Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.2.7 Rekonstruktionsbehandlingens ophør

Indhold

Dette afsnit beskriver rekonstruktionens ophør.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen bortfalder ved rekonstruktionsbehandlingens ophør
 • Bekendtgørelse af ophøret i Statstidende.

Regel

Ud over i de tilfælde, der er nævnt i

 • KL § 11 a, stk. 5 (manglende sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed)
 • KL § 11 c, stk. 4 (mangler ved forslaget til rekonstruktionsplan)
 • KL § 11 d, stk. 2 (skyldnerens udeblivelse fra mødet om forslaget til rekonstruktionsplan)
 • KL § 11 e, stk. 3 (manglende vedtagelse af en rekonstruktionsplan)
 • KL § 11 g, stk. 3 (manglende rekonstruktør)
 • KL § 13, stk. 5 (materialet til brug for afstemning om rekonstruktionsplan foreligger ikke rettidigt)
 • KL § 13 c, stk. 2 (skyldnerens udeblivelse fra mødet om rekonstruktionsforslaget)
 • KL § 13 f, stk. 1 (forkastelse, manglende stadfæstelse eller (som udgangspunkt) stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag) og
 • KL § 13 f, stk. 3 (erhververens tiltrædelse af et stadfæstet rekonstruktionsforslag om virksomhedsoverdragelse eller udløb af fristen herfor)

bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvis

 • skyldneren ikke er insolvent efter KL § 17, stk. 2, og § 18
 • skyldneren ikke samarbejder loyalt eller bringer fordringshavernes ret i fare
 • skyldneren begærer det, eller
 • rekonstruktionsbehandlingen er udsigtsløs.

Se KL § 15, stk. 1.

Årsager til ophør

Et ophør kan derfor fx skyldes, at skyldneren under rekonstruktionsbehandlingen med sine fordringshavere får aftalt en frivillig akkord, hvorefter skyldneren ikke længere er insolvent.

Solvens som ophørsgrund efter KL § 15, stk. 1, nr. 1, kan også foreligge, hvis der er foretaget for lav en værdiansættelse af aktiverne, eller hvis aktiver, der ikke kunne forudses eller værdiansættes ved rekonstruktionsbehandlingens indledning, viser sig i løbet af rekonstruktionsbehandlingen.

En mangel på loyalt samarbejde og en optræden, der bringer fordringshavernes ret i fare, foreligger fx, hvis skyldneren i forhold til rekonstruktøren fortier væsentlige forhold om sin økonomiske situation eller om omstødelige dispositioner, som skyldneren har foretaget, eller uden samråd med rekonstruktøren foretager væsentlige dispositioner eller i øvrigt begunstiger enkelte fordringshavere. Fordringshavernes ret bringes også i fare, hvis væsentlige forudsætninger for rekonstruktionen brister, eller der konstateres risikable forretningsmæssige foretagender, mangelfuld regnskabsføring eller svigtende kontrol.

Hvis rekonstruktøren har overtaget ledelsen af skyldnerens virksomhed, træffer rekonstruktøren afgørelse i skyldnerens forhold, og i denne situation gælder KL § 15, stk. 1, nr. 2, ikke. Hvis rekonstruktøren i denne situation optræder illoyalt eller bringer fordringshavernes ret i fare, er retsmidlet i givet fald, at rekonstruktøren udskiftes efter KL § 11 g.

Bestemmelsen i KL § 15, stk. 1, nr. 4, gælder generelt, men tager særligt sigte på de tilfælde, hvor rekonstruktøren allerede på et meget tidligt tidspunkt af sin gennemgang af virksomheden bliver opmærksom på, at det er åbenbart, at der ikke er grundlag for at fortsætte rekonstruktionsbehandlingen, og underretter skifteretten om dette. Hvis rekonstruktøren finder, at rekonstruktionsbehandlingen ikke er udsigtsløs, vil det kræve meget stærke holdepunkter at træffe bestemmelse om ophør af rekonstruktionsbehandlingen på foranledning af en fordringshaver eller skyldneren. Senere under rekonstruktionsbehandlingen vil det normalt være mere relevant at anvende de øvrige ophørsgrunde.

Rekonstruktøren skal straks give skifteretten meddelelse om omstændigheder som nævnt i KL § 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 4. Skifteretten skal i disse tilfælde give

 • skyldneren
 • rekonstruktøren
 • tillidsmanden og
 • fordringshaverne

lejlighed til at udtale sig, inden der træffes afgørelse efter stk. 1. Se KL § 15, stk. 2.

Forsømmer rekonstruktøren at opfylde sin indberetningspligt, kan der eventuelt blive spørgsmål om erstatningsansvar over for fordringshavere, der måtte have lidt et tab som følge af forsømmelsen. Der kan eventuelt også ved skærpende omstændigheder udløses et strafansvar efter straffelovens § 156 eller et disciplinært ansvar, hvis rekonstruktøren er en advokat.

Overgang til konkurs

Ophører en rekonstruktionsbehandling af andre grunde end

 • stadfæstelse af en rekonstruktion, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, eller
 • at skyldneren ikke er insolvent

tages skyldnerens bo straks under konkursbehandling. Se KL § 15, stk. 3.

Når en rekonstruktionsbehandling ophører af andre grunde end de nævnte, skal der derfor samtidig med ophøret afsiges et konkursdekret.

Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen bortfalder ved rekonstruktionsbehandlingens ophør

Skifterettens beslutning efter KL §11 a, stk. 3, §12 a og § 12 b om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen i virksomheden bortfalder ved rekonstruktionsbehandlingens ophør. Se KL §15 a.

Når rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden ophører, får sammenslutningens ledelse igen kompetence til at tegne sammenslutningen i overensstemmelse med de tegningsregler, der gælder for sammenslutningen. Dette gælder dog ikke, hvis skyldnerens bo samtidig tages under konkursbehandling. Se KL § 29 om skyldnerens urådighed.

Hvis sammenslutningen er et kapitalselskab, bør rekonstruktøren sikre sig, at selskabet ikke lider af sådanne selskabsretlige mangler, at det ikke vil kunne fortsætte efter rekonstruktionsbehandlingens ophør. Rekonstruktøren bør herunder om nødvendigt foranledige, at der indkaldes til en generalforsamling med henblik på at vælge en ny ledelse, der kan tiltræde efter rekonstruktionsbehandlingens ophør, eventuelt valg af ny revisor og eventuel godkendelse af årsrapport mv. Dette vil dog ikke være relevant, hvis selskabet forventes at blive taget under konkursbehandling samtidig med rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Hvis skyldneren er en sammenslutning, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal rekonstruktøren registrere ophøret af rekonstruktørens overtagelse af ledelsen i Erhvervsstyrelsens it-system, medmindre skyldnerens bo samtidig tages under konkursbehandling. Rekonstruktøren bør samtidig anmelde den fremtidige ledelse af selskabet, dvs. den senest registrerede ledelse, der fratrådte i forbindelse med, at rekonstruktøren overtog ledelsen af virksomheden, eller en ny ledelse, som bliver valgt af generalforsamlingen.

Bekendtgørelse af ophøret i Statstidende

Skifteretten bekendtgør rekonstruktionsbehandlingens ophør i Statstidende, medmindre skyldnerens bo samtidig tages under konkursbehandling. Hvis skyldneren er en sammenslutning, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal rekonstruktøren samtidig registrere ophøret i Erhvervsstyrelsens it-system. Se KL § 15 b.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.