Forside > Skatteberegning 2004 www.tax.dk - skat og afgifter
Skatteberegning 2004
Med dette program kan du beregne den skat, du skal betale vedrørende indkomståret 2004. De oplysningerne du indtaster, bliver behandlet på den computer, du sidder ved. Intet bliver sendt ud på internettet.

Ved denne skatteberegning tages der højde for Forårspakken, som vedtaget ved Folketingets 3. behandling den 29. april 2004. Der tages desuden højde for nedsættelsen af bundskatten med 0,02%, som vedtaget af Folketinget den 17. december 2004.
1. Forskellige oplysninger
Skatteyder Ægtefælle
Gift ?  ja  nej
Under 18 år hele indkomståret ?  ja  nej   ja  nej 
Medlem af Folkekirken ?  ja  nej   ja  nej
Bopælskommune pr. 5. september ?
Bolig ?  lejebolig
 egen andelsbolig
 eget enfamiliehus
 egen ejerlejlighed
Ejendomsværdi af enfamiliehus/ejerlejlighed ?
Enfamiliehus/ejerlejlighed erhvervet senest 1. juli 1998 ?  ja  nej 
Sommerhus ?  ja  nej 
Ejendomsværdi af sommerhus ?
Sommerhus erhvervet senest 1. juli 1998 ?  ja  nej 
2. Indkomst og fradrag i 2004
Skatteyder Ægtefælle
Personlig indkomst
Løn, honorarer mv. (helårsindkomst før fradrag af AMB og særlig pensionsopsparing)
- reduceres med AMB og særlig pensionsopsparing (0%)
Pensioner, dagpenge mv. og SU samt anden personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AMB og særlig pensionsopsparing (0%)
Indskud på privattegnet kapitalpension
Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension
Personlig indkomst i alt
Eget og arbejdsgivers indskud på arbejdsgiveradministreret kapitalpension (efter fradrag af AMB)
Kapitalindkomst
Renteindtægter
Anden kapitalindkomst
Renteudgifter
Kapitalindkomst i alt
Ligningsmæssige fradrag
Befordring (klik i indtastningsfeltet for beregner)
Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent
Øvrige lønmodtagerudgifter over
Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag
Beskæftigelsesfradrag (2½% af arbejdsindkomst)
Ligningsmæssige fradrag i alt
Skattepligtig indkomst i alt
Aktieindkomst
Udbytte af aktier, hvoraf der er indeholdt 28% udbytteskat (beløb før indeholdelse af udbytteskat)
Udbytte af aktier, hvoraf der ikke er indeholdt 28% udbytteskat, samt gevinst/tab på aktier. Et evt. negativt beløb angives med minus
Aktieindkomst i alt
3. Beregnet skat
Kommunale skatter og kirkeskat
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
/ % af beregningsgrundlag
I alt
Bundskat
Personlig indkomst
Positiv nettokapitalindkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Mellemskat
Personlig indkomst
Positiv nettokapitalindkomst
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Topskat
Personlig indkomst
Indskud på privattegnet kapitalpension
Indskud på arbejdsgiveradm. kapitalpension
Positiv nettokapitalindkomst
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdi enfamiliehus/ejerlejlighed
1 % af ejendomsværdi indtil kr.
3 % af ejendomsværdi over kr.
Nedslag
Ejendomsværdiskat enfamiliehus/ejerlejlighed
Ejendomsværdi sommerhus
1 % af ejendomsværdi indtil kr.
3 % af ejendomsværdi over kr.
Nedslag
Ejendomsværdiskat sommerhus
I alt
Aktieskat
Aktieindkomst
I alt
Progressionsgrænse +
Beregningsgrundlag indtil grænse
Beregningsgrundlag over grænse
% af beregningsgrundlag indtil grænse
% af beregningsgrundlag over grænse
I alt
Arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og særlig pensionsopsparing
Løn, honorarer mv. (før fradrag af AMB og særlig pensionsopsparing)
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Samlet skat (inkl. ejendomsværdiskat, aktieskat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing (0%))
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.