Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.6.2.2.3.2 Anvendelsesområde, personkreds og sagstyper omfattet af offentlighedsloven

Indhold

Dette afsnit handler om anvendelsesområdet for offentlighedsloven, samt hvilken personkreds og hvilke sagstyper der er omfattet af offentlighedsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Anvendelsesområde
  • Personkreds
  • Sagstyper.

Anvendelsesområde

Offentlighedsloven regulerer adgangen til aktindsigt for ikke-parter, herunder pressen. Offentlighedsloven gælder blandt andet for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning.

Anmodning om aktindsigt i oplysninger, som en forsker skal anvende som led i sin forskning, skal behandles efter offentlighedsloven. Dette gælder selvom de pågældende forskere har ansættelse ved en forskningsinstitution, der er omfattet af begrebet offentlig forvaltning. Anmodningen skal således ikke behandles efter forvaltningslovens regler om videregivelse af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder, jf. FVL § 28, eller databeskyttelsesloven. 

Personkreds

Adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloven gælder for enhver. Det er uden betydning, om den, der anmoder om aktindsigt, er dansk statsborger, eller om den pågældende har bopæl her i landet. Det er ligeledes uden betydning, om det er en fysisk eller en juridisk person, der anmoder om aktindsigt. Se OFL § 7, stk. 1.

Adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloven gælder også for personer, hvis personlige forhold er omtalt i dokumenter (egenacces), men hvor den pågældende ikke kan anvende forvaltningslovens videregående regler om aktindsigt, enten fordi sagen ikke har karakter af en afgørelsessag, eller fordi den pågældende ikke er part i afgørelsessagen. Se OFL § 8.  Retten til egenacces er begrænset af de undtagelser, der følger af  OFL §§ 19-29 og § 35. 

Bestemmelsen i § 38 a i hvidvaskloven er en særlig bestemmelse om tavshedspligt, jf. OFL § 35, som begrænser pligten til at meddele oplysninger, når der er særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i den offentlige tjeneste eller hverv. Dette omfatter også pligten til at meddele oplysninger efter reglerne om egenacces i OFL § 8.  

Danske forvaltningsmyndigheder vil ikke have behov for at søge oplysninger hos hinanden ved at anmode om aktindsigt efter offentlighedslovens regler, da disse myndigheder skal bistå hinanden med fornødne oplysninger. Se FVL § 31.

Se også

Se også afsnit A.A.6.1.2.4.3 Videregivelse af fortrolige oplysninger til andre forvaltningsmyndigheder om videregivelse af fortrolige oplysninger til andre forvaltningsmyndigheder.

Sagstyper

Offentlighedsloven gælder for anmodninger om aktindsigt i al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning. Loven omfatter således ikke alene afgørelsessager, men enhver form for virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, herunder faktisk forvaltningsvirksomhed. Se OFL § 2.

Domstolenes - herunder skifteretternes - virksomhed er ikke omfattet af OFL § 2. Ligeledes anses kuratorer, der er udpeget af skifteretten eller valgt af kreditorerne i henhold til konkurslovens regler herom, ikke for omfattet af offentlighedslovens regler. Se U2016.549V.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.