Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.5.4 Beslaglæggelser

Reglerne om beslaglæggelse findes i RPL kapitel 74.

Beslaglæggelse kan efter RPL § 801, stk. 1 ske i følgende tilfælde:

 • Til sikring af bevismidler
 • Til sikring af det offentliges krav på sagsomkostninger, konfiskation og bøde
 • Til sikring af forurettedes krav på tilbagelevering eller erstatning
 • Når tiltalte har unddraget sig sagens videre forfølgning.

Beslutning om beslaglæggelse træffes af retten efter begæring fra politiet.

Politiet kan dog foretage en foreløbig beslaglæggelse, når beslutningen ikke kan afvente rettens beslutning uden, at formålet forspildes.  Beslaglæggelsen skal forelægges for retten inden 24 timer, så retten kan tage stilling til, om beslaglæggelsen skal opretholdes.

Alle har samme beføjelse som politiet, hvis de træffer en person, der udøver et strafbart forhold. Det beslaglagte skal snarest gives til politiet, der forelægger sagen for retten, medmindre det beslaglagte leveres tilbage inden udløbet af 24 timer.

Retsvirkningerne af beslaglæggelse afhænger af, hvilken form for beslaglæggelse, der er sket.

Hvis beslaglæggelsen er sket til sikring af

 • bevismidler
 • et krav på konfiskation
 • forurettedes krav på tilbagelevering

kan der hverken ved aftale eller ved retsforfølgning foretages dispositioner mod det beslaglagte, da det vil være i strid med formålet med beslaglæggelsen. Se RPL § 807b, stk. 1.

Hvis beslaglæggelsen er sket til sikring af

 • det offentliges krav på sagsomkostninger
 • krav på konfiskation efter straffeloven § 75, stk. 1, 1. pkt, 2. led og 2. pkt, og stk. 3, og § 76a, stk. 5 og § 77a, 2. pkt.
 • bødekrav
 • forurettedes krav på erstatning i sagen

har beslaglæggelsen samme retsvirkning som arrest, indtil retten træffer afgørelse efter RPL § 807d, stk. 2 og stk. 3. Se RPL § 807b, stk. 2. Se afsnit G.A.3.2.1 Arrest om arrest.

Når beslaglæggelsen har virkning som arrest, kan en hvilken som helst fordringshaver foretage udlæg i det beslaglagte aktiv, så udlægget placerer sig på den prioritet, som arresten har.

I UfR1990.799Ø udtalte Landsretten, at det at en beslaglæggelse har samme retsvirkninger som arrest, og da en arrest foretaget inden en konkurs bortfalder, vil et krav, der er sikret ved beslaglæggelse som er sket senere end 3 måneder før fristdagen, skulle omstødes i medfør af en analogi fra konkurslovens § 71, stk. 1, jfr. § 75.

Hvis der er foretaget beslaglæggelse hos en tiltalt person, der har unddraget sig videre forfølgning i sagen, bliver personen frataget retten til at råde over formuen. Kreditorforfølgning kan kun ske for krav, der bestod mod tiltalte, før kendelsen om beslaglæggelse blev afsagt. Se RPL § 802, stk. 3 og RPL § 807b, stk. 3.

Se nærmere om beslaglæggelse af varer efter toldloven i den juridiske vejledning afsnit A.C.3.1.2.3 Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af varer med hjemmel i toldloven og om beslaglæggelse af befordringsmidler efter toldloven i afsnit A.C.3.1.2.4 Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af befordringsmidler med hjemmel i toldloven.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.