Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.13.5.8 Sager, hvor der ikke ydes omkostningsgodtgørelse

Dette afsnit omhandler sagstyper, hvor der ikke kan udbetales omkostningsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Visse klager efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 55, stk. 1, nr. 2, jf. § 55, stk. 2,
  • Klager over inddrivelse, omkostningsgodtgørelse og refusion af udbytteskat,
  • Klage til vurderingsankenævn, motorankenævn og Folketingets Ombudsmand.

Visse klager efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 55, stk. 1, nr. 2, jf. § 55, stk. 2.

Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse for udgifter til visse klager efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 55 stk. 1, nr. 2, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 55, stk. 2.

Det drejer sig om klager, som skal afgøres af Skatteankestyrelsen, vedrørende

  • told,
  • afgifter,
  • arbejdsgiverkontrol, bortset fra hæftelsessager,
  • sager om registrering af køretøjer.

"Afgifter" omfatter indirekte skatter som for eksempel moms, punkt-, miljø- og energiafgifter, samt registreringsafgift, boafgift og tinglysningsafgift.

Klagerne er ikke godtgørelsesberettigede, når den ledende retsformand har fastsat, at sagen skal afgøres af Skatteankestyrelsen. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b, stk. 3,  og bekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2014 om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen.

Told, afgifter og sager om registrering af køretøjer

Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand m.v. i klager vedrørende told, afgifter og sager om registrering af køretøjer, hvor Skatteankestyrelsen træffer afgørelse iht. bekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2014. Det forekommer i sager, som ikke vedrører selve told- eller afgiftsgrundlaget, men registrering, regnskab, betaling, kontrol og lignende, dvs. sager, der først og fremmest har karakter af at vedrøre en praktisk gennemførelsesforanstaltning. Dog ydes der omkostningsgodtgørelse, hvis gennemførelsesforanstaltningen ikke er en integreret del af den materielle sag, men hviler på et selvstændigt retsgrundlag, og der er tale om en sag vedrørende en bevilling eller dispensation, jf. fx. SKM2018.126.LSR. Se afsnit A.A.13.5.1 Klagesager til Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller til Landsskatteretten.

Disse klager blev tidligere behandlet af Landsskatteretten uden medvirken af læge retsmedlemmer.

Eksempel

En ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i en klagesag ved Landsskatteretten over Skatteforvaltningens afgørelse om registreringspligt af et køretøj og registreringsafgift efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 1, stk. 1, af køretøjet, var med rette afslået, idet klagesagen blev behandlet uden medvirken af læge retsmedlemmer og derfor var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 55, stk. 2. Se SKM2012.526.LSR.

Eksempel

I en sag vedrørende afgifter, som var afgjort uden deltagelse af læge retsmedlemmer, udtalte Landsskatteretten, at den undtagelse, der fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 55, stk. 2, vedrørende hæftelsessager, alene angår hæftelsesspørgsmål i forbindelse med arbejdsgiverkontrol. Da der var tale om en klage over hæftelse for registreringsafgift, var undtagelsen ikke relevant. Sagen var således ikke godtgørelsesberettiget. Se SKM2012.180.LSR.

Eksempel

En klage over Skatteforvaltningens afgørelse om, at klagerens bil var afgiftspligtig efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 1, stk. 1, var ikke godtgørelsesberettiget, da der hverken før eller efter ikrafttrædelsen af SFL (skatteforvaltningsloven) § 55, stk. 2, blev ydet omkostningsgodtgørelse i sådanne sager. Se SKM2011.665.LSR.

Eksempel

En klage til Landsskatteretten over en motorankenævnsafgørelse vedr. REGAL (registreringsafgiftsloven) § 10, var omfattet af hovedreglen om omkostningsgodtgørelse i SFL (skatteforvaltningsloven) § 55, stk. 1, nr. 1, og var således godtgørelsesberettiget, idet SFL (skatteforvaltningsloven) § 13, stk. 3, 1. pkt. (nugældende SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b, stk. 3), kun gælder for afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen. Se SKM2011.325.LSR.

Eksempel

Landsskatteretten udtalte, at spørgsmålet om renter af tilbagebetalt moms og afgifter vedrørte "afgifter" som omhandlet i SFL (skatteforvaltningsloven) § 55, stk. 2. Derfor kunne der ikke ydes omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. Se SKM2008.667.LSR.

A-skat og arbejdsgiverkontrol

Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand m.v. i klager til Skatteankestyrelsen i sager vedrørende arbejdsgiverkontrol, bortset fra hæftelsessager. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 55, stk. 2.

Klager vedrørende arbejdsgiverkontrol, dvs. registrering, regnskab, betaling, kontrol og lignende, har først og fremmest karakter af at vedrøre praktiske gennemførelsesforanstaltninger.

Eksempel

En klage over Skatteforvaltningens pålæg om at føre logbog anses for at være omfattet af begrebet "arbejdsgiverkontrol". Se SKM2015.612.SANST.

Eksempel

Nulstilling indebærer, at en person, der i en virksomhed med begrænset ansvar har en væsentlig økonomisk interesse og disponerer enerådigt i denne virksomheds anliggender, i tilfælde af virksomhedens insolvens kan pålægges hæftelse for indeholdt men ikke afregnet A-skat mv. hvis pågældende ved eller bør vide, at der ikke er økonomisk realitet bag indeholdelserne. Se Nulstilling og erstatningsansvar, afsnit A.D.6 Nulstilling og erstatningsansvar

Nulstilling gennemføres ved, at skatteforvaltningen tilsidesætter den bogførte A-skat og AM-bidrag m.v. med den virkning, at indkomstmodtageren ikke godskrives beløbene på sin årsopgørelse. Klager over afgørelser om nulstilling anses for hæftelsessager i forbindelse med arbejdsgiverkontrol og er derfor godtgørelsesberettigede.

