1. Indkomstopgørelse.

Skatteyder Ægtefælle[1]
Personlig indkomst
Løn, honorarer mv. (før fradrag af AMB og ATP-bidrag)
- reduceres med AMB og ATP-bidrag[2]
Anden personlig indkomst
fradrag
Indskud på kapitalpension
Bidrag og præmie til løbende pension og ratepension
Personlig indkomst i alt
 
Kapitalindkomst
Renteindtægter
Overskud af ejerbolig
Anden kapitalindkomst
fradrag
Renteudgifter
Kapitalindkomst i alt
 
Ligningsmæssige fradrag
Befordring
Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent
Andre ligningsmæssige fradrag
Ligningsmæssige fradrag i alt
 
Skattepligtig indkomst i alt
 
Aktieindkomst
Aktieudbytte (før 25% udbytteskat)
Anden aktieindkomst
Aktieindkomst i alt
 


2. Skatteberegning.

Skatteyder Ægtefælle
Gift ? ja nej
Under 18 år hele indkomståret ? ja nej ja nej
Medlem af Folkekirken ? ja nej ja nej
Bopælskommune pr. 5. september ?
 
 
Kommunale skatter og kirkeskat
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
/ % af beregningsgrundlag
I alt[3]
 
Bundskat
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt[4]
 
Mellemskat
Personlig indkomst
Kapitalindkomst
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
 
Topskat
Personlig indkomst
Samlet positiv kapitalindkomst over
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag[5]
I alt
 
Aktieskat
Aktieindkomst
I alt
Progressionsgrænse +
Beregningsgrundlag indtil grænse
Beregningsgrundlag over grænse
25 % af beregningsgrundlag indtil grænse
40 % af beregningsgrundlag over grænse
I alt[6]
 
Arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og ATP-bidrag[7]
Løn, honorarer mv. (før fradrag af AMB og ATP-bidrag)
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
 
Samlet skat (inkl. AMB og ATP-bidrag)

Noter

[1] Såfremt to personer af samme køn har registreret deres partnerskab i henhold til lov om registreret partnerskab, vil de i skattemæssig henseende være at betragte som ægtefæller. Par, der hverken er gift eller har registreret deres partnerskab, kan derimod ikke anvende de særlige regler om ægtefællebeskatning. Se LV96 pkt. A.A.4. tilbage

[2] Der er henvises til beregning under punktet "2. Skatteberegning". tilbage

[3] Er beløbet negativt, kan det modregnes i øvrige skatter, jfr. personskattelovens §§ 10, stk. 3, og 12, stk. 2, (om personfradrag), og 13, stk. 1 og 2, (om underskud i den skattepligtige indkomst). tilbage

[4] Se ovenstående note. tilbage

[5] Der er sket reduktion i procenten, hvis "det skrå skatteloft" er blevet overskredet, jfr. personskattelovens § 19. tilbage

[6] Er beløbet negativt, kan det modregnes i øvrige skatter, jfr. personskattelovens § 8 a, stk. 5 og 6. tilbage

[7] Der særlige ATP-bidrag på 1 % opkræves ikke for indkomståret 1997, men kun for indkomståret 1998, jfr. lovbek. nr. 66 af 30. januar 1998 § 17 b, stk. 1. Der tages ikke her højde for, at beløb på 345 kr. eller derunder ikke opkræves, jfr. samme bestemmelse. tilbage