Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.3.7 Fratagelse af skyldners rådighed over aktiverne

Indhold

Afsnittet handler om skifterettens mulighed for at fratage skyldneren rådigheden over dennes aktiver, inden konkursdekretet er afsagt. 

Afsnittet indeholder:

 • Anmodning fra fordringshaver om rådighedsberøvelse
 • Konkursdekret kan ikke afsiges straks
 • Fare for misbrug
 • Omfanget af rådighedsberøvelsen
 • Virkningen af rådighedsberøvelse
 • Uopsættelige dispositioner
 • Rådighedsberøvelsens ophør. 

Anmodning fra fordringshaver om rådighedsberøvelse

Kan skifteretten ikke straks træffe afgørelse om konkurs, kan den efter anmodning fra en fordringshaver fratage skyldneren rådigheden over ejendele, som kan inddrages under eventuel konkursbehandling, hvis

 • skyldneren samtykker i fratagelsen
 • skyldneren uden lovligt forfald udebliver fra møde i skifteretten
 • skyldneren må antages at holde sig skjult, eller
 • der er fare for, at skyldneren vil råde over ejendelene til skade for fordringshaverne. 

Se KL § 26, stk. 1. 

Hvis skifteretten ikke følger fordringshaverens anmodning om rådighedsberøvelse, kan skifterettens beslutning kæres til landsretten. 

Konkursdekret kan ikke afsiges straks

Som årsag til den manglende mulighed for straks at afsige konkursdekret kan nævnes tvivl om beviserne eller skyldners lovlige forfald, hvilke kan bevirke en udsættelse efter KL § 23 a. Det kan også tænkes, at konkursbegæringen ikke kan forkyndes for skyldneren, fordi denne ikke kan opspores. 

Fare for misbrug

Som eksempler på fare for misbrug kan følgende fx nævnes:

 • En række ubegrundede afhændelser eller betalinger i tiden op til konkursbegæringens indgivelse
 • Planlagt bortrejse til udlandet
 • Forhandlinger under en enkelt fordringshavers medvirken om salg af fast ejendom eller forretning. 

Omfanget af rådighedsberøvelsen

Rådighedsberøvelsen kan angå hele skyldnerens formue eller kun enkelte aktiver, fx en bestemt bankkonto. 

Virkningen af rådighedsberøvelse

Begrænsninger i skyldnerens rådighed kan gøres gældende over for tredjemand, hvis denne kendte eller burde kende begrænsningerne. Se KL § 26, stk. 2, 2. pkt. Konkursboet har bevisbyrden for, at tredjemand var i ond tro og derfor må respektere rådighedsfratagelsen.

Skifterettens foranstaltninger

Skifteretten træffer de fornødne foranstaltninger til at hindre uberettiget råden. Se KL § 26, stk. 2, 1. pkt. Angår rådighedsfratagelsen fast ejendom, må skifteretten derfor sørge for tinglysning af rådighedsfratagelsen i tingbogen. Se TL § 1. Er der tale om løsøregenstande, må disse evt. fratages skyldneren, mens penge må indsættes på en spærret konto i et pengeinstitut, og værdipapirer må lægges i depot. 

Uopsættelige dispositioner

Foranstaltninger, der ikke kan opsættes, foretages af skifteretten eller den, som skifteretten udpeger dertil. Se KL § 26, stk. 3. 

Sådanne dispositioner bliver umiddelbart bindende for skyldneren. Hvis skyldneren er frataget rådigheden over sin virksomhed, vil skifteretten normalt udpege en eller flere personer til at drive virksomheden eller, hvis forholdene måtte nødvendiggøre det, standse den. 

Rådighedsberøvelsens ophør

Rådighedsberøvelsen ophører, hvis konkursbegæringen tilbagekaldes eller ikke tages til følge, eller hvis skifteretten bestemmer det. Se KL § 26, stk. 4. Hvis der afsiges konkursdekret, vil en rådighedsberøvelse efter KL § 26 gå over i den rådighedsberøvelse, der følger af KL § 29.

Se også

Se også afsnit G.A.3.4.1.4.1 Skyldnerens urådighed Skyldnerens urådighed.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.