Eksempel 

Landsskatteretten godkendte en anmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i en klagesag ved Landsskatteretten om nulstilling. Landsskatteretten fandt, at det i den nærværende sammenhæng måtte være mest nærliggende at anse sagen for en hæftelsessag vedrørende arbejdsgiverkontrol. Sagen var derfor omfattet af SFL (skatteforvaltningsloven) § 55, stk. 1. SKM2013.467.LSR.

Klager over inddrivelse, omkostningsgodtgørelse og refusion af udbytteskat

Inddrivelse

Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand m.v. i klager til skatteankeforvaltningen over afgørelser efter Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 52, stk. 7. 

Sager, der afgøres efter Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, indbringes efter lovens § 17. Udgifter til bistand i disse sager er derfor ikke godtgørelsesberettigede.

Klage over afgørelse om omkostningsgodtgørelse

Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse i klagesager om omkostningsgodtgørelse, der påklages til den administrative klageinstans eller indbringes for domstolene den 1. januar 2017 eller senere. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 52, stk. 7, 1. pkt..

Ansøgning om omkostningsgodtgørelse

Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse for udgifter, der er afholdt til indgivelse og behandling af anmodning om omkostningsgodtgørelse i første instans ved Skattestyrelsen.

Eksempel

Landsskatteretten fandt, at der ikke kan ydes omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand mv. til ansøgning om omkostningsgodtgørelse, idet det anses for bistand i forbindelse med en sags behandling ved første instans. Se SKM2005.526.LSR.

Sager om refusion af udbytteskat - klage over afgørelse om tilbagekaldelse eller afslag

Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse for klager over afgørelser om refusion af udbytteskat eller afslag på anmodninger om refusion af udbytteskat. Dette gælder for udgifter til sagkyndig bistand m.v. udført fra den 1. januar 2020. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 52, stk. 7, 2. pkt.

Klage til vurderingsankenævn, motorankenævn, Folketingets Ombudsmand og indsigelser over Skattestyrelsens sagsbehandling.

Klage til vurderingsankenævn

Eksempel

Landsskatteretten udtalte, at udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til et vurderingsankenævn ikke er omfattet af SFL § 55. Der var derfor ikke hjemmel til at yde godtgørelse for nogen del af klagerens udgifter til sagkyndig bistand. Se SKM2012.413.LSR.

Eksempel

Klageren ansøgte om omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand i en klagesag vedrørende fradrag for grundforbedringer. Klageren gjorde gældende, at der var indgået en generel aftale med Skatteankestyrelsen om automatisk overflyttelse til Landsskatteretten af de klagesager, der før 1. januar 2014 var påklaget til et vurderingsankenævn, og hvor klageren var indtrådt som repræsentant for grundejerne. Landsskatteretten fandt det ikke bevist, at der var indgået en sådan aftale, som havde omfattet grundejeren, og som var udtryk for, at grundejeren i henhold til den dagældende SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b, stk. 5, havde valgt, at sagen skulle behandles af Landsskatteretten, og at dette var meddelt til Skatteankestyrelsen. Retten stadfæstede derfor SKATs afgørelse. Da den omhandlede klagesag ikke verserede ved Landsskatteretten den 1. januar 2017, og derfor skulle afgøres af vurderingsankenævnet, var der ikke adgang til omkostningsgodtgørelse, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 55 modsætningsvis og SKM2012.413.LSR. Se SKM2019.533.LSR.

Eksempel

Landsskatteretten fandt, at der kan ydes omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i en klagesag vedrørende fradrag for grundforbedring. Klageren gjorde gældende, at der var indgået en generel aftale med Skatteankestyrelsen om automatisk overflyttelse til Landsskatteretten af de klagesager, der før 1. januar 2014 var påklaget til et vurderingsankenævn. Landsskatteretten fandt, at en mail fra klageren, der var stilet til Landsskatteretten, måtte anses for en tilkendegivelse af, at grundejeren ønskede, at sagen skulle afgøres af Landsskatteretten og ikke vurderingsankenævnet, jf. dagældende SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 b, stk. 5. Landsskatteretten fandt derfor, at grundejeren var berettiget til omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand frem til den 1. januar 2017. Se SKM2019.535.LSR.

Klage til motorankenævnene

Klager, der behandles af motorankenævnene, er ikke omfattet af SFL § 55, stk. 1. Der ydes derfor ikke omkostningsgodtgørelse til udgifter i disse sager.

Klage til Folketingets Ombudsmand

Klager til Folketingets Ombudsmand er ikke omfattet af SFL § 55, stk. 1. Der ydes derfor ikke omkostningsgodtgørelse til udgifter i disse sager.

►Indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling

Udgifter til indsigelser vedrørende daværende SKATs (nu Skattestyrelsens) sagsbehandling af skattesagen blev ikke anset for godtgørelsesberettigede udgifter. Landsskatteretten fandt, at en indsigelsessag ikke har en naturlig tilknytning til en underliggende klagesag i Landsskatteretten. Landsskatteretten lagde vægt på, at der var tale om indsigelser vedrørende skattesagen i 1. instans. Se SKM2022.462.LSR.◄

Klage over aktindsigt

Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse i sager om aktindsigt.

Eksempel

Eksemplet viser, at klager ikke fik omkostningsgodtgørelse for udgifter til aktindsigt.

Landsskatteretten fandt ikke, at udgifter til sagkyndig bistand ved klage til Landsskatteretten over afgørelse om aktindsigt er godtgørelsesberettiget efter reglerne om omkostningsgodtgørelse. Se SKM2009.814.LSR

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.