Til forside TAX.DK - skat & afgift
Salg af bitcoins

,, Fortjeneste opstået i forbindelse med mining af bitcoins vil i almindelighed blive betragtet som vederlagsnæring og derfor blive beskattet

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 18/3-2023

Pengemaskine

Fortjeneste ved salg af bitcoins og andre kryptovalutaer vil i visse tilfælde blive beskattet.

Afgørende, om der er tale om spekulation

Hvis bitcoins er erhvervet med henblik på senere at kunne sælges til en højere pris, vil der foreligge en spekulation.1) I disse tilfælde vil en fortjeneste blive beskattet.2)

Hvis bitcoins derimod er erhvervet med den hensigt blot at kunne anvende dem til køb af varer eller tjenesteydelser, foreligger der ikke spekulation, og en eventuel fortjeneste ved et salg af de pågældende bitcoins vil ikke blive beskattet.

Fradrag for tab

Såfremt en fortjeneste ved salg af bitcoins skal beskattes, fordi der er tale om spekulation, vil et tab fra salg af andre bitcoins i visse tilfælde kunne fradrages i fortjenesten.3)

Fortjeneste i forbindelse med mining

Fortjeneste opstået i forbindelse med mining af bitcoins vil i almindelighed blive betragtet som vederlagsnæring og derfor blive beskattet.4)


1) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.1.3.3.3.
2) Jf. Statsskattelovens § 4, litra a.
3) Jf. Statsskattelovens § 5, litra a.
4) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.1.3.3.2.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Hans Chr. Spies er uddannet advokat og har i en årrække forsket og undervist på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Redaktør på TAX.DK siden 1998. Har ført en række principielle sager ved Landsskatteretten og de almindelige domstole.
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.