Til forside
tax.dk - skat og afgift
Håndværkerfradrag

Man kan få håndværkerfradrag, såfremt man har haft udgifter til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig.1)

Det er en betingelse for at få håndværkerfradrag,2)

 • at man er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb,
 • at arbejdet er udført vedrørende en bolig, hvor man har haft bopæl på tidspunkt for arbejdets udførelse eller at arbejdet er udført vedrørende en fritidsbolig, hvor man er ejer, og
 • at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017.

Håndværkerfradraget for serviceydelser kan højst udgøre (2016, 2017: 6.000 kr.) pr. person, og håndværkerfradraget for udgifter til grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd kan højst udgøre (2016, 2017: 12.000 kr.) pr. person.3) Er der således flere, der bor i boligen, vil alle kunne få et håndværkerfradrag.

Serviceydelser4)

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendigt
 • Udvendigt

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

Grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd5)

Energibesparelser

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.

 • Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.
 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v., f.eks.
 • Nye døre

Isolering af ydervægge, f.eks.

 • Isolering
 • Hulmursisolering

Isolering af gulv, f.eks.

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, f.eks.

 • Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde

Solafskærmning af vinduer og glasdøre, f.eks.

 • Udvendig eller rudeintegreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder, markiser, persienner, screens (udvendige rullegardiner) og solfilm, samt indvendig solfilm

Energiforsyning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, f.eks.

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
 • Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks.

 • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, f.eks.

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Energirådgivning

Energirådgivning til energiforbedringer

Klimasikring

Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, f.eks.

 • Montering af tætsluttende skodder m.v. på yderdøre og vinduer

Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger:

 • Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i f.eks. indkørsel og på terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser, asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning og etablering af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

Andre grønne ydelser

Radonsikring, f.eks.

 • Radonudsugning

Installation af ladestik til elbiler:

 • Kraftstik eller tilsvarende stik eller ladeboks til opladning af elbiler, herunder udvidelse af eltavle og trækning af kabler

Kortlægning og fjernelse af bygningsmaterialer, der indeholder asbest, pcb eller bly

Afmontering af brændeovne:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)

Digital infrastruktur

Tilslutning til bredbånd:

 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund og opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

1) Jf. ligningslovens § 8 V, stk. 1.
2) Jf. ligningslovens § 8 V, stk. 2.
3) Jf. ligningslovens § 8 V, stk. 5.
4) Jf. lov 134/2016, bilag 1.
5) Jf. lov 134/2016, bilag 1.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.