Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.3.7 Fratagelse af skyldners rådighed over aktiverne

Indhold

Afsnittet handler om skifterettens mulighed for at fratage skyldneren rådigheden over dennes aktiver, inden konkursdekretet er afsagt. 

Afsnittet indeholder:

 • Anmodning fra fordringshaver om rådighedsberøvelse
 • Konkursdekret kan ikke afsiges straks
 • Fare for misbrug
 • Omfanget af rådighedsberøvelsen
 • Virkningen af rådighedsberøvelse
 • Uopsættelige dispositioner
 • Rådighedsberøvelsens ophør. 

Anmodning fra fordringshaver om rådighedsberøvelse

Kan skifteretten ikke straks træffe afgørelse om konkurs, kan den efter anmodning fra en fordringshaver fratage skyldneren rådigheden over ejendele, som kan inddrages under eventuel konkursbehandling, hvis

 • skyldneren samtykker i fratagelsen
 • skyldneren uden lovligt forfald udebliver fra møde i skifteretten
 • skyldneren må antages at holde sig skjult, eller
 • der er fare for, at skyldneren vil råde over ejendelene til skade for fordringshaverne. 

Se KL § 26, stk. 1. 

Hvis skifteretten ikke følger fordringshaverens anmodning om rådighedsberøvelse, kan skifterettens beslutning kæres til landsretten. 

Konkursdekret kan ikke afsiges straks

Som årsag til den manglende mulighed for straks at afsige konkursdekret kan nævnes tvivl om beviserne eller skyldners lovlige forfald, hvilke kan bevirke en udsættelse efter KL § 23 a. Det kan også tænkes, at konkursbegæringen ikke kan forkyndes for skyldneren, fordi denne ikke kan opspores. 

Fare for misbrug

Som eksempler på fare for misbrug kan følgende fx nævnes:

 • En række ubegrundede afhændelser eller betalinger i tiden op til konkursbegæringens indgivelse
 • Planlagt bortrejse til udlandet
 • Forhandlinger under en enkelt fordringshavers medvirken om salg af fast ejendom eller forretning. 

Omfanget af rådighedsberøvelsen

Rådighedsberøvelsen kan angå hele skyldnerens formue eller kun enkelte aktiver, fx en bestemt bankkonto. 

Virkningen af rådighedsberøvelse

Begrænsninger i skyldnerens rådighed kan gøres gældende over for tredjemand, hvis denne kendte eller burde kende begrænsningerne. Se KL § 26, stk. 2, 2. pkt. Konkursboet har bevisbyrden for, at tredjemand var i ond tro og derfor må respektere rådighedsfratagelsen.

Skifterettens foranstaltninger

Skifteretten træffer de fornødne foranstaltninger til at hindre uberettiget råden. Se KL § 26, stk. 2, 1. pkt. Angår rådighedsfratagelsen fast ejendom, må skifteretten derfor sørge for tinglysning af rådighedsfratagelsen i tingbogen. Se TL § 1. Er der tale om løsøregenstande, må disse evt. fratages skyldneren, mens penge må indsættes på en spærret konto i et pengeinstitut, og værdipapirer må lægges i depot. 

Uopsættelige dispositioner

Foranstaltninger, der ikke kan opsættes, foretages af skifteretten eller den, som skifteretten udpeger dertil. Se KL § 26, stk. 3. 

Sådanne dispositioner bliver umiddelbart bindende for skyldneren. Hvis skyldneren er frataget rådigheden over sin virksomhed, vil skifteretten normalt udpege en eller flere personer til at drive virksomheden eller, hvis forholdene måtte nødvendiggøre det, standse den. 

Rådighedsberøvelsens ophør

Rådighedsberøvelsen ophører, hvis konkursbegæringen tilbagekaldes eller ikke tages til følge, eller hvis skifteretten bestemmer det. Se KL § 26, stk. 4. Hvis der afsiges konkursdekret, vil en rådighedsberøvelse efter KL § 26 gå over i den rådighedsberøvelse, der følger af KL § 29.

Se også

Se også afsnit G.A.3.4.1.4.1 Skyldnerens urådighed Skyldnerens urådighed.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.