Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.8.1 Massekrav

Indhold

Afsnittet handler om massekravene, der er betegnelsen for de forpligtelser, som konkursboet pådrager sig. 

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Omkostninger ved konkursens indtræden
  • Omkostninger ved boets behandling
  • Gæld, som boet pådrager sig under sin behandling
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre. 

Regel

Forud for anden gæld betales i lige forhold:

  • Omkostninger ved konkursens indtræden
  • Omkostninger ved boets behandling
  • Gæld, der pådrages boet under dets behandling, bortset fra krav på indkomstskat, som pålignes skyldneren. 

Se KL § 93. 

Omkostninger ved konkursens indtræden

Disse omkostninger er bl.a. eventuelle retsafgifter og sædvanligt advokatsalær ved indgivelse af konkursbegæringen samt mødesalær for deltagelse i møder i skifteretten om konkursbegæringen. 

Omkostninger ved boets behandling

Disse omkostninger omfatter bl.a. salær til kurator, revisor mv. Se KL § 239. 

Gæld, som boet pådrager sig under sin behandling

Herunder falder i første række gæld, der skyldes boets indgåelse af kontrakter. Krav, der hviler på en kontrakt, stiftes i det øjeblik, hvor kontrakten indgås, dvs. hvor løftet om at ville præstere sin ydelse kommer til medkontrahentens kundskab. 

Hvis boet bliver pålagt erstatningsansvar for skadegørende handlinger, vil erstatningskravet også være massekrav, da erstatningskravet stiftes i det skadegørende øjeblik. 

Krav på afgifter eller A-skat for perioden efter konkursdekretets afsigelse er også massekrav. Det vil være tilfældet, hvor konkursboet fortsætter virksomheden, eller hvor der foretages afgiftspligtigt salg af aktiver. 

I en sag fra Højesteret blev særlig indkomstskat i et insolvent dødsbo anset for at være massekrav efter KL § 93, nr. 3, da skatten opstod som følge af boets salg af en ejendom. Se  UfR 1985, 160 HD. 

Moms- og afgiftsbeløb, der er afledt af konkursboets dispositioner, anmeldes i konkursboet som massekrav efter KL § 93, nr. 3. Se UfR 1982, 981 SHD. 

Krav på renter og gebyrer af massekravet har også stilling som massekrav. Se KL § 98, nr. 1, 2. pkt. 

Renterne kan beregnes op til betalingstidspunktet. Det gælder også for krav på afgifter og A-skat, der opstår under konkursen, men ikke betales til tiden. 

I SKM2016.368.ØLR afgjorde Østre Landsret, at SKATs fejlagtige udbetaling til et konkursbo, og efterfølgende tilbagesøgningskrav af samme beløb skulle anerkendes som et massekrav i boet, idet SKAT ville kunne have modregnet beløbet i SKATs krav mod

boet. Sagens faktum var som følger:

Den 30. oktober 2013 blev A erklæret konkurs. Den 19. november 2013 anmeldte SKAT et krav på 1.275.308 kr. i konkursboet og forbeholdt sig modregningsadgang. Kurator blev nogenlunde samtidig hermed gjort opmærksom på, at A var blevet

skønsmæssigt ansat i skat, og at A's revisor ville søge at ændre skatteansættelserne. Den 3. februar 2014 modtog kurator uden ledsagende besked 507.099 kr. fra SKAT. Udbetalingen skyldtes fejl i forbindelse med ændring af A's skønsmæssige

skatteansættelser og fejlagtig (manglende) modregning i forbindelse hermed. Landsretten fandt, at kurator den 3. februar 2014 burde have indset, at udbetalingen af de 507.099 kr. fra SKAT kunne bero på en fejl, fx som følge af at SKAT havde været

uopmærksom på sin adgang til modregning. Landsretten fandt, at betydningen af SKATs fejl i den foreliggende situation måtte vurderes efter principper svarende til dem, som gælder for krav om tilbagebetaling af beløb, der er betalt i urigtig formening om

skyld (også kaldet "condictio indebiti"), og at disse principper førte til, at betalingen under de nævnte omstændigheder ikke kunne anses for bindende. Dette gjaldt, selv om SKAT havde begået flere fejl ved udbetalingen af beløbet. SKATs krav om

tilbagebetaling af beløbet skulle derfor anerkendes som et massekrav. Se KL § 93, nr. 3. Se også afsnit G.A.3.4.1.4.2 Individualforfølgning og modregning i konkurs om modregning i konkurs.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 1985, 160 HD

I et insolvent dødsbo opstod en boskat, fordi boets salg af en fast ejendom udløste særlig indkomstskat. Efter kildeskattelovens regler om beskatning af dødsboer måtte kravet på boskat anses som en gæld, der var pådraget boet under dets behandling, og kravet var derfor massekrav.

Gæld, som boet pådrager sig (KL § 93, nr. 3)

Landsretsdomme

SKM2016.368.ØLR

SKATs fejlagtige udbetaling til et konkursbo, og efterfølgende tilbagesøgningskrav af samme beløb skulle anerkendes som et massekrav i boet, idet SKAT ville kunne have modregnet beløbet i SKATs krav mod boet.

Se KL § 93, nr. 3

Sø- og Handelsretsdomme

UfR 1982, 981 SHD

Kurator afhændede et antal lastbiler under konkursbehandlingen. Konkursboet var derfor forpligtet til at udrede vægtafgifter, der forfaldt under behandlingen i boet, som massekrav.

Gæld, som boet pådrager sig (KL § 93, nr. 3)

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.