1. Indkomstopgørelse.

Skatteyder Ægtefælle[1]
Personlig indkomst
Lønindkomst, bestyrelseshonorarer, fri bil og telefon mv. før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag (oplysningssedlens pkt. 13) 11
Honorarer mv. før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag (oplysningssedlens pkt. 36) 12
Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og vederlag for afløsning af pensionstilsagn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag (oplysningssedlens pkt. 69) 13
Indkomst ved privat dagpleje og hushjælp mv. før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 14
- reduceres med AMB og særligt 1% ATP-bidrag[2]
Pensioner, dagpenge mv. og stipendier fra SUstyrelsen (oplysningssedlens pkt. 14) 15
Uddelinger fra foreninger og fonde mv. Gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse. Visse personalegoder (oplysningssedlens pkt. 38, 50, 51, 52 og 53) 16
Hædersgaver (oplysningssedlens pkt. 39) 17
- reduktion som følge af lempelig beskatning af jubilæumsgratiale mv. samt hædersgaver[3]
Underholdsbidrag 18
Anden personlig indkomst 19
fradrag
Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension 21
Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension 22
Tilbagebetalt kontanthjælp 23
Øvrige fradrag i den personlige indkomst 29
Personlig indkomst i alt
 
Indskud på arbejdsgiveradministreret kapitalpension efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag (der bortses fra dette beløb ved opgørelse af indkomsten)  
 
Kapitalindkomst
Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter mv. Renteindtægter af obligationer samt af pantebreve i depot 31
Overskud af danske ejendomme. Underskud angives med minus 32
Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger 33
Udlodning fra investeringsforening, hvor der er indeholdt udbytteskat 34
Over-/underskud ved visse skibsprojekter (tab angives med minus). Overskud ved anden anpartsvirksomhed 35
Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter (tab angives med minus). Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed 36
Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og værelsesudlejning. Gælder kun, hvis man selv ejer boligen 37
Renteindtægter af pantebreve, der ikke er i depot 38
Anden kapitalindkomst. Underskud angives med minus 39
fradrag
Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån 41
Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber samt kontokortordninger. Renteudgifter af pantebreve i depot 42
Renteudgifter af statslige og statsgaranterede studielån 43
Renteudgifter af anden gæld, herunder renteudgifter af pantebreve, der ikke er i depot 44
Kapitalindkomst i alt
 
Ligningsmæssige fradrag
Befordring 51
Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent 52
Øvrige lønmodtagerudgifter ud over kr. 53
Standardfradrag for børnedagplejere og fiskere 54
Gaver til foreninger mv. Aftægtsforpligtelser mv. 55
Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag 56
Indskud på etableringskonto og fradrag efter etableringskontoloven 57
Ligningsmæssige fradrag i alt
 
Skattepligtig indkomst i alt
 
Aktieindkomst
Dansk aktieindkomst, hvor der er indeholdt 25% udbytteskat. Angives med det fulde beløb før indeholdelse af udbytteskat 61
Dansk aktieindkomst, hvor der ikke er indeholdt 25% udbytteskat. Negativt beløb angives med minus 62
Aktieindkomst i alt
 


2. Skatteberegning.

Skatteyder Ægtefælle
Gift ? ja nej
Under 18 år hele indkomståret ? ja nej ja nej
Medlem af Folkekirken ? ja nej ja nej
Bopælskommune pr. 5. september ?
 
 
Kommunale skatter og kirkeskat
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
/ % af beregningsgrundlag
I alt[4]
 
Bundskat
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt[5]
 
Mellemskat
Personlig indkomst
Positiv nettokapitalindkomst
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
 
Topskat
Personlig indkomst
Indskud på privattegnet kapitalpension
Indskud på arbejdsgiveradm. kapitalpension
Positiv nettokapitalindkomst
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag[6]
I alt
 
Aktieskat
Aktieindkomst
I alt
Progressionsgrænse +
Beregningsgrundlag indtil grænse
Beregningsgrundlag over grænse
25 % af beregningsgrundlag indtil grænse
40 % af beregningsgrundlag over grænse
I alt[7]
 
Arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og ATP-bidrag[8]
Løn, honorarer mv. (før fradrag af AMB og ATP-bidrag)
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
 
Samlet skat (inkl. AMB og ATP-bidrag)

Noter

[1] Såfremt to personer af samme køn har registreret deres partnerskab i henhold til lov om registreret partnerskab, vil de i skattemæssig henseende være at betragte som ægtefæller. Par, der hverken er gift eller har registreret deres partnerskab, kan derimod ikke anvende de særlige regler om ægtefællebeskatning. Se LV96 pkt. A.A.4. tilbage

[2] Der er henvises til beregning under punktet "2. Skatteberegning". tilbage

[3] Jubilæumsgratialer mv. samt hædersgaver er omfattet ligningslovens § 7 O. Efter der er fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, beskattes 85 % af den del af beløbet, der overstiger kr. , jfr. ligningslovens § 7 O, stk. 3. tilbage

[4] Er beløbet negativt, kan det modregnes i øvrige skatter, jfr. personskattelovens §§ 10, stk. 3, og 12, stk. 2, (om personfradrag), og 13, stk. 1 og 2, (om underskud i den skattepligtige indkomst). tilbage

[5] Se ovenstående note. tilbage

[6] Der er sket reduktion i procenten, hvis "det skrå skatteloft" er blevet overskredet, jfr. personskattelovens § 19. tilbage

[7] Er beløbet negativt, kan det modregnes i øvrige skatter, jfr. personskattelovens § 8 a, stk. 5 og 6. tilbage

[8] Der særlige ATP-bidrag på 1 % opkræves ikke for indkomståret 1997, men kun for indkomståret 1998, jfr. lovbek. nr. 66 af 30. januar 1998 § 17 b, stk. 1. Der tages ikke her højde for, at beløb på 345 kr. eller derunder ikke opkræves, jfr. samme bestemmelse. tilbage