Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.4.1 Hvad er en uformel forhåndstilkendegivelse ? kendetegn og afgrænsning

Indhold

Dette afsnit handler om, hvad en uformel forhåndstilkendegivelse er, samt om afgrænsningen til bindende svar og andre udtalelser fra Skatteforvaltningen.

Afsnittet indeholder:

  • Individuel og konkret forhåndstilkendegivelse
  • Synonymer til uformel forhåndstilkendegivelse
  • En uformel forhåndstilkendegivelse er ikke bindende for Skatteforvaltningen
  • Afgrænsning til bindende svar
  • Afgrænsning til andre udtalelser
  • Overblik - hvad siger retspraksis.

Individuel og konkret forhåndstilkendegivelse

Mundtlige eller skriftlige tilkendegivelser med et konkret indhold, som er afgivet af Skatteforvaltningen til en bestemt borger eller virksomhed, betegnes under ét som uformelle forhåndstilkendegivelser.

At en forhåndstilkendegivelse betegnes som uformel, signalerer, at den kan have forskellig form og indhold, og der er ingen lovregler herom.

Synonymer til uformel forhåndstilkendegivelse

En uformel forhåndstilkendegivelse kaldes også en uformaliseret forhåndstilkendegivelse eller en uformel forhåndsbesked.

En uformel forhåndstilkendegivelse er ikke bindende for Skatteforvaltningen

En uformel forhåndstilkendegivelse er ikke bindende for Skatteforvaltningen. Men forhåndstilkendegivelsen kan helt undtagelsesvis blive bindende for Skatteforvaltningen ved en efterfølgende afgørelse, hvis den opfylder de særlige betingelser, som retspraksis stiller.

Bliver en uformel forhåndstilkendegivelse undtagelsesvis bindende, beskrives det i retspraksis således, at borgeren/virksomheden kan støtte ret ud fra et forventningsprincip. Se afsnit A.A.4.3 Betingelser for at støtte ret på en forhåndstilkendegivelse.

Afgrænsning til bindende svar

Hvis borgeren/virksomheden ønsker en tilkendegivelse fra Skatteforvaltningen, som der med sikkerhed kan støttes ret på, skal borgeren/virksomheden i stedet anmode om et bindende svar. Se afsnit A.A.4.2 Forholdet til vejledningspligten og Skatteforvaltningens pligt til at give en uformel forhåndstilkendegivelse og A.A.3 Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger.

Et bindende svar kan betegnes som en formel forhåndstilkendegivelse med et konkret indhold. Indholdet, formen og den bindende virkning er klart beskrevet i skatteforvaltningslovens kapitel 8. Bindende svar er med få undtagelser bindende for skattemyndighederne i 5 år. Se afsnit A.A.3.10 Bindende virkning fremadrettet

Afgrænsning til andre udtalelser

En generel udtalelse, der er rettet til en bestemt borger/virksomhed, og som er givet som led i Skatteforvaltningens opfyldelse af vejledningsforpligtelsen er ikke forhåndstilkendegivelser. Se FVL § 7. Se om Skatteforvaltningens vejledningspligt i afsnit A.A.7.4.1 Vejledningspligt og A.A.4.2 Forholdet til vejledningspligten og Skatteforvaltningens pligt til at give en uformel forhåndstilkendegivelse.

En generel udtalelse fra Skatteforvaltningen, der ikke er rettet til en konkret borger/virksomhed, er heller ikke en uformel forhåndstilkendegivelse. Generelle udtalelser er i stedet udtryk for Skatteforvaltningens generelle praksis på et område. Tilsvarende er en intern regel i form af en intern meddelelse, et styresignal eller Skatteministeriets juridiske vejledninger ikke forhåndstilkendegivelser. Om der kan støttes ret herpå afgøres i stedet ud fra lighedsgrundsætningen. Se afsnit A.A.7.1 Lighedsgrundsætningen og praksisændring om lighedsgrundsætningen.

Overblik - hvad siger retspraksis

Det er retspraksis, der afgør, om en uformel forhåndstilkendegivelse helt undtagelsesvis binder Skatteforvaltningen ved en efterfølgende afgørelse.

Retspraksis bygger på almindelige forvaltningsretlige principper om tilbagekaldelse og ugyldighed af forvaltningsafgørelser.

Det er en grundlæggende forudsætning for, at en uformel forhåndstilkendegivelse kan blive bindende, at spørgeren har modtaget en klar, positiv og entydig tilkendegivelse og disponeret i overensstemmelse med den. Se nærmere afsnit A.A.4.3 Betingelser for at støtte ret på en forhåndstilkendegivelse om betingelserne for, at en uformel forhåndstilkendegivelse undtagelsesvis binder Skatteforvaltningen.

Selvom de nævnte betingelser undtagelsesvis er opfyldt, vil relevante urigtige eller ændrede forudsætninger, under alle omstændigheder betyde, at den uformelle forhåndstilkendegivelse ikke bliver bindende for Skatteforvaltningen. Se afsnit A.A.4.4 Der må ikke være urigtige eller ændrede forudsætninger om, at der ikke må foreligge urigtige eller ændrede forudsætninger.

Hvis der er taget et forbehold i den uformelle forhåndstilkendegivelse om, at den ikke er bindende, kan det betyde, at der ikke kan støttes ret på den, uanset, at den i øvrigt opfylder retspraksis krav til at blive bindende. Se afsnit A.A.4.5 Forbehold i forhåndstilkendegivelsen om forbehold i forhåndstilkendegivelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.