Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.3.9.6 Afvisning som følge af, at der anmodes om tilladelse

Bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 21, stk. 3, er ensbetydende med, at der skal ske afvisning, hvis der anmodes om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

Eksempel ( afvisning af spørgsmål om betingelse for frivillig momsregistrering)

Skatterådet afviste at besvare spørgsmål 10, idet der blev spurgt til begrebet "erhvervsmæssig udlejning" i ML (momsloven) § 51, stk. 1, som er en betingelse for tilladelse til frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning. Se SKM2016.17.SR. Se også SKM2021.613.SR.

Eksempel (afvisning af spørgsmål om registrering efter sukker- og chokoladeloven samt momsloven)

Skatterådet afviste at besvare både et spørgsmål om, hvorvidt en dansk filial kunne blive registreret efter § 10 a i lov om chokolade- og sukkerafgift, og et spørgsmål om, hvorvidt det udenlandske selskab skulle momsregistreres i Danmark efter §§ 14 og 47 i ML (momsloven), da begge spørgsmål blev anset for at være spørgsmål om tilladelse (bevilling). Se SKM2014.512.SR. Se også SKM2021.670.SR ►(påklaget til Landsskatteretten).◄

Eksempel (afvisning vedrørende tilladelse om leasingkøretøjer)

Der kunne ikke gives bindende svar på spørgsmål om afgiftsmæssig behandling af registreringspligtige leasingkøretøjer til tidsbegrænset anvendelse her i landet, herunder spørgsmål om registrering af leasinggivende virksomhed, da spørgsmålene drejede sig om betingelserne for at erhverve en tilladelse. Se SKM2010.719.SR og SKM2010.750.SR.

Eksempel (afvisning vedrørende omkostningsgodtgørelse)

Skatterådet afviste, at besvare to spørgsmål om, hvorvidt spørger var berettiget til omkostningsgodtgørelse. Dette blev begrundet med, at spørgsmålet om omkostningsgodtgørelse er en bevillingsmæssig disposition. Se SKM2021.452.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Skatterådet

SKM2021.670.SR Skatterådet afviste at besvare et spørgsmål om, hvorvidt H2 ville være momsregistreringspligtig i Danmark som følge af nogle ændrede aktiviteter. Dette blev begrundet med, at der ikke kan gives bindende svar vedrørende en registreringspligt. ►Påklaget til Landsskatteretten.◄
SKM2021.613.SR Skatterådet afviste at besvare et spørgsmål om, hvorvidt en OPP-leverandør kunne anses som ejer af en bygning i momsmæssig henseende, således at selskabet kunne opnå en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom. Dette blev begrundet med, at der ikke kan gives bindende svar på bevillingsspørgsmål.  
SKM2021.452.SR Skatterådet afviste, at besvare to spørgsmål om, hvorvidt spørger var berettiget til omkostningsgodtgørelse. Dette blev begrundet med, at spørgsmålet om omkostningsgodtgørelse er en bevillingsmæssig disposition.  
SKM2019.108.SR Skatterådet afviste at besvare et spørgsmål om frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, idet der var tale om et bevillingsspørgsmål.  
SKM2016.17.SR Afvisning - bevilling - se spørgsmål 10.  
SKM2014.512.SR Afvisning af spørgsmål om registrering efter chokolade- og sukker afgiftsloven samt momsloven, da spørgsmålene blev anset for at angå tilladelser (bevillinger).  
SKM2013.244.SR Afvisning fordi der var tale om anmodning om tilladelse (LL (ligningsloven) § 8 A)  
SKM2010.750.SR Afvisning vedrørende anmodning om tilladelse om registreringsafgift  
SKM2010.719.SR Afvisning vedrørende anmodning om tilladelse om registreringsafgift  
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.