Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Er der skattefrihed ved udstykning?

Hvornår anses en fast ejendom for afstået?

Hvad forstås ved fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven?

Hvordan beskattes en afståelse af fast ejendom?

Hvornår skal der betales ejendomsværdiskat i forbindelse med køb af hus?

Skal man betale ejendomsværdiskat af en ejendom, der ligger i udlandet?

Hvordan beskattes en lejeindtægt ved udlejning af et sommerhus hele året?

Hvilke regler gælder ved udlejning af et fritidshus?

Hvilke regler gælder der for udlejning af et hus hele året?

Hvordan anvendes bundfradragsmetoden ved udlejning af en helårsbolig?

Hvornår er der tale om vedligeholdelse og hvornår forbedringer?

Kan man få fradrag for vedligeholdelsesudgifter til fast ejendom

Kan man få fradrag for ejendomsskatter?

Hvilke regler gælder der for udlejning til slægtninge?

Hvornår betragtes en ejendom som en udlejningsejendom?

Hvornår anses man for at drive næring med fast ejendom?

Hvordan beregnes den skattepligtige fortjeneste ved salg af fast ejendom?

Hvad forstås ved en væsentlig forringelse af restarealet?

Hvordan beregnes ejendomsværdiskatten?

Hvornår har et hus tjent som bolig?

Hvad er betingelserne for henstand med fraflytterskatten?

Under hvilke betingelser sker der beskatning ved fraflytning, når man har genanbragt fortjeneste ved salg af fast ejendom?

Under hvilke betingelser kan man genanbringe fortjeneste ved salg af fast ejendom ved at genopbygge, tilbygge eller nybygge på fast ejendom?

Hvordan er reglerne for genanbringelse af fortjeneste ved salg af fast ejendom?

Fradrag for tab ved afståelse af fast ejendom?

Hvilken betydning har et sameje af fast ejendom i forhold til reglerne om ejendomsavancebeskatning?

Hvornår skal anskaffelsessummen på fast ejendom nedsættes?

Hvornår kan anskaffelsessummen for fast ejendom forhøjes med 10.000 kr. pr. år?

Hvordan opgøres anskaffelsessummen ved delafståelse af en fast ejendom?

Hvordan kontantomregnes anskaffelsessummen i forbindelse med salg af fast ejendom?

Hvordan opgøres den skattepligtige fortjeneste ved salg af fast ejendom?

Kan tinglysningsafgift tillægges anskaffelsessummen for fast ejendom?

Hvilke udgifter kan fradrages i afståelsessummen?

Hvad er afståelsessummen ved salg af en fast ejendom?

På hvilket tidspunkt anses en faste ejendom for afstået?

Hvilke skatteregler gælder der ved timeshare?

Hvordan beskattes en erstatning efter ejendomsavancebeskatningsloven

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.