Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.3.5 Tilbagekaldelse af konkursbegæring

Indhold

Afsnittet handler om, hvornår det må overvejes at tilbagekalde en konkursbegæring. 

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om tilbagekaldelse
  • Kriterier
  • Erstatningsansvar. 

Generelt om tilbagekaldelse

En konkursbegæring kan tilbagekaldes, indtil der er afsagt endeligt konkursdekret. Se KL § 21, stk. 3. 

Et endeligt konkursdekret foreligger, når der ikke længere er mulighed for at kære dekretet. Selv om konkursdekret er afsagt, kan konkursbegæringen derfor tilbagekaldes i følgende situationer:

  • Når dekretet enten er kæret inden for kærefristen på to uger i KL § 251, stk. 1, eller med tilladelse efter KL § 251, stk. 2
  • Når kærefristen på to uger endnu ikke er udløbet. 

Hvis landsretten har afsagt kendelse om konkurs, kan tilbagekaldelse ske, hvis Procesbevillingsnævnet efter KL § 254 har meddelt tredjeinstansbevilling. 

Kriterier

Der findes ingen faste regler for, hvornår en konkursbegæring, som RIM har indgivet, skal tilbagekaldes, men en beslutning herom hviler på en afvejning af, om gennemførelsen eller tilbagekaldelsen af konkursen er et nødvendigt eller tilstrækkeligt skridt til at sikre det offentliges krav. En skyldner kan derfor ikke forlange, at RIM tilbagekalder sin konkursbegæring. 

Et moment, der kan inddrages ved vurderingen af, om en konkursbegæring skal tilbagekaldes, kan være et betalingstilbud fra skyldneren, hvis tilbuddet ud fra en vurdering af skyldnerens økonomiske forhold må anses for rimeligt, og hvor der er sikkerhed for, at det kan opfyldes og føre til afvikling af restancen inden for kort tid. 

Tilbagekaldelsen af en indgivet konkursbegæring sker gennem Kammeradvokaten. 

Erstatningsansvar

I forbindelse med indgivelse af konkursbegæring skal RIM være opmærksom på risikoen for et eventuelt erstatningsansvar efter KL § 28. Se SKM2016.131.BR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2016.131.BR

Sagsøgeren gjorde i sagen blandt andet gældende, at SKAT havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med indgivelse af konkursbegæringen, jf. KL § 28, stk. 1, idet sagsøgeren støttede sit erstatningskrav på, at sagsøgeren var solvent, og at SKAT i stedet skulle have benyttet andre retsmidler.

Skatteministeriet gjorde gældende, at sagen ikke var anlagt rettidigt, da erstatningskrav efter KL § 28 skal fremsættes over for skifteretten eller de almindelige domstole senest 3 måneder efter det tidspunkt, da skylderen blev i stand til at gøre krav gældende, jf. KL § 242a. Desuden gjorde Skatteministeriet gældende, at betingelserne i KL § 28, stk. 1, ikke var opfyldt.

Retten bemærkede, at kravet kunne være gjort gældende på det tidspunkt, hvor det lå fast, at A ikke var insolvent og ikke havde været det. Retten fandt, at sagsøgerens konkursbo blev solvent i 2012, da et værdipapirdepot blev hjemtaget fra Schweiz. Da A ikke havde fremsat kravet rettidigt, afviste retten sagen. 

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.