Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvornår skal SKAT vejlede om forsvarerbistand?

Hvornår foreligger der grov uagtsomhed?

Hvordan afbrydes den strafferetlige forældelse?

Hvornår kan der foretages ransagning?

Hvornår kan varer beslaglægges?

Under hvilke betingelser kan en bil beslaglægges?

Hvornår kan der ske konfiskation?

Hvornår kan der gøres et strafferetligt ansvar gældende?

Hvornår kan der straffes for afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger?

Hvornår kan der straffes for udstedelse af urigtig faktura?

Hvornår kan der straffes for køb af varer til underpris?

Hvornår kan der straffes for manglende registrering som skattepligtig?

Hvornår kan der straffes ved for lav skatteansættelse?

Hvornår kan der straffes for undladelse af indberetning til indkomstregistret?

Hvornår kan der straffes i forbindelse med skifte af dødsbo?

Hvornår kan der straffes i forbindelse med betaling af arbejdsmarkedsbidrag?

Hvornår kan man straffes for overtrædelse af momsloven?

Hvornår kan man straffes efter colalovgivningen?

Hvornår bør der beskikkes en forsvarer?

Hvornår er man sigtet i en skattesag?

Hvornår skal der foretages en ansvarsforhandling?

Hvad er minimumsgrænsen for, at der rejses straffesag?

Hvad er den normale bøde i en skattesag?

Hvad er den normale bøde ved smugleri?

Betingelser for, at SKAT kan udføre et kontrolbesøg?

Hvilke oplysninger skal gives, hvis der foretages et uvarslet tvangsindgreb?

Hvad indebærer retten til ikke at inkriminere sig selv?

Hvornår kan man blive pålagt daglige bøder?

Kan der fotograferes under et kontrolbesøg?

Hvornår indtræder forældelse af straf?

Hvad betyder proportionalitetsprincippet i retssikkerhedsloven?

Hvad forstås ved et servicebesøg

Fra hvilket tidspunkt løber den strafferetlige forældelse?

Er en leverandør forpligtet til at give oplysninger til SKAT?

Hvornår kan politiet bistå SKAT?

Hvornår skal der skiltes på en byggeplads?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.