Forside > Skatteberegning 2013 www.tax.dk - skat og afgift
Skatteberegning 2013
De indtastede oplysningerne bliver behandlet på den computer, du sidder ved.
Intet bliver sendt ud på internettet.
Hvis du ønsker at kunne gemme de tal, som du indtaster, skal du benytte Skatteberegning 2013 som Excel-regneark.
1. Forskellige oplysninger
Skatteyder Ægtefælle
Gift ?  ja  nej
Under 18 år hele indkomståret ?  ja  nej   ja  nej 
Medlem af Folkekirken ?  ja  nej   ja  nej
Bopælskommune pr. 5. september ?
Bolig ?  lejebolig
 egen andelsbolig
 eget enfamiliehus
 egen ejerlejlighed
Ejendomsværdi af enfamiliehus/ejerlejlighed
Enfamiliehus/ejerlejlighed erhvervet senest 1. juli 1998 ?  ja  nej 
Grundværdi enfamiliehus/ejerlejlighed
Sommerhus ?  ja  nej 
Ejendomsværdi af sommerhus
Beliggenhed sommerhus
Sommerhus erhvervet senest 1. juli 1998 ?  ja  nej 
Grundværdi sommerhus
2. Indkomst og fradrag i 2013
Skatteyder Ægtefælle
Personlig indkomst
Løn, honorarer mv. (helårsindkomst før fradrag af AMB)
- reduceres med arbejdsmarkedsbidrag (AMB) - -
Pensioner, dagpenge mv. og SU samt anden personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AMB
Indskud på privattegnet kapitalpension - -
Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension - -
Personlig indkomst i alt
Eget og arbejdsgivers indskud på arbejdsgiveradministreret kapitalpension (efter fradrag af AMB)
Kapitalindkomst
Renteindtægter
Anden kapitalindkomst
Renteudgifter - -
Kapitalindkomst i alt
Ligningsmæssige fradrag
Befordring (klik i indtastningsfeltet for beregner)
Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent
Øvrige lønmodtagerudgifter over
Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag
Andre ligningsmæssig fradrag
Beskæftigelsesfradrag
Ligningsmæssige fradrag i alt - -
Skattepligtig indkomst i alt
Aktieindkomst
Udbytte af aktier, hvoraf der er indeholdt 27% udbytteskat (beløb før indeholdelse af udbytteskat)
Udbytte af aktier, hvoraf der ikke er indeholdt 27% udbytteskat, samt gevinst/tab på aktier. Et evt. negativt beløb angives med minus
Aktieindkomst i alt
3. Indkomstskat
Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
/ % af beregningsgrundlag
I alt
Bundskat
Personlig indkomst
Positiv nettokapitalindkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Topskat
Personlig indkomst
Indskud på privattegnet kapitalpension
Indskud på arbejdsgiveradm. kapitalpension
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
Topskat af personlig indkomst og kapitalpensionsindskud
Positiv nettokapitalindkomst over
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
Topskat af positiv nettokapitalindkomst
I alt
Aktieskat
Aktieindkomst
I alt
Progressionsgrænse +
Beregningsgrundlag indtil grænse
Beregningsgrundlag over grænse
% af beregningsgrundlag indtil grænse
% af beregningsgrundlag over grænse
I alt
Arbejdsmarkedsbidrag (AMB)
Løn, honorarer mv. (før fradrag af AMB)
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Nedslag for negativ nettokapitalindkomst under 50.000 kr.
Nettokapitalindkomst
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Indkomstskat i alt (grøn check er ikke fratrukket)
4. Skat af fast ejendom
Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdi enfamiliehus/ejerlejlighed
1 % af ejendomsværdi indtil kr.
3 % af ejendomsværdi over kr.
Nedslag -
Ejendomsværdiskat enfamiliehus/ejerlejlighed
Ejendomsværdi sommerhus
1 % af ejendomsværdi indtil kr.
3 % af ejendomsværdi over kr.
Nedslag -
Ejendomsværdiskat sommerhus
I alt
Grundskyld (ejendomsskat)
Grundværdi enfamiliehus/ejerlejlighed
promille af grundværdi
Grundværdi sommerhus
promille af grundværdi
I alt
Skat af fast ejendom i alt
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.