www.tax.dk www.tax.dk - skat og afgifter
Skatteberegning 2003
Alle beregninger foregår på din egen computer. Ingen tal sendes ud på Internettet
1. Indtastning af relevante oplysninger
Skatteyder Ægtefælle
Gift ? ja nej
Under 18 år hele indkomståret ? ja nej ja nej
Medlem af Folkekirken ? ja nej ja nej
Bopælskommune pr. 5. september ?
Bolig ? lejebolig/andelsbolig
parcelhus
ejerlejlighed
Ejendomsværdi af ejerbolig pr. 1. oktober ?
- eller hvis lavere: ejendomsværdi pr. 1. januar 2001 + 5% eller pr. 1. januar 2002[1]
Ejerbolig erhvervet senest 1. juli 1998 ? ja nej
 
Skatteyder Ægtefælle[2]
Personlig indkomst
Løn, honorarer mv. (helårsindkomst før fradrag af AMB og særlig pensionsopsparing)
I dette beløb skal ikke medregnes eget samt arbejdsgivers indskud på arbejdsgiveradministreret pensionsordning
- reduceres med AMB og særlig pensionsopsparing (1%)[3]
Anden personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AMB og særlig pensionsopsparing (herunder pensioner, dagpenge mv. og SU)
fradrag
Indskud på privattegnet kapitalpension
Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension
Personlig indkomst i alt
 
Eget og arbejdsgivers indskud på arbejdsgiveradministreret kapitalpension (efter fradrag af AMB)
 
Kapitalindkomst
Renteindtægter
Overskud af ejerbolig (lejeværdi) indgår ikke længere i kapitalindkomst[4]
Anden kapitalindkomst
fradrag
Renteudgifter
Kapitalindkomst i alt[5]
 
Ligningsmæssige fradrag
Befordring
Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent
Andre ligningsmæssige fradrag
Ligningsmæssige fradrag i alt[6]
 
Skattepligtig indkomst i alt
 

2. Beregnet skat
 
Kommunale skatter og kirkeskat
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
/ % af beregningsgrundlag
I alt
 
Bundskat
Personlig indkomst
Positiv nettokapitalindkomst[7]
Personfradrag
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
 
Mellemskat
Personlig indkomst
Positiv nettokapitalindkomst[8]
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
 
Topskat
Personlig indkomst
Indskud på privattegnet kapitalpension
Indskud på arbejdsgiveradm. kapitalpension
Positiv nettokapitalindkomst
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag[9]
I alt
 
Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdi
1 % af ejendomsværdi indtil kr.
3 % af ejendomsværdi over kr.
Nedslag % af ejendomsværdi[10] [11]
I alt
 
Arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og særlig pensionsopsparing
Løn, honorarer mv. (før fradrag af AMB og særlig pensionsopsparing (1%))
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
 
Samlet skat (inkl. AMB, særlig pensionsopsparing (1%) og ejendomsværdiskat)


[1] Ejendomsskatteværdiloven § 4 a, stk. 1. tilbage

[2] Såfremt to personer af samme køn har registreret deres partnerskab i henhold til lov om registreret partnerskab, vil de i skattemæssig henseende være at betragte som ægtefæller. Par, der hverken er gift eller har registreret deres partnerskab, kan derimod ikke anvende de særlige regler om ægtefællebeskatning. tilbage

[3] Der er henvises til beregning under punktet "2. Beregnet skat". tilbage

[4] Lejeværdien er erstattet af en ejendomsværdiskat, jfr. ejendomsværdiskatteloven, jfr. lovbek. nr. 764 af 11. september 2002. tilbage

[5] Hvis kapitalindkomsten er negativ og denne overstiger 20 % af den skattepligtiges personlige indkomst reduceres skatten i indkomstårene 2000-2005. Det samme gælder, hvis ægtefællers samlede negative nettokapitalindkomst udgør overstiger 20 % af ægtefællernes samlede personlige indkomst, jfr. personskatteloven § 25a. Dette er der imidlertid ikke taget højde for i denne beregning. tilbage

[6] Frem til 2005 gælder en overgangsordning, hvorefter man kan fratrække ligningsmæssige fradrag i beregningsgrundlaget for bundskatten, såfremt disse overstiger nærmere bestemte grænser, jfr. personskatteloven § 27a. Dette er der ikke taget højde for i denne beregning. tilbage

[7] Der er sket modregning i en evt. ægtefælles positive kapitalindkomst, jfr. § 6, stk. 4, i personskatteloven, jfr. lovbek. nr. 683 af 18. august 2002 med senere ændringer. tilbage

[8] Der er sket modregning i en evt. ægtefælles positive kapitalindkomst, jfr. personskatteloven § 6a, stk. 3. tilbage

[9] Der er sket reduktion i procenten, hvis "det skrå skatteloft" er blevet overskredet, jfr. personskatteloven § 19. tilbage

[10] Har den skattepligtige erhvervet ejendommen senest den 1. juli 1998, nedsættes den beregnede ejendomsværdiskat med et beløb svarende til 0.2 % af ejendomsværdien, jfr. ejendomsværdiskatteloven § 6, stk. 1. Der gives yderligere et nedslag på 0.4 %, dog maksimalt kr. 1.200, medmindre der er tale om en ejerlejlighed, jfr. samme lov § 7. tilbage

[11] For personer, der inden udgangen af indkomståret er fyldt 65 år, nedsættes den beregnede ejendomsværdiskat med yderligere 0.4 % af ejendomsværdien. Nedslaget kan højst udgøre 6.000 kr. pr. helårsbolig og 2.000 kr. pr. fritidsbolig, jfr. ejendomsværdiskatteloven § 8.
  Der er sat grænser for, hvor meget ejendomsværdiskatten kan stige for personer, der inden udløbet af indkomståret er fyldt 65 år, er fyldt 60 år og blevet førtidspensionister eller er blevet efterlønsmodtagere, jfr. ejendomsværdiskatteloven § 9.
  Der er ikke taget højde for disse forhold i denne beregning. tilbage

Advarsel! Materialet som findes på www.tax.dk er ufuldstændigt og har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du derfor altid rette henvendelse til skattemyndighederne eller en professionel skatterådgiver, som kan vejlede dig med udgangspunkt i sagens konkrete omstændigheder. At disponere uden at have modtaget en sådan vejledning er uforsvarligt