Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.8.2 Sekundære massekrav

Indhold

Afsnittet handler om de sekundære massekrav, der betegner den gæld, der opstår ved bestræbelserne på at undgå en konkurs gennem en gældsordning eller afvikling af virksomheden. 

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Rimelige omkostninger ved et forgæves forsøg på at opnå en gældsordning
  • Gæld stiftet med samtykke af en rekonstruktør
  • Rimelige omkostninger ved påbegyndt likvidation af et aktieselskab eller anpartsselskab
  • Retsafgiften
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre. 

Regel

Efter massekravene i KL § 93 betales i lige forhold:

  • Rimelige omkostninger ved forsøg på at tilvejebringe en samlet ordning af skyldnerens økonomiske forhold ved rekonstruktion, afvikling, akkord eller på anden måde
  • Anden gæld, som skyldneren efter fristdagen har pådraget sig med samtykke af en rekonstruktør, der er beskikket af skifteretten
  • Rimelige omkostninger ved påbegyndt likvidation af et aktieselskab eller anpartsselskab
  • Retsafgiften. 

Se KL § 94, nr. 1-4. 

Krav på renter og gebyrer af disse sekundære massekrav, som de betegnes, har også stilling som sekundære massekrav. Se KL § 98, nr. 1, 2. pkt. 

Rimelige omkostninger ved et forgæves forsøg på at opnå en gældsordning

Denne bestemmelse omfatter fx advokaters bistand med at etablere en generel kreditorordning til nytte for alle skyldnerens fordringshavere. Det kan være som rekonstruktion, frivillig akkord eller likvidation (dog ikke af kapitalselskaber efter selskabslovens regler om likvidation; se KL § 94, nr. 3, om disse tilfælde). 

Omkostninger, der skyldes en undersøgelse af, om skyldnerens økonomiske situation muliggør en rekonstruktion, omfattes ikke af KL § 94. 

Omkostningerne antages ikke at være rimelige, hvis den, der forestår ordningen, på forhånd burde have indset, at arbejdet var nytteløst. 

Gæld stiftet med samtykke af en rekonstruktør

Rekonstruktørens beskikkelse i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling følger af KL § 11 a, stk. 1. Skyldneren må ikke foretage dispositioner af væsentlig betydning uden rekonstruktørens samtykke. Se KL § 12, stk. 1. 

Samtykke er ikke altid direkte rettet mod den enkelte disposition, men dækker også forpligtelser, der er en nødvendig følge af den fortsatte virksomhed. Hvis rekonstruktøren uden nogen begrænsninger godkender virksomhedens fortsatte drift, må deraf flydende krav på skatter og afgifter mv. derfor anses for fortrinsberettigede. Se UfR 1986, 369 VLD. Personskatten er altid et simpelt krav. 

A-skat indeholdt i løn, der er udbetalt med en rekonstruktørs godkendelse, anmeldes som fortrinsberettiget, uanset om en del af den periode, for hvilken lønnen udbetales, ligger forud for indledningen af rekonstruktionsbehandling. Se UfR 1986, 662 HD. Udbetalingstidspunktet er afgørende for stiftelsen af kravet på A-skat. Se KSL § 46, stk. 1-2.

Bemærk

Se om selskabsskat for konkursåret afsnit G.A.3.4.1.4.8.5 Simple krav Simple krav. 

Moms- og afgiftsbeløb, der vedrører en eventuel periode med rekonstruktionsbehandling, for hvilken der har været beskikket en rekonstruktør, kan anmeldes som fortrinsberettigede krav efter KL § 94, nr. 2. Det er en betingelse, at rekonstruktøren har givet sit samtykke til, at skyldneren kunne pådrage sig kravet. 

Refusion af moms modregnes i kravet. For at kunne opnå fradrag skal refusionskrav være særskilt opsplittet i boopgørelsen. Se UfR 1984, 969 HD til støtte herfor. 

Der skal derfor, hvis skifteretten har indledt rekonstruktionsbehandling, foretages en periodisering af moms- og afgiftsbeløbene, så kravene kan gøres op for rekonstruktionsbehandlingsperioden og efterfølgende perioder. 

Gælden skal være pådraget efter fristdagen, hvorfor det er en betingelse, at den fristdag, der blev etableret med begæringen om rekonstruktionsbehandling, er blevet fastholdt efter sløjfereglen i KL § 1, stk. 2. 

Rimelige omkostninger ved påbegyndt likvidation af et aktieselskab eller anpartsselskab

Omkostningerne omfatter bl.a. honorar til likvidator og revisor og anden bistand til brug for likvidationen. Omfattet er derimod ikke løn til de ansatte og gæld, der pådrages i forhold til medkontrahenter eller långivere. 

Retsafgiften

Retsafgiften beregnes af formuemassen og udgør 1 pct., dog ikke under 2.500 kr. og ikke over 10.000 kr. I konkursboer, der efter KL § 143 eller § 144, stk. 1, sluttes inden fire måneder efter konkursdekretets afsigelse, nedsættes afgiften til en fjerdedel. Se retsafgiftslovens § 28. Formuemassen fremgår af retsafgiftslovens § 31. 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 1986, 662 HD

Et anpartsselskab under betalingsstandsning udbetalte med tilsynets samtykke løn for en periode, der delvist lå forud for betalingsstandsningen. Skattevæsenets krav på tilbageholdt A-skat måtte for hele perioden anses som gæld, skyldneren havde pådraget sig med tilsynets samtykke. Kravet var derfor omfattet af KL § 94, nr. 2.

KL § 94, nr. 2

UfR 1984, 969 HD

Det blev antaget, at en bidragsforpligtelse til Arbejdsgivernes Elevrefusion måtte anses for at være et krav omfattet af KL § 94, nr. 2, da forpligtelsen var en konsekvens af, at driften blev fortsat under betalingsstandsningen.

KL § 94, nr. 2

Landsretsdomme

UfR 1986, 369 VLD

En virksomhed solgte en maskine, der blev leveret, efter at virksomheden havde standset sine betalinger. Tilsynet i henhold til de daværende regler om betalingsstandsning tiltrådte salget, hvorfor landsretten anså momsen af salget for at være et fortrinsberettiget krav efter KL § 94, nr. 2.

KL § 94, nr. 2

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.