Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.2.4.7 Omstødelse i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om omstødelse i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling.

Afsnittet indeholder:

  • Overførsel af omstødelsesreglerne i KL §§ 64-80
  • Gennemførelse af omstødelse
  • Salg af retten til at gøre krav på omstødelse gældende
  • Krav om vedtagelse
  • Fordringshavers anlæg af omstødelsessag
  • Sidste frist for anlæg af omstødelsessag
  • Hvis skyldner tages under konkursbehandling
  • Fordelingen af omstødelsesbeløbet eller beløbet fra salg af retten til at gøre omstødelse gældende.

Overførsel af omstødelsesreglerne i KL §§ 64-80

Reglerne i KL §§ 64-80 om omstødelse gælder tilsvarende, når en rekonstruktionsbehandling er indledt. Se KL § 12 i.

Gennemførelse af omstødelse

Anlæg af en omstødelsessag er behandlet i KL §§ 12 j-12 l.

Medmindre skifteretten bestemmer andet, gøres krav på omstødelse gældende af fordringshaverne ved søgsmål efter KL § 12 j. En sikkerhedsret, der er omfattet af KL § 71, bortfalder ved rekonstruktionsbehandlingens indledning. Arrest, som er foretaget inden indledningen, bortfalder også.

Salg af retten til at gøre krav på omstødelse gældende

Fordringshaverne kan sælge retten til at gøre et krav på omstødelse gældende. Se KL § 12 j, stk. 3.

Salg af omstødelseskrav forudsætter i praksis, at køberen får adgang til oplysninger om kravet, herunder foreliggende beviser for dets berettigelse. Fordringshaverne og køberen af omstødelseskravet har en fælles interesse i, at køberen får det bedst mulige grundlag for at gennemføre søgsmål om kravet. Den pris, en køber vil acceptere at betale, må derfor antages bl.a. at afhænge af, om køberen fra skyldneren, rekonstruktøren og/eller fordringshaverne modtager et godt grundlag for i givet fald at kunne føre bevis for kravets berettigelse under en retssag mod den begunstigede.

KL §§ 12 k og 12 m indeholder nærmere regler om fremgangsmåden ved fordringshavernes salg af krav på omstødelse.

Krav om vedtagelse

Enhver stemmeberettiget fordringshaver kan stille et forslag om anlæg af en omstødelsessag eller salg af retten til at gøre en omstødelse gældende. Forslag om dette skal fremsættes senest på det møde, hvor der stemmes om rekonstruktionsforslaget. Se KL § 12 k, stk. 1.KL § 13 d gælder tilsvarende, dog skal mindst én fordringshaver stemme for forslaget om at anlægge omstødelsessag. Den begunstigede har ikke stemmeret.

Hvis det vedtages, at en omstødelsessag skal anlægges, hæfter de fordringshavere, der stemte for sagsanlægget, solidarisk for omkostningerne ved sagen. Indbyrdes hæfter de pro rata ud fra størrelsen af deres fordringer mod skyldneren. Se KL § 12 k, stk. 2.

Hvis det vedtages, at en omstødelsessag skal anlægges, udpeger skifteretten efter anmodning fra en fordringshaver, der stemte for sagsanlægget, en advokat til at føre sagen. Fremsættes der på mødet flere forslag, udpeges den advokat, der har størst opbakning blandt de fordringshavere, der stemte for sagsanlægget. Skifteretten fastsætter omfanget af advokatens rettergangsfuldmagt og de spørgsmål, der skal forelægges de nævnte fordringshavere til afstemning på et møde i skifteretten. Se KL § 12 k, stk. 3.

Fordringshavers anlæg af omstødelsessag

Enhver stemmeberettiget fordringshaver kan anlægge en omstødelsessag, hvis et sagsanlæg eller salg af retten til at gøre en omstødelse gældende ikke vedtages. Det er dog en forudsætning, at

  • fordringshaveren senest på det møde, hvor der stemmes om rekonstruktionsforslaget, giver skifteretten meddelelse om dette, og 
  • skifteretten ikke finder, at anlæg af en omstødelsessag vil stride mod fordringshavernes fælles interesser.

Se KL § 12 k, stk. 4.

Sidste frist for anlæg af omstødelsessag

En omstødelsessag skal anlægges senest fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens ophør. Se KL § 12 k, stk. 5.

Hvis skyldner tages under konkursbehandling

Hvis rekonstruktionsbehandlingen ophører, fordi skyldneren i stedet tages under konkursbehandling, bortfalder adgangen til sagsanlæg. Denne adgang vil da tilkomme konkursboet.

Fordelingen af omstødelsesbeløbet eller beløbet fra salg af retten til at gøre omstødelse gældende

Hvis omstødelsessagen er anlagt efter KL § 12 k, stk. 3 eller 4, bestemmes det i dommen, at det idømte skal betales til skifteretten, der heraf afholder sagens rimelige omkostninger og udlodder resten til fordringshaverne efter samme fordeling som ved rekonstruktionen. Se KL §12 l.

Hvis retten til at gøre en omstødelse gældende sælges, indbetales salgssummen til rekonstruktøren, der fordeler beløbet til fordringshaverne efter samme fordeling som ved rekonstruktionen, medmindre andet er bestemt ved beslutningen om salget. Se KL §12 m.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.