter. om angivelse og betaling på momsområdet.

Eksempel

Angivelsesfristen for januar måned 2015 vedrørende elektricitet er 15. februar 2015. Fristen for varsel om ændring udløber 15. februar 2018. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 31, stk. 1.

Foreløbig fastsættelse

Hvis en afgiftspligtig ikke angiver rettidigt, kan Skatteforvaltningen lave en foreløbig fastsættelse af afgiftstilsvaret. Se OPKL § 4, stk. 1.

Foreløbige fastsættelser er omfattet af SFL (skatteforvaltningsloven) § 31 og § 32.

Uanset om Skatteforvaltningen laver en foreløbig fastsættelse, løber fristen fra udløbet af angivelsesfristen for den pågældende periode. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 31, stk. 1.

Se A.B.5 Efterbetaling, skønsmæssig ansættelse og revisorpålæg efter opkrævningsloven om skønsmæssige ansættelser.

Elektronisk angivelse (tidligere efterangivelser)

Se nærmere herom A.A.8.3.1.3 Digital angivelse og ændring af moms (Obligatorisk digital indberetning) og A.A.2.9 (Særligt om efterangivelser).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Byretsdomme

   

SKM2012.72.BR

Godtgørelse af registreringsafgift. Fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren fik tilbagebetalt det depositum, som oversteg det, som afgiften blev beregnet til, da borgeren på dette tidspunkt kunne have gjort yderligere krav gældende.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2020.465.LSR

Med henvisning til SKM2018.538.LSR hjemviste Landsskatteretten SKATs afgørelse vedrørende opkrævning af tidligere godtgjort gas- og kuldioxidafgift efter el-patronordningen, men ændrede perioden. Landsskatteretten annullerede den periode, som SKAT havde genoptaget ekstraordinært, samt yderligere en periode, idet Landsskatteretten fandt, at fristen efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 31, stk. 1, 2. pkt., skulle beregnes fra det tidspunkt, hvor godtgørelsen tidligst kunne gøres gældende og ikke efter fristerne for momsangivelse.

 

SKM2013.594.LSR

Anmodning om genoptagelse vedrørende for meget betalt elafgift. Anmodning blev indgivet i januar 2012, efter at fristen for genoptagelse var udløbet. Selvom elafgiften ved en fejl først var angivet i januar 2009, kunne genoptagelse ikke ske efter fristens udløb. Landsskatteretten udtalte, at 3-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 31, stk. 2, skal beregnes fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet burde være henført til, og ikke fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet er angivet under.

SKM2013.589.LSR samme afgørelse.

SKM2009.75.LSR

Godtgørelse af energiafgifter. Landsskatteretten fandt, at fristen skulle beregnes fra de tidspunkter, hvor a conto modregning i momstilsvaret kunne have været foretaget.

 

SKM2009.71.LSR

Forældelsesfristen for krav på tilbagebetaling af moms og lønsum skal regnes fra forfaldstidspunktet for krav i henhold til de foreløbige ordinære afgiftsperioder i løbet af året og genoptagelsesfristen skal regnes fra udløbet af angivelsesfristen for de samme ordinære afgiftsperioder.

 Se A.A.9 Forældelse af fordringer om forældelse.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.