www.tax.dk

1. Indkomstopgørelse.

Skatteyder Ægtefælle[1]
Personlig indkomst
Løn, honorarer mv. (før fradrag af AMB og ATP-bidrag)
- reduceres med AMB og ATP-bidrag[2]
Anden personlig indkomst (herunder pensioner, dagpenge mv. og SU)
fradrag
Indskud på privattegnet kapitalpension
Bidrag og præmie til løbende pension og ratepension
Personlig indkomst i alt
 
Indskud på arbejdsgiveradministreret kapitalpension efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag (der bortses fra dette beløb ved opgørelse af indkomsten)
 
Kapitalindkomst
Renteindtægter
Overskud af ejerbolig (lejeværdi) indgår ikke længere i kapitalindkomst[3]
Anden kapitalindkomst
fradrag
Renteudgifter
Kapitalindkomst i alt[4]
 
Ligningsmæssige fradrag
Befordring
Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent
Andre ligningsmæssige fradrag
Ligningsmæssige fradrag i alt
 
Skattepligtig indkomst i alt
 


2. Skatteberegning.

Skatteyder Ægtefælle
Gift ? ja nej
Under 18 år hele indkomståret ? ja nej ja nej
Medlem af Folkekirken ? ja nej ja nej
Bopælskommune pr. 5. september ?
Bolig ? leje
parcelhus
ejerlejlighed
Ejendomsværdi af ejerbolig pr. 1. januar ?
Ejerbolig erhvervet senest 1. juli 1998 ? ja nej
 
 
Kommunale skatter og kirkeskat
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
/ % af beregningsgrundlag
I alt
 
Bundskat
Skattepligtig indkomst
½ af negativ kapitalindkomst[5]
Personfradrag
Beregningsgrundlag[6]
% af beregningsgrundlag
I alt
 
Mellemskat
Personlig indkomst
Positiv nettokapitalindkomst[7]
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
 
Topskat
Personlig indkomst
Indskud på privattegnet kapitalpension
Indskud på arbejdsgiveradm. kapitalpension
Positiv nettokapitalindkomst
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag[8]
I alt
 
Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdi
1 % af ejendomsværdi indtil kr.
3 % af ejendomsværdi over kr.
Nedslag % af ejendomsværdi[9] [10]
I alt
 
Arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og ATP-bidrag
Løn, honorarer mv. (før fradrag af AMB og ATP-bidrag)
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
 
Samlet skat (inkl. AMB, ATP-bidrag og ejendomsværdiskat)

Noter

[1] Såfremt to personer af samme køn har registreret deres partnerskab i henhold til lov om registreret partnerskab, vil de i skattemæssig henseende være at betragte som ægtefæller. Par, der hverken er gift eller har registreret deres partnerskab, kan derimod ikke anvende de særlige regler om ægtefællebeskatning. tilbage

[2] Der er henvises til beregning under punktet "2. Skatteberegning". tilbage

[3] Lejeværdien er erstattet af en ejendomsværdiskat, jfr. lov om kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat, jfr. lovbek. nr 721 af 14. september 1999 med senere ændringer. tilbage

[4] Hvis kapitalindkomsten er negativ og denne overstiger 20 % af den skattepligtiges personlige indkomst reduceres skatten i indkomstårene 2000-2005. Det samme gælder, hvis ægtefællers samlede negative nettokapitalindkomst udgør overstiger 20 % af ægtefællernes samlede personlige indkomst, jfr. lov nr. 423 af 26. juni 1998 § 1, nr. 17. Dette er der imidlertid ikke taget højde for i denne overslagsberegning. tilbage

[5] Der er sket modregning i en evt. ægtefælles positive kapitalindkomst, jfr. § 6, stk. 4, i personskatteloven, jfr. lovbek. nr. 719 af 14. september 1999 med senere ændringer. tilbage

[6] Såfremt en gift persons grundlag for beregning af bundskat for indkomståret 2000 er negativt modregnes den del af det negative beløb, der udgør negativ kapitalindkomst i den anden ægtefælles grundlag for beregning af bundskat, jfr. lov nr. 958 af 20. december 1999. Dette er der ikke taget højde for i denne beregning. tilbage

[7] Der er sket modregning i en evt. ægtefælles positive kapitalindkomst, jfr. § 6a, stk. 3, i personskatteloven, jfr. lovbek. nr. 719 af 14. september 1999 med senere ændringer. tilbage

[8] Der er sket reduktion i procenten, hvis "det skrå skatteloft" er blevet overskredet, jfr. personskattelovens § 19. tilbage

[9] Har den skattepligtige erhvervet ejendommen senest den 1. juli 1998, nedsættes den beregnede ejendomsværdiskat med et beløb svarende til 0.2 % af ejendomsværdien, jfr. lov nr. 425 af 26. juni 1998 om kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat § 6, stk. 1. Der gives yderligere et nedslag på 0.4 %, dog maksimalt kr. 1.200, medmindre der er tale om en ejerlejlighed, jfr. samme lov § 7. tilbage

[10] For personer, der inden udgangen af indkomståret er fyldt 67 år, nedsættes den beregnede ejendomsværdiskat med yderligere 0.4 % af ejendomsværdien. Nedslaget kan højst udgøre 6.000 kr. pr. helårsbolig og 2.000 kr. pr. fritidsbolig, jfr. lov nr. 425 af 26. juni 1998 § 8.
  Der er sat grænser for, hvor meget ejendomsværdiskatten kan stige for personer, der inden udløbet af indkomståret af fyldt 67 år, er fyldt 60 år og blevet førtidspensionister eller er blevet efterlønsmodtagere, jfr. lov nr. 425 af 26. juni 1998 § 9.
  Der er ikke taget højde for disse forhold i denne overslagsberegning.
tilbage