Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.2.10.3 RIMs kompetence

Indhold

Dette afsnit beskriver RIMs kompetence i forbindelse med en rekonstruktion.

Afsnittet indeholder:

  • Deltagelse i skifteretsmøder
  • Inddrivelse og restanceforebyggelse ved en rekonstruktion
  • Betingelser for tiltrædelse af et rekonstruktionsforslag
  • Ingen klageadgang.

Deltagelse i skifteretsmøder

RIM bør i reglen deltage i det af skifteretten berammede møde, hvor rekonstruktionsforslaget behandles, og hvor afstemning finder sted. Se KL § 13.

Hvis RIM på dette møde bliver bekendt med forhold, der bør medføre, at rekonstruktionsforslaget efter KL § 13 e, stk. 3 og 5, ikke stadfæstes, skal RIM om fornødent gøre indsigelse mod stadfæstelsen. RIM skal også tilkendegive sin stilling til eventuelle forslag om anlæggelse af omstødelsessager eller salg af retten til at gøre omstødelse gældende.

Hvis RIM ikke kan tiltræde rekonstruktionsforslaget, fx som følge af omstændighederne omkring skyldens opståen, eller fordi der er mistanke om, at skyldneren har bragt aktiver i ly for fordringshaverne, bør det overvejes at medbringe eget materiale til forelæggelse for skifteretten, fx udskrifter fra egne systemer. Man skal dog være opmærksom på tavshedspligten efter FVL § 27 og SFL § 17.

RIM kan dog undlade at møde, hvis man efter en gennemgang af et fremsendt rekonstruktionsforslag kan tiltræde forslaget og inden mødet skriftligt har underrettet skyldnerens advokat om dette. Den skriftlige tiltrædelse skal indeholde en fuldmagt til skyldnerens advokat eller de udpegede tillidsmænd til, at de på RIMs vegne kan stemme for rekonstruktionsforslaget.

RIM kan også undlade at deltage i mødet i skifteretten, hvis man forinden mødet i skifteretten skriftligt har underrettet skyldnerens advokat om, at man ikke kan stemme for akkordforslaget.

Hvis skifteretten vil stadfæste et rekonstruktionsforslag, som RIM ikke har kunnet tiltræde, bør skifteretten, hvis det skønnes nødvendigt, anmodes om at beskikke et tilsyn efter KL § 13 e, stk. 6.

Inddrivelse og restanceforebyggelse ved en rekonstruktion

Selv om en virksomhed er under rekonstruktionsbehandling, skal det vurderes, om virksomhedens afregningsperiode for moms bør forkortes. Se ML § 62, stk. 1. Det samme gælder for lønsumsafgift. Se LAL § 10, stk. 1, litra d. For visse punktafgifter, fx spiritusafgift, kan det også komme på tale at forkorte afgiftsperioden og betalingsfristen, ligesom en eventuel toldkredit vil skulle inddrages. Se TDL § 33, stk. 2, 1. pkt.

Modregning kan ske med forfaldne krav, hvis betingelserne i KL § 42, stk. 1 og 2, er opfyldt. Se KL § 12 g. Derimod kan der ikke foretages udlæg under rekonstruktionsbehandlingen. Se KL § 12 c, stk. 1. Der kan derimod foretages lønindeholdelse, hvis skyldneren modtager A-indkomst, der kan gøres til genstand for lønindeholdelse efter INDOG § 10.

Endelig skal RIM være opmærksom på, at der kan ske inddrivelse hos kautionister og andre, der hæfter for skylden. Se KL § 14, stk. 3.

Betingelser for tiltrædelse af et rekonstruktionsforslag

RIM kan, uanset størrelsen af sit krav, tiltræde et rekonstruktionsforslag, når

  • forslaget er udarbejdet i nøje overensstemmelse med de regler, der angives i konkurslovens afsnit I A
  • der ikke foreligger strafbare eller omstødelige dispositioner
  • de oplysninger, som RIM kræver ud over dem, der foreskrives i konkursloven, foreligger, og
  • forslaget opfylder konkurslovens regler og i øvrigt efter RIMs skøn er rimeligt og hensigtsmæssigt i alle relationer, også når der henses til statskassens interesser.

Specielt for likvidationsakkorder gælder det yderligere, at

  • likvidationsakkordforslag for aktie- og anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og forsikringsselskaber skal indeholde en bestemmelse om, at selskabet mv. skal afmeldes fra Erhvervsstyrelsen
  • likvidationsakkordforslag for virksomheder med personlig og direkte hæftelse skal også opfylde betingelserne i eftergivelses- og henstandsreglerne.

Hvis det kan konstateres, at der foreligger omstødelige forhold, bør en eventuel tiltrædelse af rekonstruktionsforslaget i reglen af RIM betinges af, at disse frivilligt frafaldes.

Det er i alle tilfælde en konkret vurdering, om et fremsat rekonstruktionsforslag bør tiltrædes af RIM.

Ingen klageadgang

RIMs beslutning om enten at tiltræde eller afvise rekonstruktionsforslaget er udtryk for faktisk forvaltningsvirksomhed, hvorfor beslutningen ikke er undergivet en administrativ klageadgang efter skatteforvaltningslovens regler.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.