Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.3.11 Urigtige og bristende forudsætninger for svaret

Indhold

Dette afsnit handler om i hvilket omfang urigtige, henholdsvis bristende forudsætninger, kan bevirke, at et bindende svar mister sin bindende virkning for spørgeren.

Afsnittet indeholder:

  • Urigtige forudsætninger
  • Bristende forudsætninger
  • Tilbagekaldelse af bindende svar
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.
  • Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand.

Urigtige forudsætninger

Et svar er ikke bindende, hvis de faktiske oplysninger, der er lagt til grund for svaret, viser sig at være urigtige eller mangelfulde. I sager om bindende svar er det op til spørgeren at oplyse det faktiske grundlag for anmodningen.

Derimod vil urigtige retlige forudsætninger ikke ændre i den bindende virkning, bortset fra tilfælde, hvor svaret måtte være i strid med EU-retten. Se A.A.3.12 Urigtige og bristende forudsætninger på moms- og afgiftsområdet.

Bristende forudsætninger

Den bindende virkning ophører, hvis der sker ændringer i de forudsætninger, der havde afgørende betydning for svaret. Det gælder

  • ændringer i de faktiske forudsætninger, se SKM2014.76.HR, hvor det påberåbte svar ikke var bindende, fordi det vedrørte et tidligere købstilbud, som blev ændret ved det faktiske køb.
  • ændringer i de retlige forudsætninger, hvis der sker ændringer i relevante love eller bekendtgørelser eller hvis svaret viser sig at være i strid med EU-retten. Tilfælde hvor svaret kan være i strid med EU-retten er navnlig forekommet på afgiftsområdet. Se afsnit A.A.3.12 Urigtige og bristende forudsætninger på moms- og afgiftsområdet.
  • hvis en udenlandsk, respektive en færøsk eller en grønlandsk skattemyndighed, i relation til fortolkningen af en dobbeltbeskatningsoverenskomst anlægger en anden vurdering af et spørgsmål, hvor der er givet bindende svar. 

Derimod vil efterfølgende ændringer i domspraksis, bortset fra EF-domstolens praksis, eller ændringer i administrativ praksis, ikke bevirke, at svarets bindende virkning ophører.

Tilbagekaldelse af bindende svar

Hvis Skatteforvaltningen vælger at tilbagekalde et bindende svar som følge af urigtige eller bristende forudsætninger ved en konkretiseret individuel meddelelse til spørgeren, vil der være tale om en afgørelse, således at fremgangsmåden i SFL (skatteforvaltningsloven) § 19 skal følges, jf. herved SFL (skatteforvaltningsloven) § 19, stk. 5, hvorefter der ikke er krav om sagsfremstilling og høring efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 19, stk. 1-3 i sager, hvor Skatteforvaltningen giver bindende svar. Dvs. at en sådan afgørelse om tilbagekaldelse af et bindende svar givet af Skatteforvaltningen alene skal respektere forvaltningslovens regler om høring og begrundelse. Se i øvrigt udtalelse fra Folketingets Ombudsmand, J.nr. 12/00219. Der vil dog kun undtagelsesvis være behov for en sådan individuel tilbagekaldelse, da tilsidesættelsen af det bindende svar typisk vil ske som en integreret del af en ansættelsesændring.

Hvis meddelelsen er af mere generel karakter ved f.eks. alene at orientere om en praksisændring, uden at der sker en konkret tilbagekaldelse, vil der normalt ikke være tale om en afgørelse, men i stedet for en vejledende orientering.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2014.76.HR

Det bindende svar var afgivet på grundlag af et købstilbud, der blev ændret ved det faktiske køb, således at der var bristende forudsætninger for svaret.

Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Udtalelser fra ombudsmanden

Udtalelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Udtalelse fra Ombudsmanden

J.nr. 12/00219

Ombudsmanden fandt, at SKATs særskilte tilbagekaldelse af et bindende svar som følge af ændring i spørgerens forhold var en afgørelse, som således kunne klagebehandles i Landsskatteretten.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.